نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ایازی، سید علی نقی درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن مطالعه موردی «ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن» [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 102-119]
 • ایازی، سید علی نقی تأثیر کنش‌های اجتماعی در فرایند پیشرفت بر اساس آموزه‌های قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 80-107]
 • ایازی، سید محمدعلی نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • ایازی، سید محمدعلی داستان سلیمان و بلقیس و استناد به آن در جهاد ابتدایی [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 52-71]
 • ایازی، سید محمدعلی تأملی پیرامون روایت کشتن یهودیان بنی‌قریظه در منابع تاریخ و تفسیر [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 120-143]
 • ایازی، سید محمدعلی گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 24-63]
 • ایازی، سید محمدعلی نقدی بر فواید تفسیر ترتیب نزولی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 124-149]
 • ایازی، سید محمدعلی تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]
 • ایازی، سید محمدعلی مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]
 • ایازی، سید محمدعلی تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]
 • ایازی، سید محمدعلی جستاری در آراء و اندیشه‌های صبحی منصور با تأکید بر نماز در قرآن [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 149-170]
 • ابراهیمی، سید سجاد فضل‌الله و کرانه‌های معنایی آیات قرآن [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 248-271]
 • ابراهیمی، محمد مطالعات فقهی - قرآنی در عصر تابعان [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 145-164]
 • ابن الرسول، سید محمدرضا تعریفات قرآنى نوعى ناشناخته از علوم قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 274-279]
 • ابویی، حسین نقد دیدگاه عمید زنجانی در کتاب «مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 149-173]
 • ابویی، حسین تحلیل تأثیر عمل بر رشد علم فطری در شبکه موضوعی از نگاه قرآن [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 154-133]
 • ابوترابی، محمود ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]
 • احمدی، بتول ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 26-51]
 • احمدزاده، سید مصطفی سوره عصر؛ منشور بهره‌وری قرآن کریم [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 314-343]
 • احمدزاده، سید مصطفی ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 114-137]
 • احمدزاده، سید مصطفی وحدت موضوعی سوره‌ها در «تفسیر تسنیم» [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 82-109]
 • احمدزاده، سید مصطفی دنیاگرایی؛ آسیبی فرهنگی از منظر قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 56-85]
 • احمدزاده، سید مصطفی نقد و بررسی برنامه و متون آموزشی تفسیر در دانشگاه‌ها [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 354-375]
 • احمدزاده، سید مصطفی نقد و معرفى کتاب «قرآنشناسى» اثر دکتر مهدى فولادوند [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 340-361]
 • احمدزاده، سید مصطفی بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 112-131]
 • احمدزاده، سید مصطفی شبهاتى در موضوع قرآن و زن، نقدى بر دیدگاه هاى محمد شحرور [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 140-159]
 • احمدزاده، سید مصطفی نگاهی به «حقائق التأویل» سید رضی [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 346-368]
 • احمدزاده، سید مصطفی شاخص های کیفی عدالت از دیدگاه قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 30-55]
 • احمدزاده، سید مصطفی تحلیل محتوای مجله‌های علمی- پژوهشی قرآنی ایران: روش‌های پژوهش [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 113-138]
 • احمدنژاد، امیر بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • احمدنژاد، امیر آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • احمدنژاد، امیر مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • احمدنژاد، امیر مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 52-73]
 • احمد نژاد، امیر شناخت آخرین سوره نازل شده و تأثیر آن بر چگونگی تعامل با غیر مسلمانان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 56-79]
 • احمد نژاد، امیر قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • احمد نژاد، امیر کاوشی در تاریخ‌گذاری سوره حجرات و نقش آن در نقد روایات ترتیب نزول [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 62-79]
 • احمدی نژاد، فاطمه ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]
 • اخوان، محمد درآمدى بر موضوع حجیّت قراءات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 144-165]
 • اخوان، محمد درآمدی بر تفسیر عرفانی و بررسی ریشه‏ های آن در اسلام [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 264-285]
 • ایرجی نیا، اعظم بررسی نظریه تفسیری ابن‌عربی در مورد تکثر معنای قصدی، مبانی فلسفی و اثرات فقهی آن [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 32-61]
 • ارشادی‏ نیا، محمّدرضا مبانى فهم متون دینى از نگاه مکتب تفکیک [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 236-269]
 • ارشادی‏ نیا، محمد رضا کتاب صامت ناطق در توصیف امیرمؤمنان [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 130-135]
 • ایروانی، مرتضی رویکرد ادبى - تفسیرى مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 104-125]
 • ایروانی نجفی، مرتضی رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • ایروانی نجفی، مرتضی روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 118-143]
 • ایروانی نجفی، مرتضی واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]
 • ایزدی، بهزاد چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 28-55]
 • استادی، کاظم ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • اسدی، علی نقد دیدگاه مفسران درباره ماهیت نافرمانی حضرت آدم(ع) [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 30-57]
 • اسدی، علی پیوند آسمانی؛ نقد افسانه دلباختگی پیامبر (ص) به زینب دختر جَحش [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 74-101]
 • اسدی، علی کارکردشناسی تکرارِ قصه‌های قرآن با تأکید بر همبستگی آیات سوره‌ها در هدف (مطالعه موردی قصه قوم ثمود) [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 101-126]
 • اسدی، علی نقد دیدگاه آرتور جفری درباره مفهوم و مصادیق اسباط با تأکید بر آیات قرآن کریم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 113-132]
 • اسدیان، داوود روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]
 • اسعدی، علی تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • اسعدی، علی شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 208-229]
 • اسعدی، محمد تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • اسعدی، محمدمصطفی الگوی گرایشی رشد فرهنگی انسان از دیدگاه قرآن کریم [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 5-28]
 • اسلامی، هاشم حق آزادى از منظر قرآن و لیبرالیسم [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 136-159]
 • اسلامی، هاشم سنجش تطبیقی تفسیر اهل ‏بیت و صحابه [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 92-117]
 • اسلامی، هاشم اوج ها و فرودهای تفسیر «المنار» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 252-281]
 • اسماعیلی، داوود قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 86-105]
 • اسماعیلی، محمدعلی ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 33-58]
 • اسماعیل زاده، حسین روابط حقوقی مسلمانان با کفار (2) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 408-417]
 • اسماعیلی زاده، عباس چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 286-301]
 • اسماعیلی زاده، عباس زن، و روشنبینى در مقام مخاصمه؛ تأملى در آیه 18 سوره زخرف [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 226-241]
 • اسماعیلی زاده، عباس تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 132-149]
 • اسماعیلی زاده، عباس تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 102-127]
 • اسماعیلی زاده، عباس واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه 44 سورۀ نحل [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 120-139]
 • اسماعیلی زاده، عباس تحلیل حقیقت عرش و مراد از حاملان آن [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 29-54]
 • اسماعیلی زاده، عباس پیوند اسماء الهی در فواصل آیات، با مضامین و غرض سورۀ احزاب [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 127-149]
 • اسماعیلی‌زاده، عباس ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 26-51]
 • اسماعیلی‌زاده، عباس روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 4-27]
 • اسمیت، پاتریک هـ. نول دین و اخلاق [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 160-189]
 • ایشانی، طاهره مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • اشرفی، عباس مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 352-371]
 • اشرفی، عباس اهداف قصص قرآنى [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 344-357]
 • اصلانی، یاسر اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در قرآن با تأکید بر سوره‌ لقمان [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 5-24]
 • افشار، طاهره تحلیل گفتمان انتقادی داستان حضرت موسی (ع) در قرآن کریم (براساس الگوی نورمن فرکلاف) [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 59-82]
 • اقبال، ابراهیم تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • اقبال، ابراهیم عوامل پیدایش آیات مستثنیات [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 142-165]
 • اقبال، ابراهیم درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]
 • اقبالی، مسعود «تحلیلی بر معانی ضمنی برخی واژگان قرآن کریم با تکیه بر «تجزیه بر آحاد واژگانی» و بازتاب آن در ترجمه‌های معاصر» [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 111-132]
 • اکرمی، ایوب «أمر بین الأمرین» در ترازوی براهین عقلی وآیات قرآن (قسمت دوم) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 148-175]
 • اکرمی، ایوب اعتبارسنجی دلایل و معیارهای تعیین ترتیب نزول قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 105-132]
 • العوی، سلوی محمد مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 220-242]
 • امامی، محمد دیدگاه فقه‌گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف(ع) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 104-133]
 • امانی، رضا تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • امانی، رضا مطالعه «اصل جایگزینی» افعال در بافت آیات قرآنی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 130-157]
 • ایمانی، علیرضا هدف‌ها و انگیزه‏ های انتشار «علوم القرآن عند المفسّرین» [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 337-340]
 • ایماندار، حمید بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه در مسأله علم غیب [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 79-100]
 • ایماندار، حمید سلفی‌گری در رویکرد تفسیری جمال‌الدین قاسمی با محوریت بحث توحید [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 137-157]
 • امیر معزّی، سپهر گفت ‏و گو بر پایه ایمان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 152-159]
 • امین، محمدرضا اصول و مبانی تفسیر «الفرقان» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 282-305]
 • امین ناجی، محمدهادی نقد حدیث‌محوری در دیدگاه‌های قرآنی ناصرالدین البانی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 160-181]
 • امین ناجی، محمدهادی روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]
 • ایوب، محمد ادیان الهی از منظر قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 142-157]
 • ایوب، محمود گفت ‏و گو بر پایه ایمان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 152-159]

