نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آیات جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر ملاصدرا [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 248-261]
 • آیات دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 212-235]
 • آیات پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه تسامح و تساهل [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 172-183]
 • آیات ارتداد ارتداد و آزادى عقیده از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 94-111]
 • آیات اعجاز سیر تاریخی اندیشه اعجاز قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 262-289]
 • آیات الأحکام قرآن پشتوانه و خاستگاه فقه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 3-22]
 • آیات الأحکام پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • آیات الأحکام پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • آیات الأحکام فلسفه احکام در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 57-104]
 • آیات الأحکام مطالعات فقهی - قرآنی در عصر پیامبر [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 105-126]
 • آیات الأحکام نگاهی به بحثهای فقهی- قرآنی در عصر صحابه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 127-144]
 • آیات الأحکام مطالعات فقهی - قرآنی در عصر تابعان [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 145-164]
 • آیات الأحکام کتابشناسی احکام قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 165-184]
 • آیات الأحکام فقه شیعى و رویکرد به قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 3-14]
 • آیات الأحکام گستره مباحث فقهی قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 47-102]
 • آیات الأحکام حوزه ‏های مشترک دانش فقه و تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 103-122]
 • آیات الأحکام روش شناسی آیات الأحکام در تفسیر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 123-144]
 • آیات الأحکام اصحاب ائمه (ع) و فقه قرآنی [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 145-164]
 • آیات الأحکام فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 165-190]
 • آیات الأحکام نقش علوم قرآنی در فقه القرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 191-208]
 • آیات الأحکام نگاهى به زبدةالبیان محقق اردبیلى [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 418-425]
 • آیات الأحکام «زبدة البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 348-377]
 • آیات الأقسام تحلیلى بر سوگندهاى قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 314-327]
 • آیات ألست نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]
 • آیات الهی ماهیت تربیت قرآنی در نگرش فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 52-81]
 • آیات اهل بیت اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • آیات اهل بیت سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • آیات تحدّى بررسی سیر نزولی تحدی در آیات قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 199-226]
 • آیات تحریف کتاب مقدس نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 80-91]
 • آیات تشریعى گستره مباحث فقهی قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 47-102]
 • آیات تقوا مفهوم تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 251-268]
 • آیات حجاب حجاب در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 74-81]
 • آیات خدا قرآن و معنای زندگی [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 10-47]
 • آیات صفات سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • آیات مبهم حوزه ارتباط اسباب نزول و تفسیر [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 35-78]
 • آیات متشابه نقد دیدگاه‌ها در چرایی وجود آیات متشابه در قرآن [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 142-163]
 • آیات محکم نقد دیدگاه‌ها در چرایی وجود آیات متشابه در قرآن [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 142-163]
 • آیات مستثنا قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 86-105]
 • آیات مستثنیات عوامل پیدایش آیات مستثنیات [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 142-165]
 • آیات ناسخ و منسوخ نقدی بر دیدگاه استاد معرفت درباره آیات منسوخه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 240-255]
 • آیةالکرسی نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 154-177]
 • آیت الله جوادی آملی وحدت موضوعی سوره‌ها در «تفسیر تسنیم» [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 82-109]
 • آیت الله خویی «البیان» جلوه‌ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 74-101]
 • آیت‌اللَّه خویى گفت ‏وگو با استاد آیت اللَّه محمد هادی معرفت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 266-283]
 • آیت الله رفسنجانى ارزیابى معجم ‏هاى موضوعى قرآن (بخش نخست) [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 216-233]
 • آیت الله سید عبد الحسین طیب سیری در تفسیر «اطیب البیان» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 130-161]
 • آیت‌الله معرفت روش آیت‌الله معرفت در «التفسیر الأثری الجامع» [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 352-383]
 • آیت‌الله معرفت بازشناسی و تحلیل کمّی منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» مطالعه موردی سوره حمد [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 133-152]
 • آثار آشنایی با قرآن شناس برجسته غرب «رژیس بلاشر» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 386-393]
 • آثار امام على(ع) امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • آثار تفسیرى ابن عباس ابن عباس و مقام بلند وى در تفسیر [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 192-201]
 • آثار علوم قرآنى مقدّمه‏ ای بر علوم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 300-317]
 • آثار مستشرقین کتاب‏شناسی مطالعات تفسیری در زبان‌های اروپایی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 372-439]
 • آحاد معنایی نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • آخرت قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 146-167]
 • آخرین سوره آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • آداب سخن گفتن در قرآن اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • آداب سخن گفتن زنان سیرى دوباره در آیات حجاب [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 160-175]
 • آداب و رسوم جاهلیّت تحقیقی درباره «جاهلیت» و فرهنگ جاهلی [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 216-227]
 • آدم بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • آدم بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • آدم (ع) خلافت انسان در قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 356-391]
 • آدم )ع( و حوا آفرینش زن در قرآن، کتاب مقدس و اسرائیلیات [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 176-193]
 • آدم(ع) و حوا نقدی بر بازنگری تاریخ انبیا [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 380-391]
 • آدم(ع) و حوا تحلیل داستان آدم در قرآن (3) رویکردهاى تأویلى به قصه آدم (علیه السلام) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 126-149]
 • آدم(ع) و حوا(ع (/ملائکه تحلیل داستان آدم در قرآن (2) قصّه آدم و تحلیل‏ های انسان شناختی [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 96-125]
 • آدم و حوا قرآن و فلسفه حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 62-91]
 • آراء قرآنى خوارج خوارج و نگرش به قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 320-343]
 • آراء قرآنى مستشرقان اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • آراء قرآنى مستشرقین قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 16-31]
 • آرایش قرآن و فلسفه حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 62-91]
 • آرامش‏یابى خانواده از منظر فمینیسم و قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 10-41]
 • آرامش روحی قرآن و معنای زندگی [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 10-47]
 • آراى تفسیرى اصحاب روش تفسیری مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 16-37]
 • آراى تفسیرى تابعین روش تفسیری مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 16-37]
 • آرتور جفرى قرآن و واژگان بیگانه [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 206-217]
 • آرمان گرایی جوان در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 278-307]
 • آزادی قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ (مبانی، راهکار و کارکرد) [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 86-141]
 • آزادی قرآن و معنای زندگی [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 10-47]
 • آزادی قرآن؛ جمهوریت و مردم سالاری [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 144-161]
 • آزاداندیشى قرآن و گفتوگو میان ادیان [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 92-111]
 • آزادی عقیده داستان سلیمان و بلقیس و استناد به آن در جهاد ابتدایی [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 52-71]
 • آزادى زن مسلمان و چالش هاى زمان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 330-349]
 • آزادى اجتماعى قرآن و آزادى سیاسى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 14-47]
 • آزادى از دیدگاه استاد مطهرى قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • آزادى اندیشه قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • آزادى بیان قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • آزادى بیرونى حق آزادى از منظر قرآن و لیبرالیسم [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 136-159]
 • آزادى درونى حق آزادى از منظر قرآن و لیبرالیسم [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 136-159]
 • آزادى سیاسى قرآن و آزادى سیاسى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 14-47]
 • آزادى عقیده حق آزادى از منظر قرآن و لیبرالیسم [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 136-159]
 • آزادى عقیده ارتداد و آزادى عقیده از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 94-111]
 • آزادى عقیده قرآن و دمکراسى [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 350-363]
 • آزادى عقیده قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • آزادى معنوى قرآن و آزادى سیاسى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 14-47]
 • آسیب پذیری جوان در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 278-307]
 • آسیب‌شناسی آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • آسیب شناسیترجمه آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • آسیب شناسی درس تفسیر نقد و بررسی برنامه و متون آموزشی تفسیر در دانشگاه‌ها [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 354-375]
 • آسیب شناسى اخلاقى آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • آسیب‌شناسى روایات تفسیرى آسیب ‏شناسی روایات تفسیری [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 322-343]
 • آسیب شناسى علمى آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • آسیب شناسى فنى آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • آسیب فرهنگی دنیاگرایی؛ آسیبی فرهنگی از منظر قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 56-85]
 • آسیب‌های ماهوی فرهنگ قرآن و آسیب شناسی ماهوی فرهنگ [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 142-171]
 • آسیب‌هاى اجتماعى دین گریزی، عوامل و راه حل‏ها در پرتو قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 38-69]
 • آسیب‏هاى اجتماعى قرآن و پدیده انحراف در جامعه [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 14-37]
 • آفات تطابق تفسیرى اسباب نزول و آیه، روشى در جهت نقد اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 15-34]
 • آفات منابع و روشهای تفسیر موضوعی در سده چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 150-177]
 • آفات پژوهش قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 3-14]
 • آفات جامعه دینى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه جامعه‌شناسى [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 110-139]
 • آفرینش بررسى تطبیقى زن در نگاه جاهلیت، ادیان، اسلام و فمینیسم [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 194-223]
 • آفرینش مکانت زن در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 12-25]
 • آفرینش ترجمه بایسته‏ های مترجم قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 64-97]
 • آفرینش زن شهید مطهری و حقوق زن در اسلام [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 142-173]
 • آفرینش نخستین انسان تحلیل داستان آدم در قرآن (1) نخستین انسان در دیدگاه‏ های بشری [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 80-95]
 • آگاهى به تأویل شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 208-229]
 • آل ِیَاسِین‌ پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • آلوسى نقل و تحلیل اسباب نزول در تفسیر آلوسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 205-226]
 • آمار تفسیرى روض الجنان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 183-200]
 • آمار تفسیرى اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 201-216]
 • آمار تفسیرى اسباب نزول در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 217-239]
 • آموزش جوان در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 278-307]
 • آموزش زن گفتوگو با علامّه سیّد محمد حسین فضل اللَّه [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 226-245]
 • آموزه‌های قرآنی جستاری در باب روابط ارزش‌های اخلاقی گامی در مسیر کشف نظام اخلاقی قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 34-63]
 • آنکسا غورس تحلیل داستان آدم در قرآن (1) نخستین انسان در دیدگاه‏ های بشری [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 80-95]
 • آیه بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 200-231]
 • آیه 102 بقره هاروت و ماروت در قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 344-357]
 • آیه ۱۸۶ بقره تأملی در ژرفای یک آیه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 324-337]
 • آیه 18 سوره زخرف زن، و روشنبینى در مقام مخاصمه؛ تأملى در آیه 18 سوره زخرف [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 226-241]
 • آیه 21 سوره یوسف تمکّن یوسف (ع) جلوهاى از چیرگى خداوند [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 340-353]
 • آیه 7 سوره آل عمران تأویل و آیات محکم و متشابه، نقدی بر «تفسیر احسن الحدیث» و «قاموس قرآن» [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 208-227]
 • آیه تطهیر کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • آیه دین نگاهی به دیدگاه‌های مفسران در مورد گواهی (شهادت) زنان در قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 206-234]
 • آیه سى‌ام سوره بقره خلافت انسان در قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 356-391]
 • آیه ضرب تنبیه بدنى زن در نگاه‌هاى گوناگون [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 84-101]
 • آیه ضرب آیه نشوز و ضرب زن از نگاهى دیگر [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 102-131]
 • آیه مباهله اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • آیه مباهله سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • آیه ولایت اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • آیه ولایت سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • آواشناسی قرآن درآمدی بر ابعاد اعجازی و زیبا شناختی نظماهنگ قرآن [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 206-225]

ا

 • اب تتمّه ‏ای بر واژگان بیگانه در قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 354-366]
 • اباضیه خوارج و نگرش به قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 320-343]
 • اباضیه آرای کلامی و تفسیری اباضیه [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 304-335]
 • ابان بن تغلب دانش واژگان دشوار فهم «غریب القرآن» [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 226-244]
 • ابتر رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • ابتکار نیم نگاهی به ترجمه آیت الله یزدی از قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 220-243]
 • ابتلاء ابتلاء و آزمایش در قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 342-377]
 • ابتلاء تبیین رابطه موجود بین «کثرت شرایع» و «ابتلاء» [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 66-87]
 • ابراهیم تتمّه ‏ای بر واژگان بیگانه در قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 354-366]
 • ابراهیم بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • ابراهیم بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • ابراهیم(ع) قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • ابزار مفهوم تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 251-268]
 • ابزار منابع و روشهای تفسیر موضوعی در سده چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 150-177]
 • ابزار استنباط فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 165-190]
 • ابزار تفسیر سبک علامه طباطبایى در نقد آراء مفسّران [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 158-171]
 • ابزار تفسیر گفت ‏وگو با استاد آیت اللَّه محمد هادی معرفت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 266-283]
 • ابزار شناخت شناخت در قرآن از نگاه مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 118-141]
 • ابزار فهم قرآن فهم قرآن از دیدگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 12-29]
 • ابزارهاى استبداد استبداد و خودکامگى در تحلیل قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 96-145]
 • ابزارهاى شناخت ابزارهای ادراک در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 12-29]
 • ابزارهاى فهم ثابت و متغیر در فهم قرآن (گفت و گو با علّا‌مه سید محمد حسین فضل الله) [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 118-141]
 • ابزارهاى فهم قرآن مبانى فهم قرآن در نگاه امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 112-129]
 • ابطال پلورالیزم تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم» [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 138-155]
 • ابعاد آزادى حق آزادى از منظر قرآن و لیبرالیسم [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 136-159]
 • ابعاد عفّت واژه شناسی عفاف و حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 108-121]
 • ابلیس معناشناسی نوین از واژه شیطان [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 204-219]
 • ابلیس تتمّه ‏ای بر واژگان بیگانه در قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 354-366]
 • ابن تیمیه سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • ابن تیمیه تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 54-93]
 • ابن تیمیّه تأملی در نقد «ذهبی» از مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 190-205]
 • ابن تیمیّه ریشه‏ های ظاهرگرایی در فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 350-373]
 • ابن عاشور ابن عاشور و تفسیر التحریر و التّنویر [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 198-215]
 • ابن عباس ابن عباس و مقام بلند وى در تفسیر [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 192-201]
 • ابن عزرا کتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 318-345]
 • ابن میثم معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 112-131]
 • ابهام آوایی ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • ابهام زدایی ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • ابهام ساختاری ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • ابهام شناسی ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • ابهام محتوایی ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • ابهام واژگانی ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • ابوالفتوح رازى روض الجنان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 183-200]
 • ابوجعفر باقر)ع( نقدى سندشناسانه بر احادیث مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 146-171]
 • ابوجعفر طبرى نقدى سندشناسانه بر احادیث مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 146-171]
 • ابوجهل نقد دیدگاه‌ها در تعیین مصداق «سائل» درآیه نخست سوره معارج [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 98-119]
 • ابوحاتم رازى اسماعیلیه و علوم قرآنی (2) تفسیر و تأویل و مثل و ممثول [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 178-201]
 • ابوحاتم رازى اسماعیلیه و علوم قرآنی (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 190-207]
 • ابوزید معنی‏ شناسی و فهم متن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 278-321]
 • ابوزید رویکردهاى روشنفکرى به مسأله زن در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 236-273]
 • ابوزید فهم متن در افق تاریخى آن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 178-217]
 • ابوعبدالرحمن سلمی بررسی سند قرائت حفص از عاصم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 106-127]
 • ابو عبدالرحمن سلمى پژوهشى درباره تفسیر عرفانى امام صادق (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 282-311]
 • ابوعبیده دانش واژگان دشوار فهم «غریب القرآن» [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 226-244]
 • ابومسلم اصفهانى ابومسلم اصفهانی و تفسیر او [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 270-299]
 • ابى الجارود بررسی تفسیر ابی ‏الجارود [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 270-281]
 • ابى الجارود تفسیر قمی در ترازوی نقد [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 332-361]
 • اپیستمولوژى شناخت در قرآن از نگاه مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 118-141]
 • اتقان نیم نگاهی به ترجمه آیت الله یزدی از قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 220-243]
 • اتهام شاعرى به پیامبر پیامبر شاعر نیست؛ پژوهشى جامعه شناختى در یک مفهوم قرآنى [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 182-207]
 • اثبات پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه حقیقت معجزه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 184-195]
 • اثبات پلورالیزم تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم» [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 138-155]
 • اثر محورى گوهر ادیان در گزارش قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 32-53]
 • ایجی معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 112-131]