ب

 • بابایی، علی اکبر پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • بیات، فرزانه تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 132-149]
 • بیات، محمد حسین تحلیل نقدهای علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشید رضا در المنار [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 89-112]
 • بیات مختاری، ماشاء الله بررسی کفایت‏ ها و کاستى‏ هاى ترجمه استاد الهى قمشه‏ اى [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 90-105]
 • بیات مختاری، ماشاءاللَّه تأویل و آیات محکم و متشابه، نقدی بر «تفسیر احسن الحدیث» و «قاموس قرآن» [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 208-227]
 • باغستانی، اسماعیل شخصیت و نقش فعّال زن در زندگی از دیدگاه قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 54-73]
 • باغستانی، محمد بازتاب حقوق انسان در قرآن کریم [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 128-143]
 • باغستانی کوزه گر، محمد بررسی کاربرد واژگان عدالت و تمدن ونسبت آن ها با یکدیگر در قرآن [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 4-29]
 • باغستانی کوزه‌گر، محمد فلسفه تاریخ قرآنی در مدرسه عروةالوثقی [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 142-161]
 • باغستانی کوزه‌گر، محمد تفسیر قرآنی تاریخ [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 144-176]
 • بایگانیان، ملیکا پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 95-122]
 • بخشی، حامد تحلیل محتوای مجله‌های علمی- پژوهشی قرآنی ایران: روش‌های پژوهش [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 113-138]
 • بیدسرخی، علی تحلیل حقیقت عرش و مراد از حاملان آن [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 29-54]
 • بیرجندی، محمد استوارى قرآن از دیدگاه معصومین (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 186-195]
 • بیرجندی، محمد هاروت و ماروت در قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 344-357]
 • برزگر دهجی، راضیه تحلیل تأثیر عمل بر رشد علم فطری در شبکه موضوعی از نگاه قرآن [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 154-133]
 • برومند، محمدحسین نقد دیدگاه عمید زنجانی در کتاب «مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 149-173]
 • برومند، محمدحسین تحلیل تأثیر عمل بر رشد علم فطری در شبکه موضوعی از نگاه قرآن [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 154-133]
 • برومند، محمد حسین قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • بستانی، قاسم لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]
 • بستانی، قاسم مفهوم‌سنجی واژه ترتیل در علوم اسلامی (لغت، تفسیر، حدیث، قرائت و فقه) [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 87-110]
 • بلبلوند، رضا مقصود از فایده‌های نهفته در نوشابه‌های الکلی [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 162-179]
 • بهادری جهرمی، روح اله بررسی آیات دور کردن شیاطین به‌وسیله شهاب‌سنگ [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 80-103]
 • بهبودی، محمد باقر بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • بهبودى، محمد باقر بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • بهجت پور، زینب تبیین و تحلیل حکمت الهی در مهندسی تنزیلی توصیف قرآن در قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 51-78]
 • بهجت پور، عبدالکریم رویکردی نو در تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 26-71]
 • بهجت پور، عبدالکریم بررسی نقش آیة «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ...» در کیفیت دعوت رسول اکرم (ص) [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 47-70]
 • بهرامی، محمد تعدد معنا در قرآن‌پژوهی ابوزید [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 70-85]
 • بهرامی، محمد فهم و تفسیر در نگاه علامه طباطبایی (نگاهی مقایسه‌ای با هرمنوتیک) [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 76-101]
 • بهرامی، محمد سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • بهرامی، محمد عصمت پیامبران در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 82-111]
 • بهرامی، محمد تفسیر شناخت «من وحی القرآن» [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 144-161]
 • بهرامی، محمد تفسیر «فهم القرآن الحکیم» در نگاهی گذرا [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 216-235]
 • بهرامی، محمد دور هرمنوتیکی در نگاه هرمنوتیست‌ها و تفسیرگران قرآن [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 344-362]
 • بهرامی، محمد پیوند آیات سوره‌های قرآن در تفسیر فی ظلال [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 180-199]
 • بهرامی، محمد نقش دانش‌های قرآنی در روش اجتهادی شهیدین [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 52-77]
 • بهرامی، محمد معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 112-131]
 • بهرامی، محمد هدفمندی سوره‌های قرآن در تفسیر مراغی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 50-81]
 • بهرامی، محمد نسبت دین و فرهنگ از نگاه قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 172-203]
 • بهرامی، محمد حقوق کیفری قرآن در ترازوی منتقدان (سنگسار) [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 202-219]
 • بهرامی، محمد قرائت‌های نو از آیات حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 38-61]
 • بهرامی، محمد حقوق کیفری قرآن درترازوی منتقدان (قصاص) [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 214-259]
 • بهرامی، محمد خشونت خانوادگی از منظر قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 74-111]
 • بهرامی، محمد درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 42-77]
 • بهرامی، محمد خیر و شر در منظر علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 128-141]
 • بهرامی، محمد بهره های مولانا از داستان پیامبر اعظم (ص) در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 182-195]
 • بهرامی، محمد معناشناسی ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 320-333]
 • بهرامی، محمد روش‏ شناسى ترجمه قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 58-69]
 • بهرامی، محمد نظریه پردازان ترجمه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 18-41]
 • بهرامی، محمد معیارهای نقد دیدگاه های مفسران در روض الجنان [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 52-75]
 • بهرامی، محمد عصمت پیامبران در نگاه ابوالفتوح رازی [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 148-173]
 • بهرامی، محمد فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 154-175]
 • بهرامی، محمد دین گریزی، عوامل و راه حل‏ها در پرتو قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 38-69]
 • بهرامی، محمد آسیب شناسى شایعه در قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 70-95]
 • بهرامی، محمد قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • بهرامی، محمد منابع حقوق در قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 46-71]
 • بهرامی، محمد امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • بهرامی، محمد نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 80-91]
 • بهرامی، محمد نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (2) [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 148-169]
 • بهرامی، محمد نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • بهرامی، محمد اسماعیلیه و علوم قرآنی (2) تفسیر و تأویل و مثل و ممثول [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 178-201]
 • بهرامی، محمد نجات بخشی ادیان در پرتو قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 96-125]
 • بهرامی، محمد اسماعیلیه و علوم قرآنی (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 190-207]
 • بهرامی، محمد منطق تفسیر در نگاه طبرسی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 38-61]
 • بهرامی، محمد نگرشى تطبیقى به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 272-299]
 • بهرامی، محمد روش ‏شناسی تفسیر الکاشف [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 248-277]
 • بهرامی، محمد دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 212-235]
 • بهرامی، محمد على (ع) و انسانشناسى قرآنى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 90-111]
 • بهرامی، محمد هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 131-177]
 • بهرامی، محمد گرایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 354-383]
 • بهرامی، محمد علوم قرآنى از دیدگاه امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 78-105]
 • بهرامی، محمد آشنایى با دانش اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 15-33]
 • بهرامی، محمد آشنایى با دانش اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 35-64]
 • بهرامی، محمد نقد و بررسی کتاب‏های اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 125-156]
 • بهرامی، محمد فلسفه احکام در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 57-104]
 • بهرامی، محمد ریشه یابی کاستی‏ های تفاسیر علمی در قرن معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 178-205]
 • بهرامی، محمد علم و دین از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 170-193]
 • بهرامی، محمد خوارج و نگرش به قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 320-343]
 • بهرامی، محمد پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه علوم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 40-55]
 • بهرامی، محمد اطلاق یا نسبیت اخلاق از نگاه مفسّران [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 142-159]
 • بهرامی، محمد آرای کلامی و تفسیری اباضیه [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 304-335]
 • بهرامی، محمد قرآن و حقوق انسان [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 226-253]
 • بهرامی، محمد قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • بهرامی، محمد اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 54-75]
 • بهرامی، محمّد تلاش‌های قرآنی معتزله [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 227-242]
 • بهروزی لک، غلامرضا کشف دلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 5-30]
 • بهمنی، سعید معیار پژوهش قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 142-175]
 • بهمنی، سعید خوانش انتقادی استنطاق و کاربست آن در نظریه شهید صدر پیرامون سنت‌های تاریخ در قرآن شهید صدر [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 29-48]
 • بولاتا، عیسی جی. تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]

پ

 • پارچه باف دولتی، محمد تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]
 • پاکزاد، عبدالعلی مهارت غلبه بر فقر مالی در قرآن [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 176-209]
 • پاکزاد، عبدالعلی ابتلاء و آزمایش در قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 342-377]
 • پراندوجی، نعیمه جلوه‌های هنری داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 292-314]
 • پرچم، اعظم نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 186-203]
 • پرچم، اعظم ادیان آسمانی و گفت‏وگو [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 76-95]
 • پیروزفر، سهیلا ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 26-51]
 • پیروزفر، سهیلا واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]
 • پیروزفر، سهیلا تحلیل حقیقت عرش و مراد از حاملان آن [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 29-54]
 • پژوهشهای قرآنی، گروه سبک شناسی مفسران در اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 135-140]
 • پژوهشهای قرآنی، گروه پژوهشی سیر پژوهش در فرهنگ واژگان قرآنی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 341-358]
 • پیشوایی، فریده بررسی سند قرائت حفص از عاصم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 106-127]
 • پوررستمی، حامد بررسی تطبیقی ادله نظریه «توسعه معنایی الفاظ قرآن» از دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 5-26]
 • پورفرد، مسعود قرآن؛ جمهوریت و مردم سالاری [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 144-161]

ت

 • تأکیم، لیاقت «ده فرمان» و «الواح» در تفاسیر شیعه و سنّی [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 272-295]
 • تجری، محمدعلی اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • تجری، محمدعلی چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 28-55]
 • ترابی، احمد تفسیر راهنما، طلیعه‏ دار تفسیر قرن پانزدهم [دوره 10، 39-40، 1383، صفحه 28-43]
 • ترابی، احمد زن در نگاه وحی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 4-11]
 • ترابی، احمد علی (ع) مدار معرفت ناب قرآنی [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 4-13]
 • ترابی، احمد سرمقاله [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 4-9]
 • ترابی، احمد قرآن پشتوانه و خاستگاه فقه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 3-22]
 • ترابی، احمد عترت، ترجمان قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 4-17]
 • ترابی، احمد سرمقاله: قرن چهارده از منظر پژوهش‌های قرآنی [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 4-7]
 • ترابی، احمد سرمقاله: المیزان؛ نگاه از اوج [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 4-9]
 • ترابی، احمد سرمقاله: بنیادهای اخلاق در قرآن [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 4-7]
 • ترابی، احمد انسان؛ موجودی فرا اندیش [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 4-9]
 • ترابی، احمد انسان آرمانى در نگاه قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 208-225]
 • ترابی، احمد مطهری؛ قرائتی موزون از کلام وحی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 4-9]
 • تفسیر راهنما، گروه پژوهشی نقش باورها و اطلاعات بیرونی در برداشت از آیات قرآن (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 187-198]
 • تفسیر راهنما، گروه پژوهشى نقش باورها و اطلاعات بیرونى در برداشت از آیات قرآن (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 243-250]
 • توحیدلو، اکبر پژوهش تطبیقی عصری‌بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 73-94]
 • توکلی محمدی، نرجس مطالعه معناشناختی دیدگاه یحیی‌بن سلام در باب واژگان قرآنی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 5-32]
 • تولیت، نسرین تربیت دینى؛ مبانى و روش ‏ها [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 202-215]

ج

 • جدی، حسین درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]
 • جدی، حسین تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 102-127]
 • جزایری، سید حمید تبیین و تحلیل حکمت الهی در مهندسی تنزیلی توصیف قرآن در قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 51-78]
 • جعفری، اباذر تفسیر هبه نفس به پیامبر (ص) و شبهات پیرامون آن [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 55-78]
 • جعفری، احمد «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 138-161]
 • جعفری، احمد جستاری در تفسیر «اربعة ایام» سوره فصلت [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 83-100]
 • جعفری، سید حجت کتابشناسی موضوعی تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 272-297]
 • جلالی، مهدی نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 32-50]
 • جلالی، مهدی عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • جلالی، مهدی تناسب آیه امامت حضرت ابراهیم (علیه السلام) در سوره بقره با فضای نزول سوره [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 132-149]
 • جلیلی نجار، رامش مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 202-215]
 • جهان بین، محمد نقدی بر ترجمه سوره‌های قرآن در مفاتیح الجنان [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 210-227]
 • جواهری، سید محمدحسن واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزّلی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 110-135]
 • جواهری، سید محمدحسن نقد محتوایی روایات ترتیب نزول با تأکید بر آیات حجاب [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 117-136]
 • جواهری، سید محمد حسن نیم نگاهی به ترجمه آیت الله یزدی از قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 220-243]
 • جواهری، سید محمد حسن پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • جواهری، محمد حسن ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • جودوی، امیر نقد دیدگاه عمید زنجانی در کتاب «مبانی و روش‌های تفسیر قرآن» [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 149-173]
 • جودوی، امیر تحلیل تأثیر عمل بر رشد علم فطری در شبکه موضوعی از نگاه قرآن [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 154-133]

چ

ح

 • حاجی اسماعیلی، محمدرضا قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 86-105]
 • حاجی اسماعیلی، محمد رضا معنا شناسی واژه «صابئین» در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 174-191]
 • حاجی خانی، علی میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • حاصلی ایرانشاهی، رحیم بررسی نقش آیة «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ...» در کیفیت دعوت رسول اکرم (ص) [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 47-70]
 • حامدی شیروان، زهرا تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 4-21]
 • حجازی، بهجت السادات زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • حجتی، سید محمدباقر جستاری در آراء و اندیشه‌های صبحی منصور با تأکید بر نماز در قرآن [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 149-170]
 • حجتی، سید محمد باقر تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]
 • حیدری، علی ناخودآگاه روحى و خلأ وجودى از دیدگاه قرآن و روان شناسى جدید [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 332-339]
 • حیدری، علی سهم امامان در پی ‏ریزی علوم قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 82-91]
 • حیدری، علی انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 56-75]
 • حیدری، محمدصادق تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]
 • حیدری بلخی، علی امام خمینی، تفسیر و هرمنوتیک [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 106-123]
 • حیدری فر، مجید نقد دیدگاه‌ها در چرایی وجود آیات متشابه در قرآن [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 142-163]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمد علی عوامل پیدایش آیات مستثنیات [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 142-165]
 • حرّی، ابوالفضل کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 54-81]
 • حرّی، ابوالفضل بسط متن و روش‌های ارائه مطلب در گفتمان قرآنی (بررسی ادعاهای ریچارد بل در خصوص «منقطع بودن» قرآن) [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 86-117]
 • حرّی، ابوالفضل هنر جناس‌سازی در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 70-98]
 • حرّی، ابوالفضل مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 220-242]
 • حرّی، ابوالفضل کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 364-380]
 • حرّی، ابوالفضل فنون و صنایع ادبی در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 154-179]
 • حسامی، فاضل بازپژوهی تحلیلی دلالت آیه 3 سوره نساء بر اصل «تک‌همسری» یا «چند‌همسری» [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 49-70]
 • حسینی، بی بی زینب رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • حسینی، زینب سادات متدولوژی معناشناسی واژگان قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 136-157]
 • حسینی، سید علی اکبر دلایل ناکارآمدی نظریه وحدت موضوعى سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 52-87]
 • حسینی، سید علی اکبر وحدت موضوعی سوره‌های قرآن کریم در ترازوی نقد [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 206-261]
 • حسینی، سید علی اکبر اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 4-29]
 • حسینی، سید علی‌اکبر جستاری در باب روابط ارزش‌های اخلاقی گامی در مسیر کشف نظام اخلاقی قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 34-63]
 • حسینی، سید موسی فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایى [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 274-285]
 • حسینی، سید موسی نجات بخشى ادیان در ترازوى نقد [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 134-147]
 • حسینی، سید موسی زیر ساخت هاى تفسیر المیزان (1) [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 300-313]
 • حسینی، سید موسی تعریف خانواده از منظر قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 132-139]
 • حسینی، سید موسی گرایش علمی در تفاسیر معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 98-127]
 • حسینی، صدیقه قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]
 • حسینی، م. بررسی آماری اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 241-248]
 • حسینی، محمد سیر اندیشه معتزله در ابعاد کلامی و علوم قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 267-298]
 • حسینی، موسی زیر ساخت‏های تفسیر المیزان (2) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 202-215]
 • حسینی، موسی دیدگاه قرآن درباره مشارکت سیاسى زنان [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 170-183]
 • حسینی، موسی وحیانى بودن الفاظ قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 218-235]
 • حسینی، موسی روش تفسیری امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 290-323]
 • حسینی، موسی با ترجمه قرآن استاد مجتبوی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 305-310]
 • حسینی، موسی دین و جامعه از نگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 174-183]
 • حسین پوری، امین تأویل قرآن به مقامات اهل‌بیت (ع)؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 144-173]
 • حسن خانی، احمدرضا نگاهی به دیدگاه‌های مفسران در مورد گواهی (شهادت) زنان در قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 206-234]
 • حسین خانی، ابراهیم سلفی‌گری در رویکرد تفسیری جمال‌الدین قاسمی با محوریت بحث توحید [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 137-157]
 • حسینی رامندی، سید علی اکبر نظریه خودگروی‌ اخلاقی از دیدگاه قرآن [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 67-86]
 • حسین زاده، علی بررسی تفسیر ابی ‏الجارود [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 270-281]
 • حسینی زاده، سید عبدالرسول ضوابط نسخ تدریجی آیات از دیدگاه علامه معرفت [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 4-27]
 • حسینی علمی، سید مهدی تفسیر عکرمه در نگاه تحلیلى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 306-345]
 • حسینی کوهساری، سید مفید پیوستگی گزاره‌های دستوری و اثباتی قرآن در حوزه اقتصاد [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 48-89]
 • حسن نیا، علی تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری پیرامون «عدالت توحیدی» در قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 56-77]
 • حقّی، علی دین و اخلاق [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 160-189]
 • حکم آبادی، حجت اله پیوند اسماء الهی در فواصل آیات، با مضامین و غرض سورۀ احزاب [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 127-149]
 • حکیم باشی، حسن سرمقاله: آیینه و آفتاب [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 4-15]
 • حکیم باشی، حسن سرمقاله: فتوحات رازی [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 4-7]
 • حکیم باشی، حسن سرمقاله [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 4-11]
 • حکیم باشی، حسن معرفی توصیفی «شبهات و ردود حول القرآن الکریم» [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 230-238]
 • حکیم باشی، حسن قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (2) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 19-41]
 • حکیم باشی، حسن قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 16-31]
 • حکیم باشی، حسن طبرسی؛ اسوه و الگوی مفسّران [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 4-13]
 • حکیم باشی، حسن زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (2) [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 30-49]
 • حکیم باشی، حسن آیه نشوز و ضرب زن از نگاهى دیگر [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 102-131]
 • حکیم باشی، حسن زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (1) [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 26-53]
 • حکیم باشی، حسن اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • حکیم باشی، حسن سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • حکیم باشی، حسن نخستین صحیفه تفسیرى، مصحف على(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 214-245]
 • حلیمی جلودار، حبیب الله تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]