 • اجتماع قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 90-139]
 • اجتماعی کشف دلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 5-30]
 • اجتهاد قرآن پشتوانه و خاستگاه فقه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 3-22]
 • اجتهاد اصحاب ائمه (ع) و فقه قرآنی [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 145-164]
 • اجتهاد فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 165-190]
 • اجماع منابع حقوق در قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 46-71]
 • اجمال و تبیین روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • احادیث جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر ملاصدرا [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 248-261]
 • احادیث موضوعه جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • احادیث موضوعه جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • احباط مفهوم‏ شناسی احباط از منظر قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 314-329]
 • احترام به دیگران قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • احساسات فقدان ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 44-59]
 • احساس‌گرا معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیر اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 10-33]
 • احساس‌گرایى ملاک ارزش گذارى افعال [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 50-83]
 • احسان مفاهیم اخلاقی معیار از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 4-29]
 • احکام بهره‏ گیری از مبانی کلامی قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 286-297]
 • احکام آشنایى با دانش اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 15-33]
 • احکام آشنایى با دانش اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 35-64]
 • احکام جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • احکام جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • احکام تفسیر المیزان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 157-182]
 • احکام اسباب نزول در تفسیر کشاف [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 183-204]
 • احکام نقل و تحلیل اسباب نزول در تفسیر آلوسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 205-226]
 • احکام روش تفسیری الفرقان در اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 227-252]
 • احکام ارتداد ارتداد و آزادى عقیده از نگاه قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 94-111]
 • احکام تشریعی عصمت آدم (ع) در ترازوی نقد [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 128-155]
 • احکام زن گفت ‏وگو با آیت اللَّه دکتر محمد صادقی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 276-293]
 • اخباریگرى فقه شیعى و رویکرد به قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 3-14]
 • اختیار جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و کلام اسلامی (1) [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 108-127]
 • اختیار و شرّ پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه خاستگاه شرور [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 196-207]
 • اختلافات بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 112-131]
 • اختلافات ادیان همسویی آموزه‏ های متون مقدس [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 126-141]
 • اختلافات نحوی چند و چون مواجهه مفسّران با اختلافات نحوی دو مکتب بصره و کوفه [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 298-313]
 • اختلاف شب و روز تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • اختلاف قراءات تأثیر اختلاف قراءات در تفسیر [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 238-253]
 • اختلاف قراءت جستارهای ادبی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 160-169]
 • اختلاف قرائات روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 118-143]
 • اختلاف قرائات درآمدى بر موضوع حجیّت قراءات قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 144-165]
 • اختلافِ قرائات ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • اختلاف مفسّران گفت و گو با استاد معرفت [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 272-295]
 • اختلاف مفسّران نقش باورها و اطلاعات بیرونی در برداشت از آیات قرآن (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 187-198]
 • اختلاف مفسّران نقش باورها و اطلاعات بیرونى در برداشت از آیات قرآن (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 243-250]
 • اختمام فنون و صنایع ادبی در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 154-179]
 • اخت هارون پاسخی به شبهه اطلاق عنوان «اخت هارون» بر مریم در قرآن کریم [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 96-109]
 • اخلاص قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • اخلاق قرآن و توجیه اخلاق فطری [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 72-95]
 • اخلاق تعریف مفاهیم اخلاقی و ساختارهای قرآنی [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 4-35]
 • اخلاق تئوری رستگاری در قرآن و روایات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 36-53]
 • اخلاق نقش نیت در ارزش فعل اخلاقی [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 4-19]
 • اخلاق فقدان ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 44-59]
 • اخلاق دیدگاه‌ علامه طباطبایی در حوزه زیبایی‌شناسی و اخلاق [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 60-85]
 • اخلاق خدمات قرآن کریم به دانش و رفتار اخلاقی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 26-43]
 • اخلاق قرآن و بازتاب تربیتی روابط چهارگانه انسان [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 90-139]
 • اخلاق قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • اخلاق اصول و خاستگاه‏ های مشترک ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 42-73]
 • اخلاق قرآن و عهدین؛ نقاط همسو و ناهمسو [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 74-101]
 • اخلاق اجتماعی قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • اخلاق اجتماعى قرآن و اخلاق از منظر امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 244-259]
 • اخلاق اسلامی جستاری در باب روابط ارزش‌های اخلاقی گامی در مسیر کشف نظام اخلاقی قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 34-63]
 • اخلاق در ادیان ابراهیمى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخلاق [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 56-109]
 • اخلاق در قرآن پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخلاق [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 56-109]
 • اخلاق در قرآن/ نظام اخلاقی قرآن/ مبانی اخلاق/ اصول اخلاق/ اهداف اخلاق آسیب‌شناسی کتاب‌های اخلاق قرآنی و ارائه الگوی جدید از نظام اخلاقی قرآن [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 128-159]
 • اخلاق عینى دین و اخلاق [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 160-189]
 • اخلاق قرآنى قرآن و اخلاق از منظر امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 244-259]
 • اخلاق کارگزاران خاستگاه ‏های قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 164-193]
 • اخلاق یونانی سازواره نظام اخلاقی در قرآن [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 92-111]
 • ادیان آسمانى در قرآن گفت ‏و گو بر پایه ایمان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 152-159]
 • ادبیات عرب جستارهای ادبی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 160-169]
 • ادبیات عربى زمینه ‏های تأثیر قرآن بر زبان و ادب فارسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 253-274]
 • ادبیات فارسى زمینه ‏های تأثیر قرآن بر زبان و ادب فارسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 253-274]
 • ادبیات فولکلور زبان تاریخى قرآن؛ نمادین یا واقع نمون در گفت و گو با استاد آیت الله معرفت [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 184-199]
 • ادراک ابزارهای ادراک در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 12-29]
 • ادراک شهودى ابزارهای ادراک در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 12-29]
 • ادراک عقلى ابزارهای ادراک در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 12-29]
 • ادریس تتمّه ‏ای بر واژگان بیگانه در قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 354-366]
 • ایده معیار پژوهش قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 142-175]
 • ادوار قرائات قرائات قرآن [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 334-351]
 • ایدئولوژى «باید و هست» در نگاه قرآن [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 120-141]
 • اراده و اختیار الزام در تکالیف اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 84-99]
 • ارتباط آیات سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • ارتباط آیات اعتبارسنجی رهیافت‌های کشف استدلالی غرض سوره‌های قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 4-25]
 • ارتباط آیات فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 154-175]
 • ارتباطات اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • ارتباطات انسانى اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • ارتباطات ثقلین پیوند دوسویه قرآن و امیرمؤمنان (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 176-187]
 • ارتباطات کلامى اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • ارتباطات کلامى میان فردى اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • ارتباطات کلامى میان فردى در قرآن اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • ارتباط عرفان و برهان و قرآن روش تفسیری امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 290-323]
 • ارتباط میان آیات درآمدى بر تفسیر ساختارى قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 208-271]
 • ارث زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (2) [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 30-49]
 • ارث مکانت زن در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 12-25]
 • ارث زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (1) [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 26-53]
 • ارث شخصیت و نقش فعّال زن در زندگی از دیدگاه قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 54-73]
 • ارث زن گفت ‏وگو با آیت اللَّه دکتر محمد صادقی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 276-293]
 • ارث زن و مرد شهید مطهری و حقوق زن در اسلام [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 142-173]
 • ارحام نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 14-55]
 • ارزیابی گزارش‌های تاریخی قرآن، سنجه گزارش‌های تاریخی زندگی پیامبر اعظم (ص) [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 108-125]
 • ارزیابى سنت همگرایی قرآن و سنت [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 172-185]
 • ارزش ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 30-59]
 • ارزش فقدان ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 44-59]
 • ارزش دنیاگرایی؛ آسیبی فرهنگی از منظر قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 56-85]
 • ارزش اجتماعی موانع پایبندی به هنجارها از نگاه قرآن کریم [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 79-104]
 • ارزش اخلاقی قرآن و ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 20-43]
 • ارزش اخلاقی اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 4-29]
 • ارزش دعا تأملی در ژرفای یک آیه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 324-337]
 • ارزش دینی موانع پایبندی به هنجارها از نگاه قرآن کریم [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 79-104]
 • ارزش‌شناسی ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 114-137]
 • ارزش فعل نقش نیت در ارزش فعل اخلاقی [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 4-19]
 • ارزشگذارى افعال اخلاقى ملاک ارزش گذارى افعال [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 50-83]
 • ارزش‌های اخلاقی جستاری در باب روابط ارزش‌های اخلاقی گامی در مسیر کشف نظام اخلاقی قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 34-63]
 • ازدواج درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 42-77]
 • ازدواج بررسى تطبیقى زن در نگاه جاهلیت، ادیان، اسلام و فمینیسم [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 194-223]
 • ازدواج با کافر روابط حقوقی مسلمانان با کفار از نگاه قرآن (1) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 211-242]
 • ازدواج با کافر روابط حقوقی مسلمانان با کفار (2) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 408-417]
 • ازدواج دیر هنگام حجاب در نگاهى نو [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 184-211]
 • ایزوتسو روشی نوین در معناشناسی مفاهیم و واژه‌های قرآنی [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 86-102]
 • ایزوتسو ایزوتسو و معناشناسى آیات در قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 328-340]
 • ایزوتسو معنی‏ شناسی و فهم متن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 278-321]
 • اساس تعریف خانواده از منظر قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 132-139]
 • اسباب النزول نقد و بررسی کتاب‏های اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 125-156]
 • اسباب النزول القرآنى نقد و بررسی کتاب‏های اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 125-156]
 • اسباب نزول تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • اسباب نزول مبانی تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 72-89]
 • اسباب نزول تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 90-123]
 • اسباب نزول نگرشی بر «التفسیر الحدیث» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 190-215]
 • اسباب نزول جایگاه اسباب نزول در مسالک الافهام [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 132-153]
 • اسباب نزول دگراندیشان عرب و اسباب نزول آیات حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 164-179]
 • اسباب نزول نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 74-95]
 • اسباب نزول امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • اسباب نزول فهم متن در افق تاریخى آن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 178-217]
 • اسباب نزول آشنایى با دانش اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 15-33]
 • اسباب نزول آشنایى با دانش اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 35-64]
 • اسباب نزول حوزه ارتباط اسباب نزول و تفسیر [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 35-78]
 • اسباب نزول اسباب نزول در تفسیر المنار [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 141-182]
 • اسباب نزول روض الجنان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 183-200]
 • اسباب نزول اسباب نزول در تفسیر مجمع البیان [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 201-216]
 • اسباب نزول اسباب نزول در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 217-239]
 • اسباب نزول تطابق تفسیرى اسباب نزول و آیه، روشى در جهت نقد اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 15-34]
 • اسباب نزول نقد و بررسی کتاب‏های اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 125-156]
 • اسباب نزول تفسیر المیزان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 157-182]
 • اسباب نزول اسباب نزول در تفسیر کشاف [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 183-204]
 • اسباب نزول نقل و تحلیل اسباب نزول در تفسیر آلوسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 205-226]
 • اسباب نزول روش تفسیری الفرقان در اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 227-252]
 • اسباب نزول سنجش تطبیقی تفسیر اهل ‏بیت و صحابه [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 92-117]
 • اسباب نزول عوامل پیدایش آیات مستثنیات [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 142-165]
 • اسباب نزول روش شناسی کشف و اعتبارسنجی اسباب نزول (الگوریتم دستیابی به اسباب نزول آیات) [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 4-29]
 • اسباب نزول درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]
 • اسباب نزول اعتبارسنجی دلایل و معیارهای تعیین ترتیب نزول قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 105-132]
 • اسباب نزول/ عمومیت لفظ/ خصوصیت سبب/ لفظ خاص/ سبب عام/ آیت الله معرفت تحلیل دیدگاه آیت‌الله معرفت در خصوص نسبت لفظ آیه با سبب نزول [دوره 23، شماره 89، 1397، صفحه 24-43]
 • اسباب نزول و اهل بیت اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • اسباب نزول و اهل بیت سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • اسباب و علل لحن (خطا) در قرائت قرآن و گونه‌شناسی علل و اسباب آن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 128-159]
 • اسپینوزا هرمنوتیک متون مقدس [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 356-383]
 • استادان طبرسی؛ اسوه و الگوی مفسّران [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 4-13]
 • استاد مطهرى نکته‏ ها و یادداشت‏هایی درباره زن در قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 14-29]
 • استاد مطهرى قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • استاد مطهرى شهید مطهری و حقوق زن در اسلام [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 142-173]
 • استاد معرفت چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 286-301]
 • استاد معرفت گفت و گو با استاد معرفت [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 272-295]
 • استاد معرفت گفت ‏وگو با استاد آیت اللَّه محمد هادی معرفت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 266-283]
 • استاد معرفت نقدی بر دیدگاه استاد معرفت درباره آیات منسوخه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 240-255]
 • استبداد نظریه سیاسى قرآن و نهج‌البلاغه در نگاه تطبیقى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 56-89]
 • استبداد ستیزى استبداد و خودکامگى در تحلیل قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 96-145]
 • استبداد قدرت قرآن و آزادى سیاسى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 14-47]
 • استراق سمع بررسی آیات دور کردن شیاطین به‌وسیله شهاب‌سنگ [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 80-103]
 • استعاره هنر جناس‌سازی در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 70-98]
 • استعاره زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • استعدادهاى مثبت انسان ساختار انسان شناسى قرآنى [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 30-79]
 • استعدادهاى منفى انسان ساختار انسان شناسى قرآنى [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 30-79]
 • استمتاع تنبیه بدنى زن در نگاه‌هاى گوناگون [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 84-101]
 • استنباط بهره‏ گیری از مبانی کلامی قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 286-297]
 • استنباط نقش علوم قرآنی در فقه القرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 191-208]
 • استنطاق قرآن کتاب صامت ناطق در توصیف امیرمؤمنان [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 130-135]
 • اسرائیلیات آسیب ‏شناسی روایات تفسیری [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 322-343]
 • اسرائیلیات تحوّلات تفسیر نگاری در قرن چهارده [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 10-29]
 • اسرائیلیات بررسی‏ های موضوعی و روایی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 124-149]
 • اسرائیلیات هاروت و ماروت در قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 344-357]
 • اسرائیلیات بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • اسرائیلیات بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • اسرائیلیات تحلیل داستان آدم در قرآن (2) قصّه آدم و تحلیل‏ های انسان شناختی [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 96-125]
 • اسفار پنج‌گانه کتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 318-345]
 • اسلام تعامل اسلام با نمودهای اخلاقی در جاهلیت [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 220-233]
 • اسلام گفت ‏و گو بر پایه ایمان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 152-159]
 • اسلوب قرآن سبک علامه طباطبایى در نقد آراء مفسّران [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 158-171]
 • اسلوب‌های قرآن اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 4-29]
 • اسماعیلیه اسماعیلیه و علوم قرآنی (2) تفسیر و تأویل و مثل و ممثول [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 178-201]
 • اسماعیلیه اسماعیلیه و علوم قرآنی (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 190-207]
 • اسماعیلیه تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 64-95]
 • اسماعیلیه گرایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 354-383]
 • اشارت بازنگرى در حقیقت تأویل [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 96-129]
 • اشاعره سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • اشاعره جبر و اختیار از دیدگاه قرآن و کلام اسلامی (1) [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 108-127]
 • اشاعره پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه حقیقت معجزه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 184-195]
 • اشاعره ریشه‏ های ظاهرگرایی در فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 350-373]
 • اشباه و نظائر سیر تاریخى نگارش »وجوه و نظائر« [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 322-337]
 • اشتراک مبانى اعلامیه حقوق بشر در ترازوى قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 78-91]
 • اشتراکات ادیان همسویی آموزه‏ های متون مقدس [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 126-141]
 • اشتراکات پیامبران و امام على(ع) امام على (ع) و قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 136-161]
 • اشتراکات ثقلین پیوند دوسویه قرآن و امیرمؤمنان (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 176-187]
 • اشتراکات فقه و تفسیر حوزه ‏های مشترک دانش فقه و تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 103-122]
 • اشتقاقات قرآنى قرآن و واژگان بیگانه [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 206-217]
 • اشعار امام خمینى تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • اشعار جاهلى سنجش تطبیقی تفسیر اهل ‏بیت و صحابه [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 92-117]