خ

 • خاکپور، رحیم نقد حدیث‌محوری در دیدگاه‌های قرآنی ناصرالدین البانی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 160-181]
 • خامه گر، محمد نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • خامه گر، محمد نقد و ارزیابی روایات شأن نزول سوره تحریم [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 96-123]
 • خامه گر، محمد نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 32-50]
 • خامه گر، محمد روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 118-143]
 • خامه گر، محمد چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 134-155]
 • خامه گر، محمد شبکه معنایی موضوعات قرآن «معرفی شش رویکرد در تفسیر موضوعی قرآن کریم» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 236-271]
 • خامه گر، محمد روش استنباط گزاره‌های علمی از ساختار سوره‌ها (مطالعه موردی اصول همگرایی جامعه دینی در ساختار سوره آل عمران) [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 110-139]
 • خامه گر، محمد نگرش جامع گرایانه به سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 20-51]
 • خامه گر، محمد «البیان» جلوه‌ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 74-101]
 • خامه گر، محمد نظریه هدفمندی سوره‌ها؛ مبانی و پیشینه [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 182-213]
 • خامه گر، محمد اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 4-25]
 • خامه گر، محمد درآمدى بر تفسیر ساختارى قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 208-271]
 • خامه گر، محمد نگاهی به چگونگی نزول سوره‌های قرآن کریم [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 4-29]
 • خامه گر، محمد کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 4-29]
 • خانی، محمد رضا بازپژوهی تحلیلی دلالت آیه 3 سوره نساء بر اصل «تک‌همسری» یا «چند‌همسری» [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 49-70]
 • خانجانی، علی اوسط ساخت‌شناسی و معناپژوهی واژه‌های هم‌نویسه در قرآن کریم [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 71-92]
 • خانه زاد، امید ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 52-69]
 • خانه زاد، امید زبان‌شناسی خطاب در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 82-98]
 • خاور نجفی، نصرت ابن عاشور و تفسیر التحریر و التّنویر [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 198-215]
 • خراسانی، علی نقد دیدگاه‌ها در تعیین مصداق «سائل» درآیه نخست سوره معارج [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 98-119]
 • خیر اندیش، ابوذر تاریخ‌گذاری سوره قدر با تأکید بر مکّی یا مدنی بودن سوره [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 123-148]
 • خرقانی، حسن دیدگاه‌ علامه طباطبایی در حوزه زیبایی‌شناسی و اخلاق [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 60-85]
 • خرقانی، حسن گفت و گو با استاد معرفت [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 272-295]
 • خرقانی، حسن تناسب و ارتباط میان سوره هاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 298-311]
 • خرقانی، حسن وحیانی بودن ساختار قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 326-355]
 • خرقانی، حسن مقدّمه‏ ای بر علوم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 300-317]
 • خرقانی، حسن عوامل پدید آورندۀ ضرب آهنگ در قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 4-27]
 • خضر، جرج گفت ‏و گو بر پایه ایمان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 152-159]
 • خلوصی، داود واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]
 • خوران، محمود مصلحت اندیشی در سیرۀ مدیریتی یوسف علیه السلام [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 109-126]
 • خوش خاضع، محمد جمال الدین پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 95-122]

د

 • دیاری بیدگلی، محمد تقی پیمان الست و نقد آراء مفسران فریقین درباره آیه میثاق [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 128-153]
 • دانر، فرد ام. بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • دانش، موسی درنگی در شیوه بیانی قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 88-99]
 • دانش‌کیا، محمدحسین قرآن، سنجه گزارش‌های تاریخی زندگی پیامبر اعظم (ص) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 108-125]
 • درغازلی، شتا بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 112-131]
 • دل افکار، علی رضا پژوهش تطبیقی عصری‌بودن فهم قرآن از دیدگاه مغنیه و شلتوت [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 73-94]
 • دل‌افکار، علی‌رضا روش‌شناسی تحلیلی تفسیر واژگان قرآنی در کتاب «تحصیل نظائر القرآن» حکیم ترمذی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 128-155]
 • دهقان باغی، سید روح اله «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 138-161]
 • دهقان پور، علیرضا روش‌های تفسیری از دیدگاه ملاصدرا [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 306-331]