 • اشعار عرب جستارهای ادبی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 160-169]
 • اشعار عرفانى تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • اشعار قرآنى تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • اشعرى تأملی در نقد «ذهبی» از مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 190-205]
 • اشفاق بررسی آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیه نجوا [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 200-231]
 • اصالت اجتماع قرآن و حقوق انسان [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 226-253]
 • اصالت جامعه جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن (بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی و مطهری) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 100-121]
 • اصالت فرد قرآن و حقوق انسان [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 226-253]
 • اصحاب ائمه(ع) اصحاب ائمه (ع) و فقه قرآنی [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 145-164]
 • اصحاب رأی سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • اصطلاحات اجتماعى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه جامعه‌شناسى [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 110-139]
 • اصطلاحات اسماعیلیه گرایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 354-383]
 • اصطلاح تفسیر مرورى بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگارى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 202-225]
 • اصلاح اجتماعی سنجش ادله موافقان و مخالفان تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 150-165]
 • اصلاح فرهنگ قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 26-55]
 • اصل جایگزینی مطالعه «اصل جایگزینی» افعال در بافت آیات قرآنی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 130-157]
 • اصل علیت «أمر بین الأمرین» در ترازوی براهین عقلی وآیات قرآن (قسمت دوم) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 148-175]
 • اصول اجتماعى اصول و خاستگاه‏ های مشترک ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 42-73]
 • اصول اخلاقى امام خمینى قرآن و اخلاق از منظر امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 244-259]
 • اصول ارتباطات کلامى میان فردى اصول حاکم بر ارتباطات کلامی میان فردی از دیدگاه قرآن کریم [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 308-319]
 • اصول تربیتی/ مبانی تعلیم و تربیت/ روش‌های تربیتی/ قرآن/ سوره‌ لقمان اصول و روش‌های تربیتی کمال‌جویانه در قرآن با تأکید بر سوره‌ لقمان [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 5-24]
 • اصول ترجمه راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • اصول تفسیر ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • اصول تفسیری اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • اصول تفسیرى اصول و مبانی تفسیر «الفرقان» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 282-305]
 • اصول تفسیرى امام خمینى روش تفسیری امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 290-323]
 • اصول تفسیرى خوارج خوارج و نگرش به قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 320-343]
 • اصول تفسیرى دکتر شحرور شبهاتى در موضوع قرآن و زن، نقدى بر دیدگاه هاى محمد شحرور [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 140-159]
 • اصول تفسیرى طبرسى منطق تفسیر در نگاه طبرسی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 38-61]
 • اصول سیاسى قرآن خاستگاه ‏های قرآنی اندیشه سیاسی امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 164-193]
 • اصول مشترک اصول و خاستگاه‏ های مشترک ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 42-73]
 • اضداد در قرآن واژگان اضداد در قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 160-175]
 • اطاعت قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 146-167]
 • اطیب البیان سیری در تفسیر «اطیب البیان» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 130-161]
 • اطلاعات نقش «فرهنگ قرآن» در تدوین پایان نامه‌ها [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 348-367]
 • اطلاعات بیرونى نقش باورها و اطلاعات بیرونی در برداشت از آیات قرآن (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 187-198]
 • اطلاعات بیرونى نقش باورها و اطلاعات بیرونى در برداشت از آیات قرآن (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 243-250]
 • اطلاق و نسبیّت اخلاق اطلاق یا نسبیت اخلاق از نگاه مفسّران [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 142-159]
 • اظهار زینت سیرى دوباره در آیات حجاب [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 160-175]
 • اعتبار ترجمه مفهوم‏ شناسی ضوابط و قواعد ترجمه قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 120-135]
 • اعتبار فهم امام خمینی، تفسیر و هرمنوتیک [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 106-123]
 • اعتدال جنسی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • اعتقادات جاهلیّت تحقیقی درباره «جاهلیت» و فرهنگ جاهلی [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 216-227]
 • اعجاز نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • اعجاز ابن عاشور و تفسیر التحریر و التّنویر [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 198-215]
 • اعجاز واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزّلی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 110-135]
 • اعجاز ادبى تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]
 • اعجاز بیانی واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزّلی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 110-135]
 • اعجاز بیانى واژگان اضداد در قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 160-175]
 • اعجاز بیانى ترادف در واژه هاى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 254-269]
 • اعجاز بیانى وحیانى بودن الفاظ قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 218-235]
 • اعجاز بیانى تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]
 • اعجاز تأثیری واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزّلی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 110-135]
 • اعجاز عددی پژوهشی در نظریه «اعجاز عددی و ریاضی قرآن» [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 142-173]
 • اعجاز علمی جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 112-145]
 • اعجاز علمى نشانه اى از اعجاز علمى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 218-237]
 • اعجاز قرآن نقش دانش‌های قرآنی در روش اجتهادی شهیدین [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 52-77]
 • اعجاز قرآن سیر تاریخی اندیشه اعجاز قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 262-289]
 • اعجاز قرآن پژوهشی در نظریه «اعجاز عددی و ریاضی قرآن» [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 142-173]
 • اعجاز قرآن فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 154-175]
 • اعجاز قرآن علوم قرآنى از دیدگاه امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 78-105]
 • اعجاز قرآن بررسی سیر نزولی تحدی در آیات قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 199-226]
 • اعجاز قرآن سیر اندیشه معتزله در ابعاد کلامی و علوم قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 267-298]
 • اعجاز قرآن تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]
 • اعجاز لفظى واژگان اضداد در قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 160-175]
 • اعداد نحس قرآن و خرافه باورى [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 248-271]
 • اعدام حق حیات و چالشهاى موجود [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 160-181]
 • اعراب قرآن رویکرد ادبى - تفسیرى مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 104-125]
 • اعلامیه جهانى حقوق بشر حق حیات و چالشهاى موجود [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 160-181]
 • اعلامیه حقوق بشر سرمقاله [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 4-11]
 • اعلامیه حقوق بشر مبانى اعلامیه حقوق بشر در ترازوى قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 78-91]
 • اعمال اجتماعى قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • اعمال صالح قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • اعمال طالح قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • اعمال فردى قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • افراط جنسی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • افعل تفضیل بررسی ساختار تفضیل در استنباط نظام اخلاقی از گزاره‌های دینی [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 60-91]
 • افق تاریخى - فرهنگى طبرسى و تفسیر قرآن بر پایه فرهنگ زمان نزول [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 126-135]
 • افق تاریخى متن فهم متن در افق تاریخى آن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 178-217]
 • افول دین فصلی نوین برای تفاهم ادیان [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 4-13]
 • اقتباس قرآن در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 275-314]
 • اقتراحات کافران نقد نظریه انحصار معجزه پیامبر (ص) در قرآن با رویکرد به تفاسیر معاصر [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 76-99]
 • اقتصاد قرآن نبایسته ‏ها در تفاسیر یکصدساله اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 206-231]
 • اقرار معناشناسی ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 320-333]
 • اقسام روایات پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • اقسام روایات پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • اقسام سیاق نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 162-185]
 • اقسام قراءات تأثیر اختلاف قراءات در تفسیر [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 238-253]
 • اقسام قضایا نقش باورها و اطلاعات بیرونی در برداشت از آیات قرآن (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 187-198]
 • اقسام قضایا نقش باورها و اطلاعات بیرونى در برداشت از آیات قرآن (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 243-250]
 • اقسام نسخ نسخ از دیدگاه شیخ طوسی [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 298-333]
 • اکراه نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 154-177]
 • اگوستین هرمنوتیک متون مقدس [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 356-383]
 • الیاس بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • الیاس بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • البانی/ رابطه قرآن و حدیث/ حدیث‌محوری/ تفسیر قرآن/ محدثان معاصر نقد حدیث‌محوری در دیدگاه‌های قرآنی ناصرالدین البانی [دوره 23، شماره 87، 1397، صفحه 160-181]
 • التبیان نقدى سندشناسانه بر احادیث مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 146-171]
 • التحریر و التنویر ابن عاشور و تفسیر التحریر و التّنویر [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 198-215]
 • التفات کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 54-81]
 • التفات/ هنجار/ برجسته‌سازی/ پیوستگی کار کرد التفات قرآنی در ایجاد پیوستگی و فضاسازی معنایی با خروج از زبان هنجار [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 5-24]
 • التفسیر الأثری الجامع روش آیت‌الله معرفت در «التفسیر الأثری الجامع» [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 352-383]
 • التفسیر الاثری الجامع/ آیت‌الله‌ معرفت/ اهل بیت (ع)/ صحابه/ تابعان/ روایات تفسیری مقایسه ارزش تفسیری «اخبار صحابه و تابعان» و «روایات اهل بیت (ع)» در «التفسیر الاثری الجامع» [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 58-89]
 • التفسیر و المفسّرون تأملی در نقد «ذهبی» از مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 190-205]
 • الجامع لأحکام القرآن «زبدة البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 348-377]
 • الزام قرآن و مبناى حقوق [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 72-83]
 • الزام اخلاقی اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 4-29]
 • الزام اخلاقى الزام در تکالیف اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 84-99]
 • الزام آورى ویژگى هاى قواعد حقوق وضعى و اسلامى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 84-93]
 • الزام غیر اخلاقى الزام در تکالیف اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 84-99]
 • الست پیمان الست و نقد آراء مفسران فریقین درباره آیه میثاق [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 128-153]
 • الغای خصوصیت روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 4-27]
 • الفاظ زمینی حقایق آسمانی در الفاظ زمینی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 212-243]
 • الفاظ قرآن پیش فهم‏ های علامه در تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 150-159]
 • الفرقان منزلت و کاربرد عقل در چهار تفسیر سده اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 232-249]
 • الفرقان فى تفسیر القرآن روش تفسیری الفرقان در اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 227-252]
 • القدال قرائت‌های نو از آیات حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 38-61]
 • الکاشف روش ‏شناسی تفسیر الکاشف [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 248-277]
 • الکافى الشافى طبرسی؛ اسوه و الگوی مفسّران [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 4-13]
 • الکل مقصود از فایده‌های نهفته در نوشابه‌های الکلی [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 162-179]
 • الگو جوان در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 278-307]
 • الگوپذیری انسان قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • الگوپذیرى تعریف خانواده از منظر قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 132-139]
 • الگوریتم استنباط روش شناسی کشف و اعتبارسنجی اسباب نزول (الگوریتم دستیابی به اسباب نزول آیات) [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 4-29]
 • الگوسازى اهداف قصص قرآنى [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 344-357]
 • الگو‌های تفسیری الگوهای تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی؛ مطالعه موردی سوره حمد [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 153-180]
 • الگوهای قرآنی قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • المیزان تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • المیزان تفسیر المیزان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 157-182]
 • المیزان منزلت و کاربرد عقل در چهار تفسیر سده اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 232-249]
 • المیزان زبان‏ شناسی دین در نگاه المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 28-53]
 • المیزان المیزان و مسئله انتظار از دین [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 12-27]
 • المیزان تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 54-93]
 • المیزان شفاف‏ ترین ویژگی‏ های المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 94-101]
 • المیزان بررسی‏ های موضوعی و روایی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 124-149]
 • المیزان پیش فهم‏ های علامه در تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 150-159]
 • المیزان جستارهای ادبی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 160-169]
 • المیزان علم و دین از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 170-193]
 • المیزان جایگاه سیاق در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 194-205]
 • المیزان الگوهای تفسیری قرآن به قرآن علامه طباطبایی؛ مطالعه موردی سوره حمد [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 153-180]
 • المیزان فى تفسیر القرآن انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 56-75]
 • المیزان و وحدت موضوعی سوره‌ها وحدت موضوعی سوره‌ها در تفاسیر المنار و المیزان [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 16-49]
 • المنار اسباب نزول در تفسیر المنار [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 141-182]
 • المنار منزلت و کاربرد عقل در چهار تفسیر سده اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 232-249]
 • المنار تحلیل نقدها و روش‌ علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشیدرضا در المنار [(مقالات آماده انتشار)]
 • المنار و وحدت موضوعی سوره‌ها وحدت موضوعی سوره‌ها در تفاسیر المنار و المیزان [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 16-49]
 • المنیر تفسیر المنیر در نگاه نقد و بررسی [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 306-323]
 • الهیات اعتدالى نگرشى تطبیقى به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 272-299]
 • الهیات اعتدالى اگزیستانسیالیسم علم و دین از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 170-193]
 • الهیات عقلی آیا وحی نوعی تجربه دینی است؟ [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 298-323]
 • الهام عیار نبوت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 22-41]
 • الهام وحی در لغت قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 134-145]
 • الهى قمشه اى بررسی کفایت‏ ها و کاستى‏ هاى ترجمه استاد الهى قمشه‏ اى [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 90-105]
 • الواح «ده فرمان» و «الواح» در تفاسیر شیعه و سنّی [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 272-295]
 • ام الکتاب تأویل و آیات محکم و متشابه، نقدی بر «تفسیر احسن الحدیث» و «قاموس قرآن» [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 208-227]
 • امام باقر(ع) بررسی تفسیر ابی ‏الجارود [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 270-281]
 • امامت آرای کلامی و تفسیری اباضیه [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 304-335]
 • امامت ابراهیم (ع) درنگی در آیه امامت ابراهیم (ع) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 132-147]
 • امام خمینى امام خمینی و تفسیر هدف‏گرا [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 274-289]
 • امام شناسى گرایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 354-383]
 • امام على امیرمؤمنان امام على (ع) و قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 136-161]
 • امام على (ع) امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • امام على(ع) تأثیر قرآن در اندیشه امام علی (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 16-39]
 • امام على(ع) کتاب صامت ناطق در توصیف امیرمؤمنان [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 130-135]
 • امام‌على(ع) معالم التفسیر من کلام الأمیر (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 246-269]
 • امام على(ع) در قرآن امام على (ع) و قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 136-161]
 • امام على (ع) مصداق آیات قرآن امام على (ع) و قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 136-161]
 • امام على(ع) و پیامبر (ص) مبانى فهم قرآن در نگاه امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 112-129]
 • امام على(ع) و قرآن تأثیر قرآن در اندیشه امام علی (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 16-39]
 • ایمان تئوری رستگاری در قرآن و روایات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 36-53]
 • ایمان قرآن و ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 20-43]
 • ایمان رابطه ایمان و فضایل اخلاقی [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 4-25]
 • ایمان جایگزینی فضایل اخلاقی نسبت به ایمان [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 44-69]
 • ایمان ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 114-137]
 • ایمان معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 112-131]
 • ایمان درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 42-77]
 • ایمان معناشناسی ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 320-333]
 • ایمان مفهوم‏ شناسی احباط از منظر قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 314-329]
 • ایمان شخصیت و نقش فعّال زن در زندگی از دیدگاه قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 54-73]
 • ایمان پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه ایمان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 140-157]
 • ایمان در قرآن پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه ایمان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 140-157]
 • ایمان مسیحى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه ایمان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 140-157]
 • ایمان و زندگى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه ایمان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 140-157]
 • ایمان و کفر کاوشى در مباحث کلامى مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 88-103]
 • امت گستره تبلیغ و هشدار پیامبران در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 100-129]
 • امت جامعه و اصالت فلسفی آن در قرآن (بر اساس دیدگاه علامه طباطبایی و مطهری) [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 100-121]
 • امت قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • امتحان ابتلاء و آزمایش در قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 342-377]
 • امتحان فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایى [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 274-285]
 • امید نقش معاد در ایجاد امید و تحکیم امید آدمی [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 186-203]
 • امیرالمؤمنین على (ع) اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • امیرالمؤمنین على (ع) سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • امر الهى معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیر اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 10-33]
 • امر خداوند تمکّن یوسف (ع) جلوهاى از چیرگى خداوند [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 340-353]
 • امر و نهى «حسن و قبح» از منظر وحی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 34-49]
 • امکانات معرفى نرم ‏افزار «جامع تفاسیر نور» [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 234-242]
 • امکانات رسانه‌اى نسبیت فرهنگى از منظر قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 52-79]
 • امکان فهم قرآن گفت و گو با استاد معرفت [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 272-295]
 • امین احسن اصلاحی انسجام قرآن؛ رهیافت « فراهی- اصلاحی » در تفسیر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 216-259]