ر

 • رابینسون، نیل دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 156-189]
 • راد، علی نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 54-71]
 • رادان، صغری پیمان الست و نقد آراء مفسران فریقین درباره آیه میثاق [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 128-153]
 • راغبی، محمدعلی بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایرة المعارف قرآن «لیدن» [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 151-172]
 • ربانی، حسن جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • ربانی، حسن جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • ربانی، حسن فلسفه احکام در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 57-104]
 • ربانی، محمد حسن واژگان اضداد در قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 160-175]
 • ربانی، محمد حسن نظرگاه هاى ویژه علامه طبرسى [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 62-87]
 • ربانی، محمد حسن نقش سیاق در تفسیر [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 322-341]
 • ربانی، محمد حسن ترادف در واژه هاى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 254-269]
 • ربانی، محمد حسن ابومسلم اصفهانی و تفسیر او [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 270-299]
 • ربّانی، حسن نگاهى به زبدةالبیان محقق اردبیلى [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 418-425]
 • ربّانی، محمد حسن جستارهای ادبی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 160-169]
 • ربانى، محمدحسن گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • ربیعی آستانه، مسعود ابن عباس و مقام بلند وى در تفسیر [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 192-201]
 • ربیعی آستانه، مسعود تتمّه ‏ای بر واژگان بیگانه در قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 354-366]
 • ربیعی آستانه، مسعود ایزوتسو و معناشناسى آیات در قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 328-340]
 • ربیعی آستانه، مسعود تحقیقی درباره «جاهلیت» و فرهنگ جاهلی [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 216-227]
 • ربیعی آستانه، مسعود آشنایی با قرآن شناس برجسته غرب «رژیس بلاشر» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 386-393]
 • ربیع نتاج، سید علی اکبر تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]
 • ربیعى آستانه، مسعود قرآن و واژگان بیگانه [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 206-217]
 • ربین، اُری اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • ریپین، آندرو هنر جناس‌سازی در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 70-98]
 • ریپین، آندرو مرورى بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگارى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 202-225]
 • ریپین، اندرو تحلیل ادبىِ قرآن، تفسیر و سیره: نگاهى به روششناسى جان وَنْزْبرو [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 190-217]
 • رجایی، طاهره روش آیت‌الله معرفت در «التفسیر الأثری الجامع» [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 352-383]
 • رجبی، علی اصغر وحى در نگاه مولوى [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 312-331]
 • رجبی، محسن نزول یکباره قرآن و بنیان گذاری قرائت [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 176-189]
 • رحیمی، مرتضی جستاری در آیات فقهی «کتب ضلال» [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 114-137]
 • رحیمی آذین، مرضیه تأثیر بهره‌گیری از راهبرد «بسط» در میزان کفایت و مقبولیت ترجمه‌های صفارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 25-44]
 • رحمان نژاد، سمانه تحلیل دیدگاه دیوید کوک راجع به مقوله «جهاد» در قرآن [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 87-112]
 • رحمتی، حسینعلی بایسته های پژوهشی در موضوع قرآن و جهان معاصر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 334-359]
 • رستگار مقدم، هادی مفهوم‏ شناسی احباط از منظر قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 314-329]
 • رستگار مقدم، هادی تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • رستمی، علی اکبر آسیب ‏شناسی روایات تفسیری [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 322-343]
 • رستمی، علی اکبر جایگاه میراث تفسیرى اهل بیت (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 282-305]
 • رستمی، محمدحسن پژوهش‌های نام‌شناختی قرآن و آسیب‌های آن [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 95-122]
 • رستمی، محمد حسن نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • رستمی، محمد حسن عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • رستمیان، مرضیه روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 4-27]
 • رستمیان، مرضیه رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک، مجاز و آراء علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 54-73]
 • رستمی کیا، مصطفی میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • رضایی، رضا نگاهی به ترجمه قرآن استاد جلال الدین فارسی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 295-303]
 • رضایی، رضا نگاهی به بحثهای فقهی- قرآنی در عصر صحابه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 127-144]
 • رضایی اصفهانی، محمدعلی روش برداشت علمی از قرآن [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 90-127]
 • رضایی اصفهانی، محمد علی آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • رضایی اصفهانی، محمد علی مفهوم‏ شناسی ضوابط و قواعد ترجمه قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 120-135]
 • رضایی بیرانوند، احد برابرهای فارسی افعال ماضی در ترجمه های قرآن [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 228-243]
 • رضایی بیرانوند، احد تفاوت‌های رسم الخط سلطانی و عثمانی [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 332-347]
 • رضایی تهرانی، علی نگاهی به گفت‏ وگو درباره المیزان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 256-281]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 154-177]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 4-25]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 4-27]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی نقدی بر ترجمه جدید قرآن (ترجمه خرمشاهی) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 392-407]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی رهیافتی نوین به قاعده جری و تطبیق در ارتباط با پدیده اشتراک، مجاز و آراء علامه طباطبایی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 54-73]
 • رضایی کرمانی، محمد علی تفسیر المنیر در نگاه نقد و بررسی [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 306-323]
 • رضایی کرمانی، محمد علی جایگاه سیاق در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 194-205]
 • رضایی هفتادر، حسن کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • رضایی هفتادر، حسن ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 33-58]
 • رضی بهابادی، بی بی سادات نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 72-97]
 • رضوی، سعید نگاهى به تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 312-331]
 • رضوی، علی نسخ از منظر روض الجنان [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 174-185]
 • رضوی، علی همسانسازى تفسیر قرآن و متون بشرى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 172-189]
 • رضوانی پور، مهدی اصول و مبانی تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 164-185]
 • رکن‌آبادی، محمدرضا اشتری عوامل پیدایش آیات مستثنیات [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 142-165]
 • رهبری، حسن گستره تبلیغ و هشدار پیامبران در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 100-129]
 • رهبری، حسن علم پیامبر و امام در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 216-247]
 • رهبری، حسن جایگاه تفسیر به ترتیب نزول در روش‌های تفسیری [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 166-189]
 • رهبری، حسن قرآن درمانی در بوته نقد [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 180-204]
 • رهبری، حسن مفهوم «تأویل» در سوره یوسف (ع) [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 232-252]
 • رهبری، حسن یوسف (ع)، رزم آزمای معرکه نفس [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 156-179]
 • رهبری، حسن روایت در تفسیر تبیان [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 190-219]
 • رهبری، حسن شهر و روستا در فرهنگ قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 320-341]
 • رهبری، حسن سیری در تفسیر «اطیب البیان» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 130-161]
 • رهبری، حسن خرافات در ترجمه آیات «استیضاح سامری» [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 284-305]
 • رهبری، حسن بازکاوی «تدبر» در قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-297]
 • رهبری، حسن آغاز نبّوت و چگونگی نزول قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 100-133]
 • رهنما، رضا تأملی در تعریف کلامی معجزه بر اساس گزارش قرآن از معجزه عصای حضرت موسی (ع) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 4-23]
 • رهنما، علی نقش نیت در ارزش فعل اخلاقی [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 4-19]
 • رهنما، علی جایگزینی فضایل اخلاقی نسبت به ایمان [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 44-69]
 • روحی برندق، کاوس عروج حضرت عیسی (ع)؛ دیدگاه‌ها، چالش‌ها و رویکرد نو به مسأله [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 134-153]
 • روحی برندق، کاوس تحلیل حقیقت عرش و مراد از حاملان آن [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 29-54]
 • روحی برندق، کاووس میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • روحی دهکردی، احسان اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • رئیسیان، غلامرضا پیوند اسماء الهی در فواصل آیات، با مضامین و غرض سورۀ احزاب [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 127-149]

ز

 • زارع، عبدالرضا تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 140-163]
 • زارعی، مجید کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • زارعی جلیانی، محسن جستاری در تفسیر «اربعة ایام» سوره فصلت [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 83-100]
 • زاهدی، عبدالرضا تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • زاهدی فر، سیفعلی ارزیابی نظریه انقطاع عذاب جهنم در اندیشه دکتر صادقی تهرانی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 33-58]
 • زربخش، لیلا تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • زرسازان، عاطفه واکاوی روایات سبب نزول آیات 113 و 114 سوره توبه [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 60-85]
 • زرسازان، عاطفه تعامل اسلام با نمودهای اخلاقی در جاهلیت [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 220-233]
 • زرنوشه فراهانی، حسن بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه در مسأله علم غیب [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 79-100]
 • زمانی، محمدهاشم ارزیابی معجم‌های موضوعی قرآن (2) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 376-397]
 • زمانی، محمد هاشم عصمت آدم (ع) در ترازوی نقد [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 128-155]
 • زمانی، محمد هاشم ارزیابى معجم ‏هاى موضوعى قرآن (بخش نخست) [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 216-233]
 • زمانی، محمد هاشم خلافت انسان در قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 356-391]
 • زمانی، محمد هاشم مباحث انسان‏ شناسی در تفسیر راهنما [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 270-343]
 • زین العابدین، عبدالسلام امام خمینی و تفسیر هدف‏گرا [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 274-289]
 • زین العابدین، عبدالسلام روش تفسیری امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 290-323]

ژ

 • ژیان، فاطمه بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 200-231]

س

ش

 • شادقزوینی، پریسا ویژگی‌های تصویری در کتاب‌های قرآنی کودکان [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 290-319]
 • شادمان، یسرا مطالعه «اصل جایگزینی» افعال در بافت آیات قرآنی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 130-157]
 • شاکر، محمدکاظم تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 90-123]
 • شاکر، محمد کاظم بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • شاکر، محمد کاظم تحلیل انتقادی طبقه‌بندی تفاسیر و ارائة مدل مطلوب [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 162-181]
 • شاکر، محمد کاظم دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 156-189]
 • شاکر، محمد کاظم ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • شاه پسند، الهه جایگاه اسباب نزول در مسالک الافهام [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 132-153]
 • شاهسوندی، شهره زبان‌شناسی خطاب در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 82-98]
 • شاهسوندی، شهره ترجمه‏ پذیری قرآن میان نفی و اثبات [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 6-25]
 • شاهسوندی، شهره فرهنگ واژه ‏های قرآن کریم به زبان انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 311-322]
 • شاهنده، آمنه مقایسه دو رویکرد قرآنی و حدیثی در تفسیر «ظلم» به «شرک» در آیه 82 سوره انعام [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 127-150]
 • شاهوردی، فرحناز درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 38-51]
 • شیبانی دلویی، داوود دیدگاه هاى انسان شناختى قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 194-243]
 • شیدایی، آرزو قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]
 • شریعتی، غلام محمد هم‌سویی مبنایی تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان‌ معنایی [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 5-28]
 • شرفی، حسین قرآن و اخلاق از منظر امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 244-259]
 • شرفی، حسین شهید مطهری و حقوق زن در اسلام [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 142-173]
 • شریفی، حسن تفسیر قمی در ترازوی نقد [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 332-361]
 • شریفی، صالحه هم‌سویی مبنایی تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان‌ معنایی [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 5-28]
 • شریفی، محمد ارزیابی چیستی و چگونگی به‌کارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 156-171]
 • شریفی نسب، حامد تحلیل موعظة الهی در آیة 46 سورة سبأ [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 5-28]
 • شریفی نسب، محمد رضا نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه 34 سوره نساء [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 80-105]
 • شکری، محمد پاسخی به شبهه اطلاق عنوان «اخت هارون» بر مریم در قرآن کریم [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 96-109]
 • شکراللهی، عذرا قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 86-105]
 • شهیدی، سید جعفر حجاب در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 74-81]
 • شیواپور، حامد «من وحی القرآن» تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 102-129]