 • امنیت نظریه سیاسى قرآن و نهج‌البلاغه در نگاه تطبیقى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 56-89]
 • امنیت اهمیت‌سنجی عدالت و امنیت از منظر قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 54-75]
 • امنیت آبرو امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت اجتماعی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • امنیت اخروى امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت اقتصادی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • امنیت اقتصادى قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امنیت بیان امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت جانى امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت خانوادگی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • امنیّت داخلى قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امنیت دنیوى امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت دینى قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امنیت عقیده امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت فردی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • امنیت فردى امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیت مال امنیت فردى در نظام حقوقى قرآن [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 112-135]
 • امنیّت مثبت قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امنیّت ملى قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امنیّت منفى قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امنیت نظامى قرآن و مسأله امنیت ملى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 92-117]
 • امور غیبی حقایق آسمانی در الفاظ زمینی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 212-243]
 • امیون پیامبر ناخوانا و نانویسا [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 118-135]
 • امّى پیامبر ناخوانا و نانویسا [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 118-135]
 • انتظار از دین المیزان و مسئله انتظار از دین [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 12-27]
 • انتظار از قرآن امام خمینى، قرآن و تفسیر [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 124-163]
 • انتظار از قرآن انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 56-75]
 • انتظار از قرآن فهم قرآن از دیدگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 12-29]
 • انتظار از متن انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 180-201]
 • انتقال معنی بایسته‏ های مترجم قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 64-97]
 • انجیل مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]
 • انجیل‌شناسى نگرشی تطبیقی به قرآن و انجیل (1) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 284-303]
 • انجیل‌شناسى نگرشى تطبیقى به قرآن و انجیل (2) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 384-411]
 • انجیل و قرآن قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 16-31]
 • انحراف قرآن و پدیده انحراف در جامعه [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 14-37]
 • انحراف در قرآن قرآن و پدیده انحراف در جامعه [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 14-37]
 • انحصار اطلاعات نسبیت فرهنگى از منظر قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 52-79]
 • انحصارگرایى نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • انحصار گرایى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه پلورالیسم [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 158-171]
 • انحصار گرایى پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه تسامح و تساهل [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 172-183]
 • انحصارگرایى در تفسیر همسانسازى تفسیر قرآن و متون بشرى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 172-189]
 • اندرو ریپین مرورى بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگارى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 202-225]
 • اندیشه نوین اسلامى زبان تاریخى قرآن؛ نمادین یا واقع نمون در گفت و گو با استاد آیت الله معرفت [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 184-199]
 • اندیشه‌هاى‌اصلاحى بازتاب تفکّر اصلاحی در تفاسیر جدید [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 30-55]
 • اندیشه‌هاى کلامى - قرآنى امام خمینى اندیشه هاى کلامى - قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 12-55]
 • انسان بازتاب حقوق انسان در قرآن کریم [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 128-143]
 • انسان آرمانى انسان آرمانى در نگاه قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 208-225]
 • انسان دوستی قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • انسان سالم انسان سالم (1) انسان سالم از دیدگاه روان‏ شناسی [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 150-171]
 • انسان سالم انسان سالم (2) انسان سالم از دیدگاه قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 172-207]
 • انسان سالم قرآنى مطهری و انسان سالم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 184-207]
 • انسان شناسى انسان و طبیعت در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 254-269]
 • انسان شناسى دین و جامعه از نگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 174-183]
 • انسان‌شناسى اصول و خاستگاه‏ های مشترک ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 42-73]
 • انسان‌شناسى زیر ساخت‏های تفسیر المیزان (2) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 202-215]
 • انسان‌شناسى زیر ساخت هاى تفسیر المیزان (1) [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 300-313]
 • انسان‌شناسى اندیشه هاى کلامى - قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 12-55]
 • انسان‌شناسى دیدگاه هاى انسان شناختى قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 194-243]
 • انسان‌شناسى المیزان و مسئله انتظار از دین [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 12-27]
 • انسان‌شناسى روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • انسان‌شناسى «حسن و قبح» از منظر وحی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 34-49]
 • انسان‌شناسى مباحث انسان‏ شناسی در تفسیر راهنما [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 270-343]
 • انسان‌شناسى مطهری و فطرت در قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 30-55]
 • انسان‌شناسى خلقت بشر در پرتو قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 258-269]
 • انسان‌شناسى اسلامى ساختار انسان شناسى قرآنى [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 30-79]
 • انسان‌شناسى امام على(ع) على (ع) و انسانشناسى قرآنى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 90-111]
 • انسان شناسى تربیتى تربیت دینى؛ مبانى و روش ‏ها [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 202-215]
 • انسان‌شناسى قرآنى ساختار انسان شناسى قرآنى [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 30-79]
 • انسان‌شناسى قرآنى تحلیل داستان آدم در قرآن (2) قصّه آدم و تحلیل‏ های انسان شناختی [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 96-125]
 • انسان‌شناسى موضوعى مباحث انسان‏ شناسی در تفسیر راهنما [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 270-343]
 • انسان کامل دیدگاه هاى انسان شناختى قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 194-243]
 • انسان محورى گوهر ادیان در گزارش قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 32-53]
 • انسان نخستین در تورات تحلیل داستان آدم در قرآن (1) نخستین انسان در دیدگاه‏ های بشری [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 80-95]
 • انسان و طبیعت انسان و طبیعت در قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 254-269]
 • انستیتوى شرق‌شناسى گفت‏ وگو با پروفسور عثمانف [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 358-371]
 • انسجام مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 120-145]
 • انسجام مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 220-242]
 • انسجام رهیافت وحدت موضوعی سوره‌های قرآن در «الأساس فی التفسیر» [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 88-125]
 • انسجام نقد رویکرد سید قطب به عامل شخصیت‌بخش سوره‌های قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 54-71]
 • انسجام آیات نظریه هندسه چند وجهی سوره‌های قرآن [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 180-211]
 • انسجام آیات وحدت موضوعی سوره‌های قرآن کریم در ترازوی نقد [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 206-261]
 • انسجام آوایی/ نظم‌آهنگ/ ضرب‌آهنگ/ موسیقی درونی/ توازی/ تکرار عوامل پدید آورندۀ ضرب آهنگ در قرآن [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 4-27]
 • انسجام ساختاری دستان باز؛ قرائتی دوباره از سوره مائده [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 156-189]
 • انسجام قرآن بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • انسجام متنی سوره‌ها کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 4-29]
 • انسجام واژگانی انسجام واژگانی در قرآن بررسی سوره نور [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 296-333]
 • انسجام و وحدت موضوعی انسجام قرآن؛ رهیافت « فراهی- اصلاحی » در تفسیر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 216-259]
 • انصاف مفاهیم اخلاقی معیار از منظر قرآن کریم [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 4-29]
 • انطباق جایگاه روایات جری و تطبیق در فرایند تفسیر قرآن [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 124-141]
 • انکار فطرت قرآن و تربیت فطری [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 42-75]
 • انگیزش هنری قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 26-55]
 • انگیزه‌گرایان ملاک ارزش گذارى افعال [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 50-83]
 • انگیزه‌ها قرآن و کثرت‏ گرایی دینی (پلورالیسم)؛ مبانی، زمینه‏ ها و انگیزه ‏ها [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 54-75]
 • انگیزه‌هاى جعل و تحریف جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • انگیزه‌هاى جعل و تحریف جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • انواع آسیب شناسى شایعه در قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 70-95]
 • انواع اهمیت تعامل و گفت‏وگوی فرهنگی در منظر قرآن [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 102-123]
 • انواع نقش سیاق در تفسیر [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 322-341]
 • انواع دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 212-235]
 • انواع آشنایى با دانش اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 15-33]
 • انواع آشنایى با دانش اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 35-64]
 • انواع تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • انواع شکوفایی تفسیر موضوعی در بستر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 128-149]
 • انواع منابع و روشهای تفسیر موضوعی در سده چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 150-177]
 • انواع پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه حقیقت معجزه [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 184-195]
 • انواع پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه خاستگاه شرور [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 196-207]
 • انواع اختلاف قراءات تأثیر اختلاف قراءات در تفسیر [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 238-253]
 • انواع اعمال قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • انواع تأکید گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • انواع تجلّى قرآن تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • انواع تحریف کتاب مقدس نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 80-91]
 • انواع ترادف ترادف در واژه هاى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 254-269]
 • انواع ترجمه نظریه پردازان ترجمه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 18-41]
 • انواع ترجمه گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 42-63]
 • انواع ترجمه پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • انواع تناسب سُوَر تناسب و ارتباط میان سوره هاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 298-311]
 • انواع جعل و تحریف جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • انواع جعل و تحریف جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • انواع رابطه قرآن و امام على(ع) پیوند دوسویه قرآن و امیرمؤمنان (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 176-187]
 • انواع روایات تفسیرى آسیب ‏شناسی روایات تفسیری [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 322-343]
 • انواع سیاق جایگاه سیاق در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 194-205]
 • انواع شبهات قرآنى قرآن و دیگر آیین‏ ها و فرهنگ‏ ها (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 16-31]
 • انواع شخصیّت انسان آرمانى در نگاه قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 208-225]
 • انواع عقل منزلت و کاربرد عقل در چهار تفسیر سده اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 232-249]
 • انواع علوم قرآنى امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • انواع علوم قرآنى سهم امامان در پی ‏ریزی علوم قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 82-91]
 • انواع علوم قرآنى مقدّمه‏ ای بر علوم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 300-317]
 • انواع فطرت مطهری و فطرت در قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 30-55]
 • انواع گزاره‌هاى قرآنى زبان قرآن؛ تعهد بر انگیزى در متن واقعگویى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 192-205]
 • انواع معارف قرآن امام خمینى، قرآن و تفسیر [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 124-163]
 • انواع معرَّف در قرآن تعریفات قرآنى نوعى ناشناخته از علوم قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 274-279]
 • انواع هرمنوتیک منطق تفسیر در نگاه طبرسی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 38-61]
 • انواع هرمنوتیک نگرشى تطبیقى به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 272-299]
 • انواع وحى وحى در نگاه مولوى [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 312-331]
 • اهداف تعریف خانواده از منظر قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 132-139]
 • اهداف تربیتى اهداف قصص قرآنى [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 344-357]
 • اهداف تعریف شهید مطهری و دیدگاه‏ های تربیتی قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 74-117]
 • اهداف حکومت نظریه سیاسى قرآن و نهج‌البلاغه در نگاه تطبیقى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 56-89]
 • اهداف خانواده مبانى و معیارهاى رفتار با زن در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 82-111]
 • اهداف داستان اهداف قصص قرآنى [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 344-357]
 • اهداف سوره‌ها نگرشی نو به قلمرو قرآن بر پایه اهداف سوره‌های قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 6-29]
 • اهداف قرآن نظریه هدفمندی سوره‌ها؛ مبانی و پیشینه [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 182-213]
 • اهل‌البیت کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • اهل بیت تفسیر «من وحی القرآن» و سه‌گانه ظهور و روایت و عقل در گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمد حسین فضل الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 120-143]
 • اهل بیت اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • اهل بیت سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • اهل بیت (ع) اهل بیت (علیهم السلام) در تفسیر شهرستانى [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 380-393]
 • اهل بیت(ع) پاداش رسالت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 168-181]
 • اهل‌بیت (ع) کتابشناسى قرآن و اهل بیت (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 362-389]
 • اهل‌بیت(ع) گرایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 354-383]
 • اهل‌بیت(ع) عترت، ترجمان قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 4-17]
 • اهل‌بیت(ع) تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • اهل بیت (ع) در تفاسیر اهل سنت اهل بیت (علیهم السلام) در تفسیر شهرستانى [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 380-393]
 • اهل حدیث سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • اهل سنت فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 165-190]
 • اهل سنت المیزان در پژوهش ‏های قرآنی اهل سنت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 206-223]
 • اهل کتاب آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • اهل کتاب «غلو در قرآن» از نگاهی دیگر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 378-399]
 • اهل کتاب شناخت آخرین سوره نازل شده و تأثیر آن بر چگونگی تعامل با غیر مسلمانان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 56-79]
 • اهل کتاب تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم» [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 138-155]
 • اهل کتاب خاستگاه های خصومت میان اهل ادیان [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 14-51]
 • اهل کتاب نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • اهل کتاب روابط حقوقی مسلمانان با کفار از نگاه قرآن (1) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 211-242]
 • اهل کتاب سنجش تطبیقی تفسیر اهل ‏بیت و صحابه [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 92-117]
 • اهل کتاب روابط حقوقی مسلمانان با کفار (2) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 408-417]
 • اهل نعمت قرآن و ارزش اخلاقی تقرب به خدا [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 112-133]
 • اهمیت پرسش تأملی در ژرفای یک آیه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 324-337]
 • ایوب بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • ایوب بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • اولیاء الشیطان حوزه معنایی «ولایت» در قرآن و نهج ‏البلاغه [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 40-55]
 • اولیاءاللَّه حوزه معنایی «ولایت» در قرآن و نهج ‏البلاغه [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 40-55]
 • اولین آیات وحى اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • اولویت قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 146-167]
 • اولى‌الأمر حوزه معنایی «ولایت» در قرآن و نهج ‏البلاغه [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 40-55]

ب

 • باید و هست زبان قرآن؛ تعهد بر انگیزى در متن واقعگویى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 192-205]
 • باید و هست «باید و هست» در نگاه قرآن [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 120-141]
 • بار عاطفی ترجمه مفهوم‏ شناسی ضوابط و قواعد ترجمه قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 120-135]
 • بازشناسى خشونت ماهیت و ابعاد خشونت در چشم انداز قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 184-211]
 • بازگشت‌به‌اسلام بازتاب تفکّر اصلاحی در تفاسیر جدید [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 30-55]
 • بایسته های قرآن پژوهی بایسته های پژوهشی در موضوع قرآن و جهان معاصر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 334-359]
 • بایسته‌هاى قرآنى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه علوم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 40-55]
 • باطن تفسیر «من وحی القرآن» و سه‌گانه ظهور و روایت و عقل در گفت‌وگو با آیت‌الله سید محمد حسین فضل الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 120-143]
 • باطن درنگی در شیوه بیانی قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 88-99]
 • باطن انسان تئوری رستگاری در قرآن و روایات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 36-53]
 • باطن قرآن اصول و مبانی تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 164-185]
 • باطن و ظاهر تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • بافت نقد واژگان ترجمه قرآن به زبان فارسی بر اساس بافت [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 160-181]
 • بالندگى جامعه دین و جامعه از نگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 174-183]
 • باور منفى نسبت به زن آفرینش زن در قرآن، کتاب مقدس و اسرائیلیات [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 176-193]
 • بیت تأملی در آیه «وَ لْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ» درپیوند با طواف از طبقات بالاتر از کعبه [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 100-119]
 • بیت‌الله الحرام مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • بت پرستی «غلو در قرآن» از نگاهی دیگر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 378-399]
 • بدحجابى حجاب در نگاهى نو [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 184-211]
 • بدن تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • برتری کرامتی نقد و بررسی دیدگاه‌ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 158-189]
 • برتری مردان نقد و بررسی دیدگاه‌ها در زمینه وجوه برتری مردان بر زنان [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 158-189]
 • برجسته‌سازی/ قاعده‌افزایی/ فعل قال/ الگوی گفت‌وگو/ چندصدایی قاعده‌افزایی تکرار فعل «قال» در راستای تبدیل آن به الگوی گفت‌وگو در قرآن [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 90-113]
 • برداشت از قرآن نقش باورها و اطلاعات بیرونی در برداشت از آیات قرآن (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 187-198]
 • برداشت از قرآن نقش باورها و اطلاعات بیرونى در برداشت از آیات قرآن (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 243-250]
 • برهان یوسف (ع)، رزم آزمای معرکه نفس [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 156-179]
 • بسط متن بسط متن و روش‌های ارائه مطلب در گفتمان قرآنی (بررسی ادعاهای ریچارد بل در خصوص «منقطع بودن» قرآن) [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 86-117]
 • بسمله اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • بشارت عهدین نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • بشر خلقت بشر در پرتو قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 258-269]