ص

 • صادقی تهرانی، آیت الله محمد پاسخ به نقد ترجمان قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 182-213]
 • صادقی فدکی، سید جعفر بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]
 • صاعد رازی، محمدحسین شیوه مطلوب در نظریه‌پردازی علمی قرآن با تأکید بر علوم انسانی [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 126-141]
 • صالحی، اکبر اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در قرآن با تأکید بر سوره‌ لقمان [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 5-24]
 • صالحی، پیمان تحلیل گفتمان انتقادی داستان حضرت موسی (ع) در قرآن کریم (براساس الگوی نورمن فرکلاف) [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 59-82]
 • صالحی، سید عباس مفاهیم اخلاقی معیار از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 4-29]
 • صالحی، سید عباس خدمات قرآن کریم به دانش و رفتار اخلاقی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 26-43]
 • صالحی، سید عباس سر مقاله: فضل‌الله و منطق قرآنی دعوت [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 4-19]
 • صالحی، سید عباس جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 112-145]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: فضل الله و گستره معارف قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 4-23]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: مبادی علوم قرآنی و تفسیر ترتیب نزولی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 4-25]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: تربیت اندیشی قرآنی [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 4-29]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: مفسران معاصر و پیوند معنایی سوره‌های قرآن [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 4-13]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: پیوند معنایی سوره‌های قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 1-17]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: فرهنگ قرآنی در ایران اسلامی [دوره 10، 39-40، 1383، صفحه 4-17]
 • صالحی، سید عباس سرمقاله: امام و سلوک تفسیری [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 4-9]
 • صالحی، سید عباس بازگشت به قرآن [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 3-14]
 • صالحی، سید عباس قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 3-14]
 • صالحی، سید عباس فقه شیعى و رویکرد به قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 3-14]
 • صالحی حاجی ابادی، علی معناشناسی صبر در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 150-173]
 • صالحی نجف ‏آبادی، نعمت‏ اللَّه نقدى سندشناسانه بر احادیث مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 146-171]
 • صیدی، محمود تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری پیرامون «عدالت توحیدی» در قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 56-77]
 • صداقت کشفی، سید محمدجواد نگاهی به مقوله رنگ در قرآن (2) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 334-353]
 • صداقت کشفی، سید محمد جواد نگاهی به مقوله رنگ در قرآن (1) [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 338-353]
 • صدر، سید موسی فطرت و طینت [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 56-75]
 • صدر، سید موسی تئوری رستگاری در قرآن و روایات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 36-53]
 • صدر، سید موسی ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 30-59]
 • صدر، سید موسی فقدان ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 44-59]
 • صدر، سید موسی رابطه ایمان و فضایل اخلاقی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 4-25]
 • صدر، سید موسی بررسی تطبیقی دیدگاه کلامی طباطبایی و فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 20-51]
 • صدر، سید موسی بلاغت محوری در شیوه تفسیری علامه فضل‌الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 64-93]
 • صدر، سید موسی سنجش ادله موافقان و مخالفان تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 150-165]
 • صدر، سید موسی روش تزکیه از نگاه قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 22-41]
 • صدر، سید موسی نقش متربی در تربیت [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 72-89]
 • صدر، سید موسی قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 26-55]
 • صدر، سید موسی حجب یا حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 92-107]
 • صدر، سید موسی درنگی در آیه امامت ابراهیم (ع) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 132-147]
 • صدر، سید موسی عیار نبوت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 22-41]
 • صدر، سید موسی ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • صدر، سید موسی نگاهی تطبیقی به «روض الجنان» و «مجمع البیان» [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 76-95]
 • صدر، سید موسی قرآن و پدیده انحراف در جامعه [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 14-37]
 • صدر، سید موسی مبانى اعلامیه حقوق بشر در ترازوى قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 78-91]
 • صدر، سید موسی قرآن و مبناى حقوق [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 72-83]
 • صدر، سید موسی ارتداد و آزادى عقیده از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 94-111]
 • صدر، سید موسی قرآن و عهدین؛ نقاط همسو و ناهمسو [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 74-101]
 • صدر، سید موسی گوهر ادیان در گزارش قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 32-53]
 • صدر، سید موسی کاوشى در مباحث کلامى مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 88-103]
 • صدر، سید موسی تنبیه بدنى زن در نگاه‌هاى گوناگون [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 84-101]
 • صدر، سید موسی فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآنی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 112-131]
 • صدر، سید موسی تأثیر قرآن در اندیشه امام علی (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 16-39]
 • صدر، سید موسی راز و رمز ژرفاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 12-33]
 • صدر، سید موسی اندیشه هاى کلامى - قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 12-55]
 • صدر، سید موسی جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • صدر، سید موسی جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • صدر، سید موسی پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • صدر، سید موسی پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • صدر، سید موسی همگرایی قرآن و سنت [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 172-185]
 • صدر، سید موسی تحوّلات تفسیر نگاری در قرن چهارده [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 10-29]
 • صدر، سید موسی المیزان و مسئله انتظار از دین [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 12-27]
 • صدر، سید موسی پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه مبادی فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 10-27]
 • صدر، سید موسی پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه تفسیر قرآن به قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 28-39]
 • صدر، سید موسی معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیر اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 10-33]
 • صدر، سید موسی ابزارهای ادراک در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 12-29]
 • صدر، سید موسی فهم قرآن از دیدگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 12-29]
 • صدر، سید موسی روش استنباط ائمه از قرآن [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 49-68]
 • صدر، موسی نقش علوم قرآنی در فقه القرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 191-208]
 • صدر طباطبایی، فاطمه تعریف خانواده از منظر قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 132-139]
 • صیدزاده، حیدر الگوی تقویت خودکنترلی در منابع انسانی سازمان‌ها مبتنی بر آموزه‌های قرآنی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 4-31]
 • صفری، سید ناصر مفهوم تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 251-268]
 • صفری، علی عروج حضرت عیسی (ع)؛ دیدگاه‌ها، چالش‌ها و رویکرد نو به مسأله [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 134-153]
 • صفوی، سیدمحمدرضا نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 74-95]
 • صفوی، سیدمحمدرضا نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 30-53]

ض

ط

 • طالب تاش، عبدالمجید طرحی نو در چگونگی رویکرد به آیات علمی قرآن [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 222-233]
 • طیبی، زینب آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • طبیبی، علیرضا نقد نظریه نسخ تمهیدی در تفسیر معنای ضرب در آیه 34 سوره نساء [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 80-105]
 • طیب حسینی، سید محمود نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 64-85]
 • طیب حسینی، سید محمود تحلیل موعظة الهی در آیة 46 سورة سبأ [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 5-28]
 • طیب‌حسینی، سید محمود تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]

ظ

 • ظهیری، سیدمجید تبیین منطقی وحدت‌گرایانه حکمت متعالیه از عدالت قرآنی (با تأکید بر آیه 25 سوره حدید) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 78-99]

ع

غ

ف

 • فارسى، جلال الدین ساختار انسان شناسى قرآنى [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 30-79]
 • فاضلی، مهسا مواجهه قرآن با فرهنگ‏ های عصر نزول [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 228-263]
 • فاضلی، مهسا اهمیت تعامل و گفت‏وگوی فرهنگی در منظر قرآن [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 102-123]
 • فاضلی، مهسا امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • فاکر میبدی، محمد تحلیلى بر سوگندهاى قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 314-327]
 • فتاحی زاده، فتحیه ارزیابی دیدگاه محمد شحرور در مبانی فهم و تفسیر قرآن کریم [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 45-66]
 • فتحی، سمانه واکاوی مراد از «الذِکْر» در آیه 44 سورۀ نحل [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 120-139]
 • فتوحی، لوی بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 112-131]
 • فخاری، علیرضا الگوهای تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی؛ مطالعه موردی سوره حمد [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 153-180]
 • فدایی، میثم نگاه نو به ماهیت یأجوج و مأجوج و سدّ ذوالقرنین [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 122-141]
 • فرجاد، محمد دگراندیشان عرب و اسباب نزول آیات حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 164-179]
 • فرجاد، محمد داستان پیامبران در تفسیر ابوالفتوح رازی [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 186-197]
 • فرجاد، محمد معناشناسى تأویل در روایات [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 302-313]
 • فرجاد، محمد ویژگى هاى قواعد حقوق وضعى و اسلامى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 84-93]
 • فرجاد، محمد ایمان و اسلام از منظر طبرسى [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 136-145]
 • فرجاد، محمد نبایسته ‏ها در تفاسیر یکصدساله اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 206-231]
 • فرجاد، محمد هرمنوتیک متون مقدس [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 356-383]
 • فرجاد، محمد کتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 318-345]
 • فرحی، معصومه سادات بررسی مقاله «عقود و عهود» از دایرة المعارف قرآن «لیدن» [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 151-172]
 • فرید، امان الله تحوّلات تفسیر نگاری در قرن چهارده [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 10-29]
 • فرید، زهرا مَثَل در قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 156-189]
 • فرضی شوب، فرشته هنجارگریزی نحوی در گفتمان قرآنی [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 31-50]
 • فرهادی، ام البنین تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • فرهودی، محمود مفهوم بَرَص در قرآن و ارتباط آن با مسائل پزشکی [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 374-379]
 • فروزانفر، حسین تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]
 • فسنقری، حجت الله نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 136-147]
 • فصیحی، علی قرآن و گفتوگو میان ادیان [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 92-111]
 • فصیحی، علی اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 201-216]
 • فصیحی، علی تفسیر المیزان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 157-182]
 • فصیحی، علی حوزه ‏های مشترک دانش فقه و تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 103-122]
 • فضل الله، سید محمدحسین درنگی در شیوه بیانی قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 88-99]
 • فضل اللَّه، سیّد محمد حسین شخصیت و نقش فعّال زن در زندگی از دیدگاه قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 54-73]
 • فغفور مغربی، حمید نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • فقهی زاده، عبدالهادی تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • فقهی زاده، عبدالهادی سیر تطوّر مقیاس‌های قرائی در تاریخ قرائات [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 93-116]
 • فلسفه و کلام، گروه پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه ایمان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 140-157]
 • فلسفه و کلام، گروه پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه پلورالیسم [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 158-171]
 • فلسفه و کلام، گروه پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه تسامح و تساهل [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 172-183]
 • فلسفه و کلام، گروه پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه حقیقت معجزه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 184-195]
 • فلسفه و کلام، گروه پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه خاستگاه شرور [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 196-207]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا روش شناسی تفسیر «تسنیم» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 12-39]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا «غلو در قرآن» از نگاهی دیگر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 378-399]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا مصونیت قرآن از تحریف در نگاه فیض کاشانی [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 192-203]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا روش شناسی تفسیر منهج الصادقین [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 216-229]
 • فهیمی تبار، حمیدرضا قواعد تفسیر در تفسیر صافی [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 262-275]
 • فهیمی تبار، حمید رضا نقد واژگان ترجمه قرآن به زبان فارسی بر اساس بافت [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 160-181]