 • بصره و کوفه چند و چون مواجهه مفسّران با اختلافات نحوی دو مکتب بصره و کوفه [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 298-313]
 • بطن تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 54-93]
 • بطون ظهر و بطن قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 34-63]
 • بطون قرآن فضل‌الله و کرانه‌های معنایی آیات قرآن [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 248-271]
 • بطون قرآن راز و رمز ژرفاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 12-33]
 • بعثت آغاز نبّوت و چگونگی نزول قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 100-133]
 • بقا رهیافتی زبان‌شناسانه به واژه «أبتر» [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 4-31]
 • بقره نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 136-147]
 • بلاغت کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 54-81]
 • بلاغت جستارهای ادبی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 160-169]
 • بلاغت زبانی جایگاه ساختار نحوی- بلاغی مفعولٌ به (در ترجمه قرآن کریم) [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 316-351]
 • بلاغت سامی بارخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تأکید بر دیدگاه میشل کویپرس) [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 4-35]
 • بلاغت قرآن زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • بلد شهر و روستا در فرهنگ قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 320-341]
 • بلقیس داستان سلیمان و بلقیس و استناد به آن در جهاد ابتدایی [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 52-71]
 • بلوغ پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • بلوغ پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • بنیادین ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 30-59]
 • بنی‌اسرائیل مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 202-215]
 • بنی‌اسرائیل «ده فرمان» و «الواح» در تفاسیر شیعه و سنّی [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 272-295]
 • بنی‌اسرائیل روش‌های تربیت در داستان حضرت موسی (ع) در قرآن [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 140-152]
 • بنی‌اسرائیل نقد مقاله «پیمان الست و نقد دیدگاه‌های مفسران درباره آیه میثاق» [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 84-107]
 • بینامتنی تغییر معنایی در واژگان قرآن بررسی رابطه بینامتنی قرآن با شعر جاهلی [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 30-49]
 • بنی‌قریظه تأملی پیرامون روایت کشتن یهودیان بنی‌قریظه در منابع تاریخ و تفسیر [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 120-143]
 • بن‌مایه بسط متن و روش‌های ارائه مطلب در گفتمان قرآنی (بررسی ادعاهای ریچارد بل در خصوص «منقطع بودن» قرآن) [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 86-117]
 • بنیه نظامى پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • بنیه نظامى پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • بهداشت جنسى همگرایى و فروپاشى نهاد خانواده در قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 146-183]
 • بهره‌وری سوره عصر؛ منشور بهره‌وری قرآن کریم [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 314-343]
 • بهشت تحلیل داستان آدم در قرآن (2) قصّه آدم و تحلیل‏ های انسان شناختی [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 96-125]
 • بودا قرآن و تربیت فطری [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 42-75]
 • بیوگرافى طبرسی؛ اسوه و الگوی مفسّران [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 4-13]
 • بى‌حجابى حجاب در نگاهى نو [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 184-211]

پ

 • پایان نامه نقش «فرهنگ قرآن» در تدوین پایان نامه‌ها [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 348-367]
 • پایان‌نامه‌هاى دکترى قرآن پایان نامه‏ های قرآنی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 372-401]
 • پایان نامه‌هاى کارشناسى ارشد قرآن پایان نامه‏ های قرآنی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 372-401]
 • پایدارى جامعه دین و جامعه از نگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 174-183]
 • پاداش بررسى تطبیقى زن در نگاه جاهلیت، ادیان، اسلام و فمینیسم [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 194-223]
 • پاداش رسالت پاداش رسالت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 168-181]
 • پاداش و عقاب مفهوم‏ شناسی احباط از منظر قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 314-329]
 • پاسدارى از قرآن مرزبانان قلمرو مفاهیم وحی [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 118-137]
 • پاکدامنى درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 42-77]
 • پیامبر نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 32-50]
 • پیامبر قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 146-167]
 • پیامبر قاعده تفسیری «عمومیت خطاب‌های مفردِ قرآن» [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 128-149]
 • پیامبر اسلام(ص) پاداش رسالت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 168-181]
 • پیامبران گستره تبلیغ و هشدار پیامبران در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 100-129]
 • پیامبران پاداش رسالت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 168-181]
 • پیامبران ادیان آسمانی و گفت‏وگو [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 76-95]
 • پیامبران اولوالعزم بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • پیامبران اولوالعزم بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • پیامبر (ص) بررسی دورۀ دعوت پنهانی پیامبر (ص) با تکیه بر مفهوم‌شناسی عبارت «فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَر» [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 36-59]
 • پیامبر (ص)/ هبه نفس/ شبهات/ احکام ازدواج تفسیر هبه نفس به پیامبر (ص) و شبهات پیرامون آن [دوره 24، شماره 91، 1398، صفحه 55-78]
 • پیامدهاى پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه تسامح و تساهل [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 172-183]
 • پیدایش جامعه دین و جامعه از نگاه شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 174-183]
 • پدیده نفاق علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 94-119]
 • پیرایش تفسیری ویژگی‌های تفسیر «الکاشف» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 40-73]
 • پرستش قرآن و ارزش اخلاقی عواطف و احساسات [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 20-43]
 • پیروان ادیان فصلی نوین برای تفاهم ادیان [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 4-13]
 • پروتستانیسم قرآن و کثرت‏ گرایی دینی (پلورالیسم)؛ مبانی، زمینه‏ ها و انگیزه ‏ها [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 54-75]
 • پرورش جوان در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 278-307]
 • پروفسور عثمانف گفت‏ وگو با پروفسور عثمانف [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 358-371]
 • پژوهش معیار پژوهش قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 142-175]
 • پژوهش تربیتی چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 28-55]
 • پژوهش قرآنی معیار پژوهش قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 142-175]
 • پژوهش‌هاى جدید غربى مرورى بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگارى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 202-225]
 • پژوهشهاى‌قرآنى سیر پژوهش در فرهنگ واژگان قرآنی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 341-358]
 • پژوهش‌هاى معاصران درباره اعجاز تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]
 • پیشاهنگی در عمل درنگی در آیه امامت ابراهیم (ع) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 132-147]
 • پیش‌شرطهاى تفسیر قرآن به قرآن روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • پیش شرطهاى گفت‌وگو قرآن و گفتوگو میان ادیان [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 92-111]
 • پیش‌فرض‌ها امام خمینی، تفسیر و هرمنوتیک [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 106-123]
 • پیش فرض‌هاى تفسیرى انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 56-75]
 • پیش‌فرض‌هاى علامه طباطبایى پیش فهم‏ های علامه در تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 150-159]
 • پیش فهم‌هاى تفسیرى انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 56-75]
 • پیشگیرى از دین گریزى دین گریزی، عوامل و راه حل‏ها در پرتو قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 38-69]
 • پیشینه آدم (ع) خلافت انسان در قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 356-391]
 • پیشینه تعریفات تعریفات قرآنى نوعى ناشناخته از علوم قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 274-279]
 • پیشینه دین گریزى دین گریزی، عوامل و راه حل‏ها در پرتو قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 38-69]
 • پیشوایی انبیا درنگی در آیه امامت ابراهیم (ع) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 132-147]
 • پیشواى ابرار امام على (ع) و قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 136-161]
 • پل نویا پژوهشى درباره تفسیر عرفانى امام صادق (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 282-311]
 • پلورالیزم نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • پلورالیزم تفسیرى مبانى فهم قرآن در نگاه امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 112-129]
 • پلورالیزم در قرآن تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم» [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 138-155]
 • پلورالیسم قرآن و کثرت‏ گرایی دینی (پلورالیسم)؛ مبانی، زمینه‏ ها و انگیزه ‏ها [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 54-75]
 • پلورالیسم نجات بخشی ادیان در پرتو قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 96-125]
 • پلورالیسم نبایسته ‏ها در تفاسیر یکصدساله اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 206-231]
 • پلورالیسم در قرآن پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه پلورالیسم [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 158-171]
 • پلورالیسم دینى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه پلورالیسم [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 158-171]
 • پویایى فقه پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • پویایى فقه پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • پوچی قرآن و معنای زندگی [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 10-47]
 • پورقانا (=نجات) بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • پوزیتیویسم تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 64-95]
 • پوزیتیویسم زبان‏ شناسی دین در نگاه المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 28-53]
 • پوزیتیویسم منطقى گرایش علمی در تفاسیر معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 98-127]
 • پیوستگی آیات سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • پیوستگی آیات فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 154-175]
 • پیوستگی گزاره ها پیوستگی گزاره‌های دستوری و اثباتی قرآن در حوزه اقتصاد [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 48-89]
 • پیوستگی متنی نقش‌گرا کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌های قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 4-29]
 • پیوستگی نزول سوره ها نگاهی به چگونگی نزول سوره‌های قرآن کریم [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 4-29]
 • پوقدانا (=فرمان) بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • پیوند اعضا قرآن و حقایق علمى [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 166-191]
 • پیوند خویشاوندى نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 14-55]
 • پیوند فقه و قرآن فقه شیعى و رویکرد به قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 3-14]

ت

 • تأثیر اسباب نزول در تفسیر حوزه ارتباط اسباب نزول و تفسیر [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 35-78]
 • تأثیر المیزان بر پژوهشهاى شیعى تأثیر المیزان بر پژوهش های شیعی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 224-245]
 • تأثیر المیزان بر تفاسیر تأثیر المیزان بر پژوهش های شیعی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 224-245]
 • تأثیرپذیرى فرهنگ زمانه جاودانگى قرآن، حقیقت وحى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 244-273]
 • تأثیر فرهنگ‌ها در فهم قرآن پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه مبادی فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 10-27]
 • تأثیر متقابل اعمال قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • تأثیر متقابل اعمال در قرآن قرآن و نظریه تأثیر متقابل اعمال [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 162-177]
 • تأخر تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • تاریخ تفسیر قرآنی تاریخ [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 144-176]
 • تاریخ بازتاب حقوق انسان در قرآن کریم [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 128-143]
 • تاریخ سیر تاریخى نگارش »وجوه و نظائر« [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 322-337]
 • تاریخ قرآن و عهدین؛ نقاط همسو و ناهمسو [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 74-101]
 • تاریخ قرآن و کثرت‏ گرایی دینی (پلورالیسم)؛ مبانی، زمینه‏ ها و انگیزه ‏ها [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 54-75]
 • تاریخ آشنایى با دانش اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 15-33]
 • تاریخ آشنایى با دانش اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 35-64]
 • تاریخ جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • تاریخ جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • تاریخ تطابق تفسیرى اسباب نزول و آیه، روشى در جهت نقد اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 15-34]
 • تاریخ فلسفه احکام در قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 57-104]
 • تاریخ ریشه‏ های ظاهرگرایی در فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 350-373]
 • تاریخ آیات الأحکام مطالعات فقهی - قرآنی در عصر پیامبر [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 105-126]
 • تاریخ آیات الأحکام نگاهی به بحثهای فقهی- قرآنی در عصر صحابه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 127-144]
 • تاریخ آیات الأحکام مطالعات فقهی - قرآنی در عصر تابعان [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 145-164]
 • تاریخ اعجاز سیر تاریخی اندیشه اعجاز قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 262-289]
 • تاریخ انبیا بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • تاریخ انبیا بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • تاریخ انبیاء نقدی بر بازنگری تاریخ انبیا [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 380-391]
 • تاریخ ترجمه نظریه پردازان ترجمه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 18-41]
 • تاریخ ترجمه گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 42-63]
 • تاریخ ترجمه قرآن راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • تاریخ تفسیر گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 42-63]
 • تاریخ تفسیر مرورى بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگارى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 202-225]
 • تاریخ تفسیر مطالعات فقهی - قرآنی در عصر پیامبر [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 105-126]
 • تاریخ تفسیر نگاهی به بحثهای فقهی- قرآنی در عصر صحابه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 127-144]
 • تاریخ تفسیر مطالعات فقهی - قرآنی در عصر تابعان [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 145-164]
 • تاریخ تفسیر کتابشناسی احکام قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 165-184]
 • تاریخ تفسیر تلاش‌های قرآنی معتزله [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 227-242]
 • تاریخ تفسیر دیدگاه ‏های قرآنی معتزله [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 243-266]
 • تاریخ تفسیر سیر اندیشه معتزله در ابعاد کلامی و علوم قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 267-298]
 • تاریخ تفسیر فقه شیعى و رویکرد به قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 3-14]
 • تاریخ تفسیر حوزه ‏های مشترک دانش فقه و تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 103-122]
 • تاریخ تفسیر روش شناسی آیات الأحکام در تفسیر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 123-144]
 • تاریخ تفسیر اصحاب ائمه (ع) و فقه قرآنی [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 145-164]
 • تاریخ تفسیر فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 165-190]
 • تاریخ تفسیر کتاب شناسی تفاسیر قرن چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 324-397]
 • تاریخ تفسیر روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • تاریخچه تأویل تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • تاریخچه حق و تکلیف حق و تکلیف در نگاه قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 118-135]
 • تاریخچه علوم قرآنى مقدّمه‏ ای بر علوم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 300-317]
 • تاریخ حضرت عیسى)ع( بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 112-131]
 • تاریخ حقوق سرمقاله [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 4-11]
 • تاریخ علوم قرآنى امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • تاریخ فقه کتابشناسی احکام قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 165-184]
 • تاریخ فقه فقه شیعى و رویکرد به قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 3-14]
 • تاریخ فقه حوزه ‏های مشترک دانش فقه و تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 103-122]
 • تاریخ قراءات تأثیر اختلاف قراءات در تفسیر [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 238-253]
 • تاریخ قرآن بررسی سیر نزولی تحدی در آیات قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 199-226]
 • تاریخ‌گذاری تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • تاریخ‌گذاری مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه 91 سوره انعام [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 52-73]
 • تاریخ‌گذاری درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]
 • تاریخ معاصر تفسیر مرورى بر تاریخچه تفسیر و تفسیر نگارى [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 202-225]
 • تاریخمندی قرآن تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 90-123]
 • تاریخمندى احکام گفت ‏وگو با آیت اللَّه دکتر محمد صادقی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 276-293]
 • تاریخ نگارى زبان تاریخى قرآن؛ نمادین یا واقع نمون در گفت و گو با استاد آیت الله معرفت [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 184-199]
 • تاریخ و مورخین معنا شناسی واژه «صابئین» در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 174-191]
 • تأکید گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • تأکید زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • تأکیدات قرآن گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • تأکید بلاغى گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • تأکید لفظى گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • تأکید معنوى گونه هاى تأکید در قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 296-321]
 • تألیفات طبرسی؛ اسوه و الگوی مفسّران [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 4-13]
 • تألیفات آشنایى با دانش اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 15-33]
 • تألیفات آشنایى با دانش اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 35-64]
 • تأویل نگاهی نو به «آیات محکمات و متشابهات» [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 4-37]
 • تأویل مفهوم «تأویل» در سوره یوسف (ع) [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 232-252]
 • تأویل اصول و مبانی تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 164-185]
 • تأویل درآمدی بر تفسیر عرفانی و بررسی ریشه‏ های آن در اسلام [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 264-285]
 • تأویل نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 64-85]
 • تأویل چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 286-301]
 • تأویل معناشناسى تأویل در روایات [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 302-313]
 • تأویل اسماعیلیه و علوم قرآنی (2) تفسیر و تأویل و مثل و ممثول [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 178-201]
 • تأویل اسماعیلیه و علوم قرآنی (1) [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 190-207]
 • تأویل تأویل و آیات محکم و متشابه، نقدی بر «تفسیر احسن الحدیث» و «قاموس قرآن» [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 208-227]
 • تأویل نگرشى تطبیقى به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 272-299]
 • تأویل تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 64-95]
 • تأویل بازنگرى در حقیقت تأویل [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 96-129]
 • تأویل هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 131-177]
 • تأویل گفت و گو با استاد معرفت [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 272-295]
 • تأویل نمادهای تفسیر اهل‏ بیت (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 20-53]
 • تأویل تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • تأویل نخستین صحیفه تفسیرى، مصحف على(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 214-245]
 • تأویل تحلیل داستان آدم در قرآن (3) رویکردهاى تأویلى به قصه آدم (علیه السلام) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 126-149]
 • تأویل هرمنوتیک متون مقدس [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 356-383]
 • تاویل درنگی در شیوه بیانی قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 88-99]
 • تأویلات عرفا تحلیل داستان آدم در قرآن (3) رویکردهاى تأویلى به قصه آدم (علیه السلام) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 126-149]
 • تأویلات فلاسفه تحلیل داستان آدم در قرآن (3) رویکردهاى تأویلى به قصه آدم (علیه السلام) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 126-149]
 • تأویلات کتاب مقدس تحلیل داستان آدم در قرآن (3) رویکردهاى تأویلى به قصه آدم (علیه السلام) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 126-149]
 • تأویلات نواندیشان تحلیل داستان آدم در قرآن (3) رویکردهاى تأویلى به قصه آدم (علیه السلام) [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 126-149]
 • تأویل تنزیل روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • تأویل غایى چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 286-301]
 • تأویل قرآن تأویل قرآن به مقامات اهل‌بیت (ع)؛ مبانی و پیش‌فرض‌ها [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 144-173]
 • تأویل قرآن اصول و مبانی تأویل قرآن از دیدگاه امام خمینی [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 164-185]
 • تأویل قرآن امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • تأویل‌گرایى شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 208-229]
 • تأویل مبدئى چگونگى تأویل قرآن از دیدگاه قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 286-301]
 • تائو قرآن و تربیت فطری [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 42-75]
 • تبیان3 کلید مفاهیم قرآن [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 331-336]
 • تبرج قرآن و فلسفه حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 62-91]
 • تبرج مفهوم شناسی «تبرّج جاهلی» [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 136-163]
 • تبرج جاهلى سیرى دوباره در آیات حجاب [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 160-175]
 • تبلیغ گستره تبلیغ و هشدار پیامبران در قرآن [دوره 17، شماره 67، 1390، صفحه 100-129]
 • تبلیغ دین فصلی نوین برای تفاهم ادیان [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 4-13]
 • تبیین تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • تبیین روش شناسی آیات الأحکام در تفسیر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 123-144]
 • تبیین زندگی اجتماعی درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن مطالعه موردی «ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن» [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 102-119]
 • تثبیت فرهنگی مواجهه قرآن با فرهنگ‏ های عصر نزول [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 228-263]
 • تثلیث مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 352-371]
 • تجاوز جنسی قرآن و فلسفه حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 62-91]
 • تجددگرایی قرآن و شیوه اصلاح فرهنگ [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 26-55]
 • تجربه علم و دین از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 170-193]
 • تجربه دینی آیا وحی نوعی تجربه دینی است؟ [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 298-323]
 • تجربه‌گرایى تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 64-95]
 • تجربه‌گرایى معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیر اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 10-33]
 • تجزیه شخصیت مطهری و انسان سالم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 184-207]
 • تجزیه و ترکیب آیه دوم سوره علق اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • تجسیم و تشبیه سیر تاریخی ظاهرنگری در آیات صفات [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 176-213]
 • تجلیات قرآنى در شعر امام خمینى تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • تجوید تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • تجوید علمی تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • تجوید عملی تجوید؛ از وجوب تا حرمت (رعایت قواعد تجویدی از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت) [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 98-127]
 • تحت اللفظى روش‏ شناسى ترجمه قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 58-69]
 • تحجر مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 202-215]
 • تحدی واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزّلی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 110-135]
 • تحدّى بررسی سیر نزولی تحدی در آیات قرآن [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 199-226]
 • تحریف ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • تحریف مراحل انحطاط اجتماعی بنی‌اسرائیل از دیدگاه فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 202-215]
 • تحریف مصونیت قرآن از تحریف در نگاه فیض کاشانی [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 192-203]
 • تحریف جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (1) [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 79-106]
 • تحریف جعل و تحریف در روایات اسباب نزول (2) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 65-86]
 • تحریف انجیل ادیان الهی از منظر قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 142-157]
 • تحریف تورات ادیان الهی از منظر قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 142-157]
 • تحریفِ قرآن ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • تحریف کتاب مقدس نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 80-91]
 • تحریف کتاب مقدس بررسى واژه شناختى «نصارى» و «انجیل» در قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 112-131]
 • تحریف کتاب مقدس کتاب مقدس در نگاه اندیشمندان غربی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 318-345]
 • تحریف لفظی مصونیت قرآن از تحریف در نگاه فیض کاشانی [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 192-203]
 • تحریفِ لفظی ارتباط اختلافِ قرائات با تحریفِ قرآن [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 146-171]
 • تحریف لفظى عترت، ترجمان قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 4-17]
 • تحریف لفظى کتاب مقدس نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 80-91]
 • تحریف معنوی مصونیت قرآن از تحریف در نگاه فیض کاشانی [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 192-203]
 • تحریف معنوى عترت، ترجمان قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 4-17]
 • تحریف معنوى کتاب مقدس نقد مستندات قرآنى نظریه تحریف کتاب مقدس [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 80-91]
 • تحریف ناپذیرى استوارى قرآن از دیدگاه معصومین (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 186-195]
 • تحریف‌ناپذیرى علوم قرآنى از دیدگاه امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 78-105]
 • تحزین بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تحسین صوت بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تحقیق معیار پژوهش قرآنی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 142-175]
 • تحقیق‌پذیرى تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 64-95]
 • تحکیم خانواده نقش خویشاوندان در تحکیم خانواده [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 14-55]
 • تحلیل قرآن در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 275-314]
 • تحلیل ادبى قرآن تحلیل ادبىِ قرآن، تفسیر و سیره: نگاهى به روششناسى جان وَنْزْبرو [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 190-217]
 • تحلیل روشی تحلیل نقدها و روش‌ علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشیدرضا در المنار [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل زبانى تأویل در منظر دیدگاه ها و اندیشه ها [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 64-95]
 • تحلیل زبانى گرایش علمی در تفاسیر معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 98-127]
 • تحلیل گفتمان تحلیل گفتمان آیات مربوط به قیامت در دو جزء آخر قرآن [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 4-21]
 • تحلیل محتوا کشف دلالت‌های اجتماعی ـ سیاسی سوره نمل با روش تحلیل محتوای کیفی [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 5-30]
 • تحلیل محتوایی تحلیل نقدها و روش‌ علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشیدرضا در المنار [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحلیل مؤلفه‌ای معنا نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • تحولات تفسیرى تحوّلات تفسیر نگاری در قرن چهارده [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 10-29]
 • تحول‌آفرینی قرآن تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 90-123]
 • تحول‌پذیرى انسان سالم (2) انسان سالم از دیدگاه قرآن [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 172-207]
 • تحول دینی رویکردی نو در تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 26-71]
 • تحول فرهنگی قرآن و آسیب شناسی ماهوی فرهنگ [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 142-171]
 • تحول معنى فهم متن در افق تاریخى آن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 178-217]
 • تخیّل زبان تاریخى قرآن؛ نمادین یا واقع نمون در گفت و گو با استاد آیت الله معرفت [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 184-199]
 • تدبر بازکاوی «تدبر» در قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-297]
 • تدبر روش شناسی آیات الأحکام در تفسیر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 123-144]
 • تدبّر عقلى روش تفسیری امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 290-323]
 • تدبر موضوعى ظهر و بطن قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 34-63]
 • تذکر بازکاوی «تدبر» در قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-297]
 • ترادف نظرگاه هاى ویژه علامه طبرسى [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 62-87]
 • ترادف ترادف در واژه هاى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 254-269]
 • ترادف در قرآن ترادف در واژه هاى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 254-269]
 • ترازوی دنیوی/ موازین/ معیار توزین/ توسّع معنایی تأملی در معنای واژه «موازین» در کاربردهای قرآنی [دوره 23، شماره 88، 1397، صفحه 102-127]
 • ترانسفورمیسم تحلیل داستان آدم در قرآن (1) نخستین انسان در دیدگاه‏ های بشری [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 80-95]
 • تربیت ماهیت تربیت قرآنی در نگرش فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 52-81]
 • تربیت روش تزکیه از نگاه قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 22-41]
 • تربیت رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 76-113]
 • تربیت واقعگرایی تربیت قرآنی از نگاه سید قطب [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 138-160]
 • تربیت نقش متربی در تربیت [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 72-89]
 • تربیت قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ (مبانی، راهکار و کارکرد) [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 86-141]
 • تربیت اخلاقی اسلوب‌های قرآن در بیان هنجارهای اخلاقی [دوره 22، شماره 83، 1396، صفحه 4-29]
 • تربیت خانوادگى قرآن و کارکردهای نهاد خانواده [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 78-105]
 • تربیت در اندیشه مطهرى شهید مطهری و دیدگاه‏ های تربیتی قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 74-117]
 • تربیت در قرآن شهید مطهری و دیدگاه‏ های تربیتی قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 74-117]
 • تربیت دستورى قرآن و کارکردهای نهاد خانواده [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 78-105]
 • تربیت دینى تربیت دینى؛ مبانى و روش ‏ها [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 202-215]
 • تربیت نمادین قرآن و کارکردهای نهاد خانواده [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 78-105]
 • ترتیب آیات درآمدى بر تفسیر ساختارى قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 208-271]
 • ترتیب سوره‌ها وحیانی بودن ساختار قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 326-355]
 • ترتیب مصحف نقدی بر فواید تفسیر ترتیب نزولی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 124-149]
 • ترتیب مصحف شبکه معنایی موضوعات قرآن «معرفی شش رویکرد در تفسیر موضوعی قرآن کریم» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 236-271]
 • ترتیب نزول تاریخ‌گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 112-139]
 • ترتیب نزول رویکردی نو در تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 26-71]
 • ترتیب نزول تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 90-123]
 • ترتیب نزول نقدی بر فواید تفسیر ترتیب نزولی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 124-149]
 • ترتیب نزول سنجش ادله موافقان و مخالفان تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 150-165]
 • ترتیب نزول نگرشی بر «التفسیر الحدیث» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 190-215]
 • ترتیب نزول تفسیر «فهم القرآن الحکیم» در نگاهی گذرا [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 216-235]
 • ترتیب نزول شبکه معنایی موضوعات قرآن «معرفی شش رویکرد در تفسیر موضوعی قرآن کریم» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 236-271]
 • ترتیب نزول قرآن مکی و مدنی از نگاه سید قطب [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-377]
 • ترتیب نزول واکاوی ملاک تحدی در قرآن و نقد منطق تنزّلی [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 110-135]
 • ترتیب نزول درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره عادیات [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 54-83]
 • ترتیب نزول تبیین و تحلیل حکمت الهی در مهندسی تنزیلی توصیف قرآن در قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 51-78]
 • ترتیب نزول سوره‌ها آشنایی با قرآن شناس برجسته غرب «رژیس بلاشر» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 386-393]
 • ترتیل بررسی تطبیقی مفهوم ترتیل از منظر قرآن، سنت و علم تجوید [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 52-81]
 • ترتیل/ لغت/ حدیث/ تفسیر/ قرائت/ فقه‌ مفهوم‌سنجی واژه ترتیل در علوم اسلامی (لغت، تفسیر، حدیث، قرائت و فقه) [دوره 25، شماره 94، 1399، صفحه 87-110]
 • ترجیع بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • ترجیع واکاوی الحان ممدوح در کلام نبوی؛ پژوهشی درباره حدیث «إقرَؤا القُرآنَ بِألحَانِ العَرَب» [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 120-149]
 • ترجمان قرآن عترت، ترجمان قرآن [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 4-17]
 • ترجمه تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • ترجمه ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 52-69]
 • ترجمه نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 136-147]
 • ترجمه کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 364-380]
 • ترجمه نقدی بر ترجمه سوره‌های قرآن در مفاتیح الجنان [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 210-227]
 • ترجمه ترجمه‏ پذیری قرآن میان نفی و اثبات [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 6-25]
 • ترجمه نظریه پردازان ترجمه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 18-41]
 • ترجمه گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 42-63]
 • ترجمه قرآن در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 275-314]
 • ترجمه راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه‌ میزان توجه مترجمان به «عناصر معنایی واژگان» در ترجمه اسم‌های جامد سوره بقره [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 150-173]
 • ترجمه آزاد پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه امین پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه انگلیسی قرآن کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 364-380]
 • ترجمه بهاءالدین خرمشاهى نقدی بر ترجمه جدید قرآن (ترجمه خرمشاهی) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 392-407]
 • ترجمه پذیرى ترجمه‏ پذیری قرآن و کتاب مقدس [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 26-57]
 • ترجمه تحت اللفظی پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه تحت اللفظى با ترجمه قرآن استاد مجتبوی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 305-310]
 • ترجمه تفسیری بایسته‏ های مترجم قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 64-97]
 • ترجمه تفسیری پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه تفسیرى مروری بر معانی القرآن [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 267-294]
 • ترجمه روسى قرآن گفت‏ وگو با پروفسور عثمانف [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 358-371]
 • ترجمه سوره ایلاف نقدی بر ترجمه و تفسیر سوره «ایلاف» [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 346-355]
 • ترجمه سوره توحید راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه سوره‌حمد راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه سوره زلزال راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه سوره قدر راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه سوره لقمان راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه فارسی نقد ترجمه ساختار لغوی ـ معنایی آیةالکرسی در ترجمه‌های فارسی [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 154-177]
 • ترجمه قرآن کژتابی‌های ترجمه قرآن به زبان انگلیسی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 364-380]
 • ترجمه قرآن جایگاه ساختار نحوی- بلاغی مفعولٌ به (در ترجمه قرآن کریم) [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 316-351]
 • ترجمه قرآن نیم نگاهی به ترجمه آیت الله یزدی از قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 220-243]
 • ترجمه قرآن ابهام شناسی در ترجمه قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 186-201]
 • ترجمه قرآن روش‏ شناسى ترجمه قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 58-69]
 • ترجمه قرآن آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • ترجمه قرآن بررسی کفایت‏ ها و کاستى‏ هاى ترجمه استاد الهى قمشه‏ اى [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 90-105]
 • ترجمه قرآن نقد ترجمه استاد فولادوند [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 106-115]
 • ترجمه قرآن نظریه پردازان ترجمه [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 18-41]
 • ترجمه قرآن بایسته‏ های مترجم قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 64-97]
 • ترجمه قرآن ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • ترجمه قرآن مفهوم‏ شناسی ضوابط و قواعد ترجمه قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 120-135]
 • ترجمه قرآن پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه قرآن نگرشی به ترجمه قرآن استاد آیتی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 249-266]
 • ترجمه قرآن مروری بر معانی القرآن [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 267-294]
 • ترجمه قرآن نگاهی به ترجمه قرآن استاد جلال الدین فارسی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 295-303]
 • ترجمه قرآن با ترجمه قرآن استاد مجتبوی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 305-310]
 • ترجمه قرآن فرهنگ واژه ‏های قرآن کریم به زبان انگلیسی [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 311-322]
 • ترجمه قرآن نقدی بر ترجمه جدید قرآن (ترجمه خرمشاهی) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 392-407]
 • ترجمه قرآن گفت‏ وگو با پروفسور عثمانف [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 358-371]
 • ترجمه قرآن/ مبانی کلامی/ فیض‌الاسلام/ خرم‌دل تأثیر باورهای کلامی بر افزوده‌های توضیحی مترجمان معاصر قرآن (فیض‌الاسلام و خرم‌دل) [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 108-131]
 • ترجمه لغوی پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه معنایی پژوهشی در انواع ترجمه قرآن کریم [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 136-159]
 • ترجمه مفهومى راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • ترجمه‌های قرآن نقد و بررسی شیوه‌های معادل‌یابی واژگانی در ترجمۀ قرآن (با تکیه بر تحلیل مؤلفه‌های معنای واژگان) [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 102-127]
 • ترجمه هاى مستشرقان آسیب شناسی ترجمه های قرآن [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 70-87]
 • ترس قرآن و فلسفه حجاب [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 62-91]
 • ترکیب آیات وحیانی بودن ساختار قرآن [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 326-355]
 • ترکیبات سوره حمد نکته‏ های تفسیری در سوره حمد [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 192-209]
 • تزکیه قرآن و توجیه اخلاق فطری [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 72-95]
 • تزکیه روش تزکیه از نگاه قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 22-41]
 • تزکیه رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 76-113]
 • تزکیه نقش متربی در تربیت [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 72-89]
 • تزکیه راز و رمز ژرفاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 12-33]
 • تزکیه وحى در نگاه مولوى [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 312-331]
 • تسامح اجتماعى نسبیت فرهنگى از منظر قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 52-79]
 • تسامح دینى پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه تسامح و تساهل [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 172-183]
 • تسامح سیاسى نسبیت فرهنگى از منظر قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 52-79]
 • تسامح و تساهل نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • تسامح و تساهل پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه تسامح و تساهل [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 172-183]
 • تساوى زن و مرد قوّامیّت مردان بر زنان در خانواده [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 132-169]
 • تسدال/ سورۀ مائده/ هابیل و قابیل/ ترگوم/ میشناه تسدال و ادعای اقتباس آیات 27-32 سورۀ مائده از ترگوم و تلمود [دوره 22، شماره 84، 1396، صفحه 50-79]
 • تسدیدی وحی در لغت قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 134-145]
 • تسلیم ایمان و اسلام از منظر طبرسى [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 136-145]
 • تسنیم روش شناسی تفسیر «تسنیم» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 12-39]
 • تسنیم تحلیل نقدها و روش‌ علامه جوادی آملی در تفسیر تسنیم بر آرای تفسیری رشیدرضا در المنار [(مقالات آماده انتشار)]
 • تشبیه زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • تشریع قرآن و حاکمیت پیامبر اعظم (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 146-167]
 • تشریع قرآن و عهدین؛ نقاط همسو و ناهمسو [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 74-101]
 • تشریعی وحی در لغت قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 134-145]