ق

 • قاسمی زاد، علیرضا «دابّةالارض» یا پدیده‌ای از رخداد انرژی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 138-161]
 • قاسم نژاد، زهرا سلفی‌گری در رویکرد تفسیری جمال‌الدین قاسمی با محوریت بحث توحید [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 137-157]
 • قاضی زاده، کاظم تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • قاضی زاده، کاظم بررسی سیر نزولی تحدی در آیات قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 199-226]
 • قائمی، مرتضی تأثیر بهره‌گیری از راهبرد «بسط» در میزان کفایت و مقبولیت ترجمه‌های صفارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 25-44]
 • قائمی نیا، علیرضا هم‌سویی مبنایی تفسیر قرآن به قرآن و نظریه میدان‌ معنایی [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 5-28]
 • قدردان قراملکى، محمد حسن تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم» [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 138-155]
 • قربانی، فاطمه مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 352-371]
 • قربان پور، حمید عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • قربانلو، محمود جستاری در آراء و اندیشه‌های صبحی منصور با تأکید بر نماز در قرآن [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 149-170]
 • قلی زاده، حیدر جایگاه ساختار نحوی- بلاغی مفعولٌ به (در ترجمه قرآن کریم) [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 316-351]
 • قمرزاده، محسن نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • قمرزاده، محسن تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]
 • قهاری کرمانی، محمد هادی قلمرو حجیت عقل‌منبع در تفسیر قرآن با تأکید بر تفسیر المیزان [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 89-108]
 • قهرمانی، علی قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]

ک

 • کیایی، سیده فاطمه نقد معادل‌انگاری «کمال» با «اقتدار دولتی دین» درآیۀ اکمال [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 29-46]
 • کیایی، فاطمه تبیین رابطه موجود بین «کثرت شرایع» و «ابتلاء» [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 66-87]
 • کاردوانی، راحله نگاهی مفهومی و آماری به روابط همسران از منظر قرآن کریم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 65-86]
 • کاوند، علیرضا تاریخ‌گذاری سوره قدر با تأکید بر مکّی یا مدنی بودن سوره [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 123-148]
 • کرمی، ایوب جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و کلام اسلامی (1) [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 108-127]
 • کریم پور، سید حسین نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]
 • کریم پور قراملکى، على قلمرو قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 274-295]
 • کریمی محلی، طاهره نقد دیدگاه‌ها در تعیین مصداق «سائل» درآیه نخست سوره معارج [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 98-119]
 • کریمی نیا، مرتضی کتاب‏شناسی مطالعات تفسیری در زبان‌های اروپایی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 372-439]
 • کریمی نیا، مرتضی تحلیل ادبىِ قرآن، تفسیر و سیره: نگاهى به روششناسى جان وَنْزْبرو [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 190-217]
 • کریمی نیا، مرتضی اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • کلباسی، زهرا آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • کلباسی، زهرا مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • کلباسی، زهرا مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 52-73]
 • کلباسی، زهرا شناخت آخرین سوره نازل شده و تأثیر آن بر چگونگی تعامل با غیر مسلمانان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 56-79]
 • کلباسی، زهرا قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • کلباسی، زهرا کاوشی در تاریخ‌گذاری سوره حجرات و نقش آن در نقد روایات ترتیب نزول [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 62-79]
 • کمالی، محمدهادی نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریم [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 139-161]

گ

ل

م

 • مارتین، ریچارد نقش معتزله بصره در شکل‌گیری نظریه اعجاز قرآن [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 134-161]
 • مبلغ، سیّد محمد حسین بررسى تطبیقى زن در نگاه جاهلیت، ادیان، اسلام و فمینیسم [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 194-223]
 • مبلّغ، سید محمد حسین تجلّى قرآن در سیره عملى امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 162-175]
 • مبلّغ، سید محمد حسین پژوهشى درباره تفسیر عرفانى امام صادق (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 282-311]
 • مبلّغ، سید محمد حسین الزام در تکالیف اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 84-99]
 • مبلّغ، سید محمد حسین شناخت در قرآن از نگاه مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 118-141]
 • مبلّغ، محمد حسین روض الجنان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 183-200]
 • مبلّغ، محمد حسین تفسیر قمی در ترازوی نقد [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 332-361]
 • متقی زاده، عیسی میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • محامی، مصطفی ضرورت تدوین فرهنگ قرآن و علوم [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 364-369]
 • محققی، حسین تحلیل نقدهای علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشید رضا در المنار [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 89-112]
 • محققیان، زهرا نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 186-203]
 • محمدی، ابوطالب منابع و روشهای تفسیر موضوعی در سده چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 150-177]
 • محمدی، حسین دیدگاه ‏های قرآنی معتزله [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 243-266]
 • محمدی، محمد علی تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • محمدیان، ملیحه قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 146-167]
 • محمدی انویق، مجتبی سیر تطوّر مقیاس‌های قرائی در تاریخ قرائات [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 93-116]
 • محمدپور، محمدحسین بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • محمدپور، محمد حسین «ده فرمان» و «الواح» در تفاسیر شیعه و سنّی [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 272-295]
 • محمدزاده، جواد نقد عملکرد مترجمان قرآن کریم در ترجمه تناوب و تضمین نحوی (موردکاوی ترجمه‌های خرمشاهی، مکارم شیرازی و فولادوند) [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 25-48]
 • محمدزاده، عاطفه بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • محمدی‌فرد، علی‌رضا مقایسه ارزش تفسیری «اخبار صحابه و تابعان» و «روایات اهل بیت (ع)» در «التفسیر الاثری الجامع» [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 58-89]
 • محمدی نژاد، مهدی هنجارگریزی نحوی در گفتمان قرآنی [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 31-50]
 • محمودی نصر، پیام شناخت مکی و مدنی بر پایه شکل موج سوره‌ها [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 27-46]
 • مختار، محمد مصطفی حجاب در نگاهى نو [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 184-211]
 • مختارزاده نیکجه، مهدی تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]
 • مددی، محمد حسن تأملی در نقد «ذهبی» از مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 190-205]
 • میر، مستنصر فنون و صنایع ادبی در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 154-179]
 • مرآت، مرجان انسجام واژگانی در قرآن بررسی سوره نور [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 296-333]
 • مرادی، مجید تفسیر «من وحی القرآن» و سه‌گانه ظهور و روایت و عقل در گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمد حسین فضل الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 120-143]
 • مرادی، مجید ادیان الهی از منظر قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 142-157]
 • مرادی، محمد کلید مفاهیم قرآن [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 331-336]
 • مرادی، محمد گریزناپذیری تأویل [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 45-64]
 • میرچراغ خانی، حسین کشف دلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 5-30]
 • میرزایی، سمیه شناخت مکی و مدنی بر پایه شکل موج سوره‌ها [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 27-46]
 • میرزایی، محمد دیدگاه فقه‌گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف(ع) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 104-133]
 • میرزاوزیری، هما سیرى دوباره در آیات حجاب [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 160-175]
 • میرسندسی، سید محسن موانع پایبندی به هنجارها از نگاه قرآن کریم [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 79-104]
 • میرسندسی، سید محمد امکان سنجی معرفت شناختی رابطه قرآن و جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 100-117]
 • میرعرب، فرج الله نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 74-95]
 • میرعرب، فرج الله نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 30-53]
 • مرویان حسینی، محمود اهداف تربیتی در قصه‌های قرآن [دوره 11، شماره 41، 1384، صفحه 200-221]
 • مروجی طبسی، محمد علی اعتبارسنجی روایات اهل بیت (ع) درباره «حجیت تفسیر صحابه» با بررسی آرای آیت‌الله معرفت [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 119-148]
 • مسبوق، سید مهدی نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • مسبوق، سید مهدی تأثیر بهره‌گیری از راهبرد «بسط» در میزان کفایت و مقبولیت ترجمه‌های صفارزاده، مجتبوی و فولادوند از قرآن کریم [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 25-44]
 • مسچی، محسن معرفى نرم ‏افزار «جامع تفاسیر نور» [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 234-242]
 • مسعودی، جهانگیر نقد دیدگاه ملاصدرا در مورد «بهره‌مندی جمادات از حیات و علم» از منظر قرآن کریم [دوره 25، شماره 96، 1399، صفحه 139-161]
 • مسعودی، محمد مهدی تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • مسعودی، محمد مهدی قرآن و حقایق علمى [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 166-191]
 • مسعودی، محمد مهدی حوزه ارتباط اسباب نزول و تفسیر [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 35-78]
 • مسعودی، محمد مهدی تطابق تفسیرى اسباب نزول و آیه، روشى در جهت نقد اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 15-34]
 • مسعودی، محمد مهدی گستره مباحث فقهی قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 47-102]
 • مسعودی، محمد مهدی شفاف‏ ترین ویژگی‏ های المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 94-101]
 • مسعودی، محمد مهدی روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • مسعودی، محمد مهدی بررسی‏ های موضوعی و روایی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 124-149]
 • مسعودی، محمد مهدی پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخلاق [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 56-109]
 • مُشک مسجدی، راضیه تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • مصباح، کاظم گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن» [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 156-173]
 • مصباح، کاظم قاعده ترجمه لغات مشترک فارسی و عربی و بررسی آن در ترجمه‌های معاصر قرآن کریم [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 162-181]
 • مصباح الهدی، مصطفی روش‌های تربیت در داستان حضرت موسی (ع) در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 140-152]
 • مطیعیان نجار، سعیده بازشناسی و تحلیل کمّی منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» مطالعه موردی سوره حمد [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 133-152]
 • مطهری، مرتضی نکته‏ ها و یادداشت‏هایی درباره زن در قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 14-29]
 • معتمد لنگرودی، فرشته نقش سیاق و عناصر درون‌متنی در کشف غرض سوره مریم [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 72-97]
 • معتمد لنگرودی، فرشته ارزیابی دیدگاه محمد شحرور در مبانی فهم و تفسیر قرآن کریم [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 45-66]
 • معرفت، حامد نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 54-71]
 • معرفت، محمد هادی تفسیر قرآن به قرآن و جایگاه سنّت؛ آخرین سخنرانی منتشر نشده از آیت الله معرفت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 14-21]
 • معرفت، محمد هادی زبان تاریخى قرآن؛ نمادین یا واقع نمون در گفت و گو با استاد آیت الله معرفت [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 184-199]
 • معرفت، محمد هادی قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (2) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 19-41]
 • معرفت، محمد هادی قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 16-31]
 • معرفت، محمد هادی زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (2) [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 30-49]
 • معرفت، محمد هادی زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (1) [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 26-53]
 • معرفت، محمد هادی تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 54-93]
 • معرفت، محمد هادی نکته‏ های تفسیری در سوره حمد [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 192-209]
 • معلم کلایی، شمس الله نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 162-185]
 • مفتح، محمد هادی پیمان الست و نقد آراء مفسران فریقین درباره آیه میثاق [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 128-153]
 • مکوند، محمود بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • مکوند، محمود مطالعه معناشناختی دیدگاه یحیی‌بن سلام در باب واژگان قرآنی [دوره 24، شماره 92، 1398، صفحه 5-32]
 • مکوند، محمود تحلیل دیدگاه دیوید کوک راجع به مقوله «جهاد» در قرآن [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 87-112]
 • ملایم، فاطمه کار کرد التفات قرآنی در ایجاد پیوستگی و فضاسازی معنایی با خروج از زبان هنجار [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 5-24]
 • ملکی، محمد نقدی بر دیدگاه استاد معرفت درباره آیات منسوخه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 240-255]
 • ملکیان، روح الله نگاهی نو به «آیات محکمات و متشابهات» [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 4-37]
 • منصورسمایی، محمدجواد بررسی تطبیقی ادله نظریه «توسعه معنایی الفاظ قرآن» از دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 5-26]
 • مهتدی، حسین تأثیرپذیری ترجمه‌های تحت‌اللفظی و جمله‌به‌جملۀ قرآن کریم از حرف باء سببیت (مطالعۀ موردی سورۀ بقره و آل‌عمران در ترجمۀ مُعزّی و آیتی) [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 140-163]
 • مهدوی، مسعود مروری بر معانی القرآن [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 267-294]
 • مهدوی، مسعود قرآن در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 275-314]
 • مهدوی راد، محمد علی آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • مهدوی راد، محمد علی بررسی تطبیقی ادله نظریه «توسعه معنایی الفاظ قرآن» از دیدگاه فیض کاشانی و علامه طباطبایی [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 5-26]
 • مهریزی طرقی، مهدی تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]
 • مهریزی طرقی، مهدی تحلیل نظریه‌ها در کارکرد روایات تفسیری بر محور گونه‌شناسی روایات تفسیر نورالثقلین [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 44-71]
 • موسوی، حسین معالم التفسیر من کلام الأمیر (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 246-269]
 • موسوی، سید ابوالفضل ابهام زدایی از ظواهر آیات ناظر به فلسفه خلقت با تأمل در مسأله خلود [دوره 25، شماره 95، 1399، صفحه 71-88]
 • موسوی، سید علی اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • موسوی، سید محمد حسین اسباب نزول در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 217-239]
 • موسوی، محسن شناخت مکی و مدنی بر پایه شکل موج سوره‌ها [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 27-46]
 • موسوی، محمد حسین نمودهای قرآن پژوهی در آثار استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 208-233]
 • موسوی زاده، سید محمدحسین حقایق آسمانی در الفاظ زمینی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 212-243]
 • موسوی مبلغ، سید محمد حسین حجاب، حق شخصی ـ اجتماعی [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 122-135]
 • موسوی مبلغ، سید محمد حسین سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • موسوی مبلغ، سید محمد حسین بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (1) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 315-330]
 • موسوی مبلغ، سید محمد حسین بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (2) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 299-318]
 • موسوی مبلغ، سید محمد حسین بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (3) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 269-286]
 • موسوی مبلّغ، سید محمد حسین روابط حقوقی مسلمانان با کفار از نگاه قرآن (1) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 211-242]
 • موسوی مبلّغ، سید محمد حسین بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (4) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 426-445]
 • موسوی نیا، سعیده واژه شناسی عفاف و حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 108-121]
 • موسوى کانى، سیّد رضا سبک علامه طباطبایى در نقد آراء مفسّران [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 158-171]
 • مولوی، محمد بررسی تطبیقی رویکرد آلوسی و سلفیه در مسأله علم غیب [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 79-100]

ن

 • ناظمی، روح اله تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • نصیحت، ناهید جلوه‌های هنری داستان حضرت ابراهیم (ع) در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 292-314]
 • نصیری، علی نقد و بررسی دیدگاه‌ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 158-189]
 • نصیری، محمد حسین نقد و بررسی دیدگاه‌ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 158-189]
 • نظری، علی پاسخی به شبهه اطلاق عنوان «اخت هارون» بر مریم در قرآن کریم [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 96-109]
 • نعیم‌امینی، ام‌سلمه جستاری در مفهوم‌شناسی «ختم» و «طبع» بر قلب از منظر قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 254-291]
 • نعمتی قزوینی، معصومه مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • نقیب، سید محمد بررسی نقش آیة «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ...» در کیفیت دعوت رسول اکرم (ص) [دوره 26، شماره 98، 1400، صفحه 47-70]
 • نقی زاده، حسن چالش نخستین نزول جمع‌بندی نوین از روایات نخستین سوره نازل شده بر پیامبر (ص) [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 134-155]
 • نقی‌زاده، حسن اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 4-25]
 • نقی‌زاده، حسن روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 4-27]
 • نوری، سید محمد رضا نقدی بر «نشانه‌ای از اعجاز علمی قرآن» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 360-363]
 • نورائی، محسن نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]
 • نورائی، محسن ارزیابی چیستی و چگونگی به‌کارگیری «سیاق» در نظریۀ ترتیب نزول نولدکه [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 156-171]
 • نوروزی، مجتبی پژوهشی در نظریه «اعجاز عددی و ریاضی قرآن» [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 142-173]
 • نوشاوند، راحله قرائات قرآن [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 334-351]

و

 • واثقی راد، محمد حسین مصداق‌یابی کلمة «القربی» در آیة مودت از راه نقد و بررسی روایات شأن نزول [دوره 25، شماره 97، 1399، صفحه 133-156]
 • واسطی، عبدالحمید روش شناسی کشف و اعتبارسنجی اسباب نزول (الگوریتم دستیابی به اسباب نزول آیات) [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 4-29]
 • واسعی، سید علیرضا جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن (بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی و مطهری) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 100-121]
 • واعظی، احمد گزارشی از کرسی نقد کتاب «نظریه تفسیر متن» [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 156-173]
 • وحیدنیا، آلاء ماهیت هجای مصحف در سده‌های نخست اسلامی [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 28-49]
 • وطنی، منصوره نقدی بر «فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآنی» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 394-399]

ه

ی