 • تشریعات قرآنى پویایی فقه قرآنی (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 25-56]
 • تشریعات قرآنى پویایى فقه قرآنى (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 17-46]
 • تشریع جهاد قرآن و آزادی از منظر استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 56-73]
 • تصدیق ایمان و اسلام از منظر طبرسى [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 136-145]
 • تصدیق علم معناشناسی ایمان در تفسیر المیزان و مفاتیح الغیب [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 320-333]
 • تصویرآفرینی تحلیل تصویرآفرینی ساختارهای صرفی افعال در ترجمه‌های قرآن کریم [دوره 20، شماره 74، 1394، صفحه 50-75]
 • تصویرگر ویژگی‌های تصویری در کتاب‌های قرآنی کودکان [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 290-319]
 • تطبیق درآمدی بر تفسیر عرفانی و بررسی ریشه‏ های آن در اسلام [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 264-285]
 • تطریب بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تعادل در تأثیر ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • تعادل در ترجمه ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • تعادل در ساختار ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • تعادل در معنا ترجمه قرآن در ترازوی تعادل [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 98-119]
 • تعادل واژگانی نیم نگاهی به ترجمه آیت الله یزدی از قرآن [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 220-243]
 • تعارض ادیان زمینه هاى تفاهم یا تعارض ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 4-15]
 • تعارض روایات همگرایی قرآن و سنت [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 172-185]
 • تعارض علم و دین آیا وحی نوعی تجربه دینی است؟ [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 298-323]
 • تعارض گزاره‌هاى اخلاقى «نسبیت و اطلاق» در اخلاق [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 100-119]
 • تعالى شناختى ساختار انسان شناسى قرآنى [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 30-79]
 • تعامل ادیان فصلی نوین برای تفاهم ادیان [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 4-13]
 • تعبد جوان در قرآن [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 278-307]
 • تعبیر خواب مفهوم «تأویل» در سوره یوسف (ع) [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 232-252]
 • تعدد زوجات زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (2) [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 30-49]
 • تعدد زوجات زن در نگاه قرآن و در فرهنگ زمان نزول (1) [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 26-53]
 • تعدد زوجات رویکردهاى روشنفکرى به مسأله زن در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 236-273]
 • تعدد زوجات نبایسته ‏ها در تفاسیر یکصدساله اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 206-231]
 • تعدد زوجات شهید مطهری و حقوق زن در اسلام [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 142-173]
 • تعدد زوجات/ شهید مطهری/ علامه طباطبایی/ فلسفه ‌تعدد زوجات/ شرایط تعدد زوجات مقایسه دیدگاه شهید مطهری و علامه طباطبایی در مورد فلسفه و شرایط تعدد زوجات [دوره 24، شماره 93، 1398، صفحه 49-72]
 • تعدد فهم منطق تفسیر در نگاه طبرسی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 38-61]
 • تعدد معانى نگرشى تطبیقى به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 272-299]
 • تعریف تعریف مفاهیم اخلاقی و ساختارهای قرآنی [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 4-35]
 • تعریف آسیب شناسى شایعه در قرآن [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 70-95]
 • تعریف تعریف خانواده از منظر قرآن [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 132-139]
 • تعریف نقش سیاق در تفسیر [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 322-341]
 • تعریف منابع و روشهای تفسیر موضوعی در سده چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 150-177]
 • تعریف علم و دین از منظر علامه طباطبایی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 170-193]
 • تعریف پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه فلسفه اخلاق [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 56-109]
 • تعریف پرسشها و پژوهشهاى بایسته قرآنى در زمینه خاستگاه شرور [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 196-207]
 • تعریفات قرآنى تعریفات قرآنى نوعى ناشناخته از علوم قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 274-279]
 • تعریف آزادى حق آزادى از منظر قرآن و لیبرالیسم [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 136-159]
 • تعریف حیات حق حیات و چالشهاى موجود [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 160-181]
 • تعریف حقوق قرآن و مبناى حقوق [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 72-83]
 • تعریف دین نسبت دین و فرهنگ از نگاه قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 172-203]
 • تعریف علوم قرآنى امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • تعریف علوم قرآنى مقدّمه‏ ای بر علوم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 300-317]
 • تعریف فرهنگ نسبت دین و فرهنگ از نگاه قرآن [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 172-203]
 • تعقل بازکاوی «تدبر» در قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-297]
 • تعقل راز و رمز ژرفاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 12-33]
 • تعلیق الحکم علی الوصف کارکرد‌های قاعدة «تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیة» در تفسیر آیه تطهیر [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 30-53]
 • تعلیم رابطه تعلیم و تربیت از منظر قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 76-113]
 • تعلیم اسماء دیدگاه هاى انسان شناختى قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 194-243]
 • تعلیم و تربیت قرآنی ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 114-137]
 • تعمیم مصداقى فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآنی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 112-131]
 • تعمیم مفهومى فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآنی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 112-131]
 • تغذیه ناپاک قرآن و عوامل رویکرد به خشونت [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 212-247]
 • تغییر جنسیت فضل‌الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 146-179]
 • تغییر خلقت فضل‌الله و تغییر جنسیت از منظر قرآن [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 146-179]
 • تغییر دستور زبانی کاربردها و کارکردهای شگرد التفات در قرآن [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 54-81]
 • تغییر متکلّم ترجمه قرآن؛ تغییر متکلّم [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 52-69]
 • تغلیب فلسفه مردانه بودن گفتمان قرآنی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 112-131]
 • تغنی بررسی فقهی روایات تغنی در قرائت قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 28-51]
 • تفاسیر بررسی دیدگاه مفسران مسلمان و قرآن‌پژوهان غربی راجع به معنای «فُرقان» در قرآن [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 72-93]
 • تفاسیر تلاش‌های قرآنی معتزله [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 227-242]
 • تفاسیر دیدگاه ‏های قرآنی معتزله [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 243-266]
 • تفاسیر ریشه‏ های ظاهرگرایی در فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 350-373]
 • تفاسیر آیات الأحکام «زبدة البیان» و «تفسیر قرطبی» در نگاه تطبیقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 348-377]
 • تفاسیر ادبى رویکرد ادبى - تفسیرى مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 104-125]
 • تفاسیر ادبى تحلیل ادبىِ قرآن، تفسیر و سیره: نگاهى به روششناسى جان وَنْزْبرو [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 190-217]
 • تفاسیر ادبى تجلیات قرآنی در شعر امام [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 260-273]
 • تفاسیر اسماعیلیه گرایش مذهبی شهرستانی صاحب تفسیر مفاتیح الاسرار [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 354-383]
 • تفاسیر التقاطى نمودهای قرآن پژوهی در آثار استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 208-233]
 • تفاسیر باطنى شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 208-229]
 • تفاسیر بلاغى «جوامع الجامع» و «کشّاف» در نگاه تطبیقی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 172-189]
 • تفاسیر بلاغى اسباب نزول در تفسیر کشاف [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 183-204]
 • تفاسیر بلاغى تفاسیر بلاغی و اعجاز قرآن [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 346-363]
 • تفاسیر جامع «جوامع الجامع» و «کشّاف» در نگاه تطبیقی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 172-189]
 • تفاسیر جامع نقل و تحلیل اسباب نزول در تفسیر آلوسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 205-226]
 • تفاسیر حنفیّه نقل و تحلیل اسباب نزول در تفسیر آلوسی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 205-226]
 • تفاسیر روایى اسباب نزول در تفسیر طبری [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 217-239]
 • تفاسیر روایى تفسیر المیزان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 157-182]
 • تفاسیر روایى مرزبانان قلمرو مفاهیم وحی [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 118-137]
 • تفاسیر روایى ظاهر و باطن قرآن در گستره روایات [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 138-171]
 • تفاسیر روایى نگاهى به تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 312-331]
 • تفاسیر روایى تفسیر قمی در ترازوی نقد [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 332-361]
 • تفاسیر سیاسى - اجتماعى روش ‏شناسی تفسیر الکاشف [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 248-277]
 • تفاسیر سیاسى‌واجتماعى بازتاب تفکّر اصلاحی در تفاسیر جدید [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 30-55]
 • تفاسیر عرفانی نگاهی به تفسیر «لطائف الاشارات» [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 260-283]
 • تفاسیر عرفانى نقش قرآن در اندیشه عرفانی امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 56-77]
 • تفاسیر عرفانى پژوهشى درباره تفسیر عرفانى امام صادق (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 282-311]
 • تفاسیر عقلى اسباب نزول در تفسیر کشاف [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 183-204]
 • تفاسیر عقلى منزلت و کاربرد عقل در چهار تفسیر سده اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 232-249]
 • تفاسیر فقهى فقه قرآنی در منظر فقیهان اهل سنّت [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 165-190]
 • تفاسیر فقهى نگاهى به زبدةالبیان محقق اردبیلى [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 418-425]
 • تفاسیر قرآن نگاهی به تفسیر «لطائف الاشارات» [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 260-283]
 • تفاسیر قرن چهاردهم کتاب شناسی تفاسیر قرن چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 324-397]
 • تفاسیر کلامى روض الجنان و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 183-200]
 • تفاسیر معاصر جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 112-145]
 • تفاسیر معاصر تحوّلات تفسیر نگاری در قرن چهارده [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 10-29]
 • تفاسیر معاصر بازتاب تفکّر اصلاحی در تفاسیر جدید [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 30-55]
 • تفاسیر معاصر کتاب شناسی تفاسیر قرن چهاردهم [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 324-397]
 • تفاسیر معتزله ابومسلم اصفهانی و تفسیر او [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 270-299]
 • تفاسیر معصومین)ع( آسیب ‏شناسی روایات تفسیری [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 322-343]
 • تفاسیر نشوز تنبیه بدنى زن در نگاه‌هاى گوناگون [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 84-101]
 • تفاضل بررسی ساختار تفضیل در استنباط نظام اخلاقی از گزاره‌های دینی [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 60-91]
 • تفاهم ادیان زمینه هاى تفاهم یا تعارض ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 4-15]
 • تفاهم ادیان فصلی نوین برای تفاهم ادیان [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 4-13]
 • تفاهم علمى قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 3-14]
 • تفاوت حقوق زن و مرد شهید مطهری و حقوق زن در اسلام [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 142-173]
 • تفاوت زن و مرد نگاهی به دیدگاه‌های مفسران در مورد گواهی (شهادت) زنان در قرآن [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 206-234]
 • تفاوت زن و مرد قوّامیّت مردان بر زنان در خانواده [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 132-169]
 • تفاوت زن و مرد گفت ‏وگو با آیت اللَّه دکتر محمد صادقی [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 276-293]
 • تفاوت زن و مرد در قرآن دیه زن از منظر قرآن و فمینیسم [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 212-235]
 • تفاوت سحر و معجزه هاروت و ماروت در قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 344-357]
 • تفاوت مردان و زنان مبانى و معیارهاى رفتار با زن در قرآن [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 82-111]
 • تفاوت های ترجمه و تفسیر گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 42-63]
 • تفاوت‌هاى انسان و حیوان مطهری و انسان سالم قرآنی [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 184-207]
 • تفتازانی معناشناسی ایمان در نظرگاه شهید ثانی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 112-131]
 • تفریط جنسی رابطه حجاب و عفاف [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 10-37]
 • تفسیر آسیب‌های مبنایی و روشی قرآنیون در فهم و تفسیر قرآن [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 140-161]
 • تفسیر اصطلاح‌شناسی مبانی تفسیر [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 94-117]
 • تفسیر انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 180-201]
 • تفسیر تفسیر شناخت «من وحی القرآن» [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 144-161]
 • تفسیر تفسیر بر اساس ترتیب نزول با سه قرائت [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 90-123]
 • تفسیر سنجش ادله موافقان و مخالفان تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 150-165]
 • تفسیر نگرشی بر «التفسیر الحدیث» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 190-215]
 • تفسیر «من وحی القرآن» تفسیری اجتماعی و واقع گرایانه [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 102-129]
 • تفسیر نقد و بررسی نقش سیاق در روش تفسیری سید قطب [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 230-247]
 • تفسیر جایگاه و کاربرد حدیث در تفسیر ملاصدرا [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 248-261]
 • تفسیر روش برداشت علمی از قرآن [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 90-127]
 • تفسیر ترجمه‏ پذیری قرآن میان نفی و اثبات [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 6-25]
 • تفسیر گسست‏ ها و پیوست‏ های ترجمه و تفسیر قرآن [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 42-63]
 • تفسیر قرآن‌پژوهان و آیه پایانی سوره مزمل [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 86-105]
 • تفسیر فواید پیوستگی آیات از منظر موافقان و مخالفان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 154-175]
 • تفسیر معناشناسى تأویل در روایات [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 302-313]
 • تفسیر نگرشى تطبیقى به دانش تفسیر و هرمنوتیک شلایر ماخر [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 272-299]
 • تفسیر هرمنوتیک هرش و دانش تفسیر [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 131-177]
 • تفسیر فهم متن در افق تاریخى آن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 178-217]
 • تفسیر حوزه ‏های مشترک دانش فقه و تفسیر [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 103-122]
 • تفسیر تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • تفسیر نخستین صحیفه تفسیرى، مصحف على(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 214-245]
 • تفسیر انتظار از قرآن در تفاسیر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 56-75]
 • تفسیر اوج ها و فرودهای تفسیر «المنار» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 252-281]
 • تفسیر راهی میان ترجمه و تفسیر [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 336-347]
 • تفسیر نقد قرینه بودن سنت برای فهم قرآن [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 30-53]
 • تفسیر بازشناسی کارکردهای تفسیری فاصله [دوره 22، شماره 85، 1396، صفحه 30-53]
 • تفسیر آیات خرافات در ترجمه آیات «استیضاح سامری» [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 284-305]
 • تفسیر ابى الجارود بررسی تفسیر ابی ‏الجارود [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 270-281]
 • تفسیر اثری بازشناسی و تحلیل کمّی منابع کتاب «التفسیر الاثری الجامع» مطالعه موردی سوره حمد [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 133-152]
 • تفسیر اثرى کتاب صامت ناطق در توصیف امیرمؤمنان [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 130-135]
 • تفسیر اجتماعی درآمدی بر تفسیر اجتماعی قرآن مطالعه موردی «ماهیت قوانین اجتماعی در قرآن» [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 102-119]
 • تفسیر اجتماعی علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 94-119]
 • تفسیر اجتماعی تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • تفسیر اجتماعى نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • تفسیر اجتهادی گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 24-63]
 • تفسیر اجتهادی «البیان» جلوه‌ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 74-101]
 • تفسیر اجتهادى نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • تفسیر ادبی تحلیلی درباره عفو الهی از پیامبر (ص) بر محور آیه 43 سوره توبه [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 22-45]
 • تفسیر استحیائی علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 94-119]
 • تفسیر اشارى رهیافتى به حروف مقطعه [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 270-273]
 • تفسیر اقرأ باسم ربک الذى خلق اقرأ باسم ربک.... نکاتی در تفسیر نخستین آیات سوره علق [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 392-415]
 • تفسیر البیان «البیان» جلوه‌ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 74-101]
 • تفسیر الفرقان اصول و مبانی تفسیر «الفرقان» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 282-305]
 • تفسیر الفرقان گفت ‏وگو با استاد دکتر محمد صادقی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 284-305]
 • تفسیر الکاشف ویژگی‌های تفسیر «الکاشف» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 40-73]
 • تفسیر «المیزان» زیر ساخت هاى تفسیر المیزان (1) [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 300-313]
 • تفسیر »المیزان« سبک علامه طباطبایى در نقد آراء مفسّران [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 158-171]
 • تفسیر المیزان روش شناسی رویکرد علامه طباطبایی در اختلاف قرائات [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 118-143]
 • تفسیر المیزان دیدگاه‌ علامه طباطبایی در حوزه زیبایی‌شناسی و اخلاق [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 60-85]
 • تفسیر المیزان زیر ساخت‏های تفسیر المیزان (2) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 202-215]
 • تفسیر المیزان روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • تفسیر المیزان المیزان در پژوهش ‏های قرآنی اهل سنت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 206-223]
 • تفسیر المیزان تأثیر المیزان بر پژوهش های شیعی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 224-245]
 • تفسیر المیزان کتابشناخت المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 246-263]
 • تفسیر المیزان گفت ‏وگو با استاد آیت اللَّه محمد هادی معرفت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 266-283]
 • تفسیر المیزان گفت ‏وگو با استاد دکتر محمد صادقی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 284-305]
 • تفسیر المیزان گفت ‏وگو با استاد سید جعفر سیدان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 306-317]
 • تفسیر المیزان نگاهی به گفت‏ وگو درباره المیزان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 256-281]
 • تفسیر المنار گفت ‏وگو با استاد آیت اللَّه محمد هادی معرفت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 266-283]
 • تفسیر »امام حسن عسکرى« تأملی در نقد «ذهبی» از مجمع البیان [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 190-205]
 • تفسیر امام حسن عسکرى(ع) نگاهى به تفسیر منسوب به امام حسن عسکرى(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 312-331]
 • تفسیر امام خمینى اندیشه هاى کلامى - قرآنى امام خمینى [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 12-55]
 • تفسیر امام صادق (ع) پژوهشى درباره تفسیر عرفانى امام صادق (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 282-311]
 • تفسیر امام على(ع) علی (ع) مدار معرفت ناب قرآنی [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 4-13]
 • تفسیر امام على(ع) نظریه سیاسى قرآن و نهج‌البلاغه در نگاه تطبیقى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 56-89]
 • تفسیر امام على(ع) مبانى فهم قرآن در نگاه امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 112-129]
 • تفسیر امپریسیزمى تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • تفسیر آیه 66 سوره نحل نشانه اى از اعجاز علمى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 218-237]
 • تفسیر اهل بیت نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 64-85]
 • تفسیر اهل بیت روش شناسی آیات الأحکام در تفسیر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 123-144]
 • تفسیر اهل بیت (ع) امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • تفسیر اهل‌بیت (ع) تجلّى قرآن در سیره عملى امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 162-175]
 • تفسیر اهل‌بیت(ع) علی (ع) مدار معرفت ناب قرآنی [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 4-13]
 • تفسیر اهل‌بیت(ع) اصحاب ائمه (ع) و فقه قرآنی [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 145-164]
 • تفسیر اهل‌بیت(ع) نمادهای تفسیر اهل‏ بیت (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 20-53]
 • تفسیر اهل‌بیت(ع) مرزبانان قلمرو مفاهیم وحی [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 118-137]
 • تفسیر اهل‌بیت(ع) ظاهر و باطن قرآن در گستره روایات [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 138-171]
 • تفسیر اهل‌بیت(ع) استوارى قرآن از دیدگاه معصومین (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 186-195]
 • تفسیر باطنی درآمدی بر تفسیر عرفانی و بررسی ریشه‏ های آن در اسلام [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 264-285]
 • تفسیر باطنى ظهر و بطن قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 34-63]
 • تفسیر بر اساس نزول مبانی تفسیر قرآن بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 72-89]
 • تفسیر به رأى شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 208-229]
 • تفسیر به رأى امام خمینى، قرآن و تفسیر [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 124-163]
 • تفسیر به رأى روش تفسیری امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 290-323]
 • تفسیر به رأى ریشه یابی کاستی‏ های تفاسیر علمی در قرن معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 178-205]
 • تفسیر به رأى نبایسته ‏ها در تفاسیر یکصدساله اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 206-231]
 • تفسیر به رأى گفت ‏وگو با استاد آیت اللَّه محمد هادی معرفت [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 266-283]
 • تفسیر به رأى ابومسلم اصفهانی و تفسیر او [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 270-299]
 • تفسیر پراگماتیستى تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • تفسیرپژوهی تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • تفسیر پژوهی گرایش عقلی و اجتهادی در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 24-63]
 • تفسیر پوزیتویستى تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • تفسیر تابعین تفسیر عکرمه در نگاه تحلیلى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 306-345]
 • تفسیر تابعین مطالعات فقهی - قرآنی در عصر تابعان [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 145-164]
 • تفسیر تاریخى بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • تفسیر تاریخى بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • تفسیر تبیان روایت در تفسیر تبیان [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 190-219]
 • تفسیر تربیتی چیستی تفسیر تربیتی، (مبتنی بر روش شناسی پژوهش در تفاسیر و علوم تربیتی) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 28-55]
 • تفسیرترتیبى بررسی‏ های موضوعی و روایی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 124-149]
 • تفسیر ترتیبى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه تفسیر قرآن به قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 28-39]
 • تفسیر ترتیبى نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • تفسیرتسنیم وحدت موضوعی سوره‌ها در «تفسیر تسنیم» [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 82-109]
 • تفسیر تطبیقی ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • تفسیر تطبیقی تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • تفسیر جامع/تفسیر متشابهات نگاهی به «حقائق التأویل» سید رضی [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 346-368]
 • تفسیر حرکتی انتظار از متن در تفسیر «من وحی القرآن» [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 180-201]
 • تفسیر خوارج خوارج و نگرش به قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 320-343]
 • تفسیر راهنما کلید مفاهیم قرآن [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 331-336]
 • تفسیر راهنما مباحث انسان‏ شناسی در تفسیر راهنما [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 270-343]
 • تفسیر رمزى رهیافتى به حروف مقطعه [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 270-273]
 • تفسیر روایی خرافات در ترجمه آیات «استیضاح سامری» [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 284-305]
 • تفسیر روایى اهل بیت و اسباب نزول [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 107-134]
 • تفسیر روایى اسباب نزول در تفسیر المنار [دوره 1، شماره 1، 1374، صفحه 141-182]
 • تفسیر روایى سبب نزول آیه ولایت [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 87-124]
 • تفسیر روایى مطالعات فقهی - قرآنی در عصر پیامبر [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 105-126]
 • تفسیر روایى نگاهی به بحثهای فقهی- قرآنی در عصر صحابه [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 127-144]
 • تفسیر روایى مطالعات فقهی - قرآنی در عصر تابعان [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 145-164]
 • تفسیر روایى گستره مباحث فقهی قرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 47-102]
 • تفسیر روایى استوارى قرآن از دیدگاه معصومین (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 186-195]
 • تفسیر ساختارى درآمدى بر تفسیر ساختارى قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 208-271]
 • تفسیر سیستمى تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • تفسیر سنتی جایگاه تفسیر به ترتیب نزول در روش‌های تفسیری [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 166-189]
 • تفسیر سوره ایلاف نقدی بر ترجمه و تفسیر سوره «ایلاف» [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 346-355]
 • تفسیر صافی قواعد تفسیر در تفسیر صافی [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 262-275]
 • تفسیر صحابه تفسیر عکرمه در نگاه تحلیلى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 306-345]
 • تفسیر عرفانی درآمدی بر تفسیر عرفانی و بررسی ریشه‏ های آن در اسلام [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 264-285]
 • تفسیر عرفانى امام خمینى نقش قرآن در اندیشه عرفانی امام خمینی [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 56-77]
 • تفسیر عصرى زبان قرآن؛ تعهد بر انگیزى در متن واقعگویى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 192-205]
 • تفسیر عقلی روش‌های تفسیری از دیدگاه ملاصدرا [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 306-331]
 • تفسیر عقلی عقل گرایی سید رضی در تفسیر [دوره 22، شماره 82، 1396، صفحه 72-97]
 • تفسیر عقلى شبهات ظاهرگرایان در فهم قرآن [دوره 9، شماره 33، 1382، صفحه 208-229]
 • تفسیر عقلى آرای کلامی و تفسیری اباضیه [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 304-335]
 • تفسیر عقلى و استدلالى خوارج و نگرش به قرآن [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 320-343]
 • تفسیر عکرمه تفسیر عکرمه در نگاه تحلیلى [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 306-345]
 • تفسیر علمی جهان شناخت علمی ‌ـ ‌قرآنی در داوری فضل‌الله [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 112-145]
 • تفسیر علمى قلمرو قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 274-295]
 • تفسیر علمى تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • تفسیر علمى نقش باورها و اطلاعات بیرونی در برداشت از آیات قرآن (1) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 187-198]
 • تفسیر علمى نقش باورها و اطلاعات بیرونى در برداشت از آیات قرآن (2) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 243-250]
 • تفسیر علمى گرایش علمی در تفاسیر معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 98-127]
 • تفسیر علمى ریشه یابی کاستی‏ های تفاسیر علمی در قرن معاصر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 178-205]
 • تفسیر علمى بازنگری تاریخ انبیا در قرآن (1) [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 284-349]
 • تفسیر علمى بازنگرى تاریخ انبیاء در قرآن (2) [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 210-283]
 • تفسیر علمى نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • تفسیر على بن ابراهیم قمى بررسی تفسیر ابی ‏الجارود [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 270-281]
 • تفسیر عملى قرآن تجلّى قرآن در سیره عملى امام على (ع) [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 162-175]
 • تفسیر فی ظلال پیوند آیات سوره‌های قرآن در تفسیر فی ظلال [دوره 15، 59-60، 1388، صفحه 180-199]
 • تفسیر فی ظلال القرآن واقعگرایی تربیت قرآنی از نگاه سید قطب [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 138-160]
 • تفسیر فقهی دیدگاه فقه‌گرایانه مفسران در قصه حضرت یوسف(ع) [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 104-133]
 • تفسیر فهم القرآن تفسیر «فهم القرآن الحکیم» در نگاهی گذرا [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 216-235]
 • تفسیر قرآن سیری در تفسیر «اطیب البیان» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 130-161]
 • تفسیر قرآن انسجام قرآن؛ رهیافت « فراهی- اصلاحی » در تفسیر [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 216-259]
 • تفسیر قرآن نقد نظریه نیاز فهم مقاصد قرآن به اسباب نزول [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 74-95]
 • تفسیر قرآن با قرآن روش ‏شناسی تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 102-123]
 • تفسیر قرآن با قرآن گفت ‏وگو با استاد سید جعفر سیدان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 306-317]
 • تفسیر قرآن به قرآن علامه فضل‌الله و تفسیر قرآن به قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 94-119]
 • تفسیر قرآن به قرآن «البیان» جلوه‌ای از اجتهاد روشمند در تفسیر قرآن [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 74-101]
 • تفسیر قرآن به قرآن قواعد تفسیر در تفسیر صافی [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 262-275]
 • تفسیر قرآن به قرآن کتاب صامت ناطق در توصیف امیرمؤمنان [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 130-135]
 • تفسیر قرآن به قرآن روش تفسیری الفرقان در اسباب نزول [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 227-252]
 • تفسیر قرآن به قرآن تفسیر قرآن به قرآن در آموزه ‏های عترت [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 54-81]
 • تفسیر قرآن به قرآن تحوّلات تفسیر نگاری در قرن چهارده [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 10-29]
 • تفسیر قرآن به قرآن اصول و مبانی تفسیر «الفرقان» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 282-305]
 • تفسیر قرآن به قرآن شفاف‏ ترین ویژگی‏ های المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 94-101]
 • تفسیر قرآن به قرآن بررسی‏ های موضوعی و روایی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 124-149]
 • تفسیر قرآن به قرآن تأثیر المیزان بر پژوهش های شیعی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 224-245]
 • تفسیر قرآن به قرآن گفت ‏وگو با استاد دکتر محمد صادقی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 284-305]
 • تفسیر قرآن به قرآن گفت ‏وگو با استاد سید جعفر سیدان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 306-317]
 • تفسیر قرآن به قرآن پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه تفسیر قرآن به قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 28-39]
 • تفسیر قرآن به قرآن نگاهی به گفت‏ وگو درباره المیزان [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 256-281]
 • تفسیر قرآن به قرآن نمودهای قرآن پژوهی در آثار استاد مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 208-233]
 • تفسیر قرآن به قرآن نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • تفسیر قرآن ملاصدرا روش‌های تفسیری از دیدگاه ملاصدرا [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 306-331]
 • تفسیر قمى تفسیر قمی در ترازوی نقد [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 332-361]
 • تفسیر کبیر سطح‌شناسی پیوستگی آیات در تفسیر فخر رازی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 118-133]
 • تفسیر ماتریالیستى تفسیر علمی در «المیزان» [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 296-321]
 • تفسیر متن محور منطق تفسیر در نگاه طبرسی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 38-61]
 • تفسیر مجلسی سیری در تفسیر «اطیب البیان» [دوره 14، شماره 53، 1387، صفحه 130-161]
 • تفسیر مضمونی اعتبارسنجی دلایل و معیارهای تعیین ترتیب نزول قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 105-132]
 • تفسیر معنوى نمادهای تفسیر اهل‏ بیت (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 20-53]
 • تفسیر مفاتیح الأسرار و مصابیح الأبرار اهل بیت (علیهم السلام) در تفسیر شهرستانى [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 380-393]
 • تفسیر مقارن ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • تفسیر مقایسه‌ای ضوابط علمی و کاربردی در روش تفسیر تطبیقی [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 4-21]
 • تفسیر «من وحی القرآن» نقش سیاق از نگاه علامه فضل‌الله [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 162-185]
 • تفسیر موضوعی جایگاه تفسیر به ترتیب نزول در روش‌های تفسیری [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 166-189]
 • تفسیر موضوعی شبکه معنایی موضوعات قرآن «معرفی شش رویکرد در تفسیر موضوعی قرآن کریم» [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 236-271]
 • تفسیر موضوعی نزولی جایگاه تفسیر به ترتیب نزول در روش‌های تفسیری [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 166-189]
 • تفسیر موضوعى شکوفایی تفسیر موضوعی در بستر قرن اخیر [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 128-149]
 • تفسیر موضوعى بررسی‏ های موضوعی و روایی در المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 124-149]
 • تفسیر موضوعى تأثیر المیزان بر پژوهش های شیعی [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 224-245]
 • تفسیر موضوعى پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه تفسیر قرآن به قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 28-39]
 • تفسیر موضوعى نگاهی اجمالی به روش تفسیری شهید مطهری [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 234-255]
 • تفسیر مؤلف محور منطق تفسیر در نگاه طبرسی [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 38-61]
 • تفسیر نزولی رویکردی نو در تفسیر بر اساس ترتیب نزول [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 26-71]
 • تفسیر نزولی جایگاه تفسیر به ترتیب نزول در روش‌های تفسیری [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 166-189]
 • تفسیر نزولی اعتبارسنجی دلایل و معیارهای تعیین ترتیب نزول قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 105-132]
 • تفسیر نعمانى معالم التفسیر من کلام الأمیر (ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 246-269]
 • تفسیر نور نقدی بر ترجمه آیات قرآن در جلد اول تفسیر نور [دوره 17، شماره 68، 1390، صفحه 136-147]
 • تفسیرهاى تک نگارى بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (1) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 315-330]
 • تفسیرهاى تک نگارى بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (2) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 299-318]
 • تفسیرهاى تک نگارى بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (3) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 269-286]
 • تفسیرهاى تک نگارى بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (4) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 426-445]
 • تفسیر هدایتی تحلیل تحولات پدیدآمده در مفهوم‌شناسی تفسیر اجتماعی قرآن کریم [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 4-33]
 • تفسیر هدف‌گرا امام خمینی و تفسیر هدف‏گرا [دوره 5، 19-20، 1378، صفحه 274-289]
 • تفضیل بررسی ساختار تفضیل در استنباط نظام اخلاقی از گزاره‌های دینی [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 60-91]
 • تفقه بازکاوی «تدبر» در قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-297]
 • تفکر بازکاوی «تدبر» در قرآن [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 260-297]
 • تفکر اهداف قصص قرآنى [دوره 7، 25-26، 1380، صفحه 344-357]
 • تقیید بررسی ساختار تفضیل در استنباط نظام اخلاقی از گزاره‌های دینی [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 60-91]
 • تقدم تبیین قرآنی تقدم و تأخر نفس و بدن با نگاهی فلسفی [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 160-189]
 • تقدیم و تأخیر ابومسلم اصفهانی و تفسیر او [دوره 5، 17-18، 1378، صفحه 270-299]
 • تقرب قرآن و ارزش اخلاقی تقرب به خدا [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 112-133]
 • تقریب‌گرایی تعاملی امکان سنجی معرفت شناختی رابطه قرآن و جامعه‌شناسی [دوره 18، شماره 70، 1391، صفحه 100-117]
 • تقسیم چهارگانه قرآن ارزیابی روایات تقسیمات چهارگانه قرآن [دوره 21، شماره 79، 1395، صفحه 26-51]
 • تقسیم سُوَر تناسب و ارتباط میان سوره هاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 298-311]
 • تقیه نگاه قرآنی شهید اول به فلسفه سیاسی [دوره 15، شماره 58، 1388، صفحه 78-111]
 • تقوا ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 30-59]
 • تقوا سازواره نظام اخلاقی در قرآن [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 92-111]
 • تقوا ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 114-137]
 • تقوا مفهوم تقوا و کاربرد آن در قرآن کریم [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 251-268]
 • تقوى هدف حقوق در قرآن و مکاتب بشرى [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 16-45]
 • تکثر ادیان در قرآن نجات بخشی ادیان در پرتو قرآن [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 96-125]
 • تکثیر فهم ها/نسبیت فهم ها پرسشها و پژوهش‏های بایسته قرآنی در زمینه مبادی فهم قرآن [دوره 3، 11-12، 1376، صفحه 10-27]
 • تکثرگرایى همسویی آموزه‏ های متون مقدس [دوره 8، شماره 31، 1381، صفحه 126-141]
 • تکثرگرایى دینى تأملى در «نقدى بر قرآن و پلورالیزم» [دوره 9، شماره 34، 1382، صفحه 138-155]
 • تکثرگرایى دینى نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • تکرار درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 38-51]
 • تکرار انسجام واژگانی در قرآن بررسی سوره نور [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 296-333]
 • تکرار زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • تکرار حروف درآمدی بر زیبایی شناسی تکرار حروف در نظماهنگ درونی آیات قرآن [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 38-51]
 • تکفیر مفهوم‏ شناسی احباط از منظر قرآن [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 314-329]
 • تکفیر اهل کتاب نقدی بر «قرآن و پلورالیزم» (1) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 124-151]
 • تکلیف بازتاب حقوق انسان در قرآن کریم [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 128-143]
 • تکلیف فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایى [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 274-285]
 • تکلیف حق و تکلیف در نگاه قرآن [دوره 9، 35-36، 1382، صفحه 118-135]
 • تکلیف الزام در تکالیف اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 84-99]
 • تکلیف اجتماعی حجاب، حق شخصی ـ اجتماعی [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 122-135]
 • تکلیف شخصی حجاب، حق شخصی ـ اجتماعی [دوره 13، 51-52، 1386، صفحه 122-135]
 • تکلیف‌گرایى دین و اخلاق [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 160-189]
 • تکلیف و نهی ارشادی عصمت آدم (ع) در ترازوی نقد [دوره 14، شماره 56، 1387، صفحه 128-155]
 • تک نگارى آیه بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (1) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 315-330]
 • تک نگارى آیه بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (2) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 299-318]
 • تک نگارى آیه بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (3) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 269-286]
 • تک نگارى آیه بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (4) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 426-445]
 • تک نگارى جزء بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (1) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 315-330]
 • تک نگارى جزء بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (2) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 299-318]
 • تک نگارى جزء بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (3) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 269-286]
 • تک نگارى جزء بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (4) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 426-445]
 • تک نگارى سوره بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (1) [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 315-330]
 • تک نگارى سوره بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (2) [دوره 1، شماره 3، 1374، صفحه 299-318]
 • تک نگارى سوره بررسی تفسیرهای تک نگاری موجود در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی (3) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 269-286]
 • تک نگارى سوره بررسى تفسیرهاى تک نگارى موجود در کتابخانه مرکزى آستان قدس رضوى (4) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 426-445]
 • تلمیح قرآن در مثنوی [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 275-314]
 • تمایز پیامبر عیار نبوت [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 22-41]
 • تمایز مفاهیم معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیر اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 10-33]
 • تمثیل زیبایی‏ شناسی قرآن در نگاه «فرّاء» [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 366-381]
 • تمثیل زبان‏ شناسی دین در نگاه المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 28-53]
 • تمثیل پیش فهم‏ های علامه در تفسیر المیزان [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 150-159]
 • تمدن تفسیر قرآنی تاریخ [دوره 18، شماره 71، 1391، صفحه 144-176]
 • تمدن قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ (مبانی، راهکار و کارکرد) [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 86-141]
 • تمدن بررسی کاربرد واژگان عدالت و تمدن ونسبت آن ها با یکدیگر در قرآن [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 4-29]
 • تمدن اسلامی بررسی کاربرد واژگان عدالت و تمدن ونسبت آن ها با یکدیگر در قرآن [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 4-29]
 • تمدن اسلامى قرآن و حقایق علمى [دوره 11، شماره 44، 1384، صفحه 166-191]
 • تمسک روش شناسی آیات الأحکام در تفسیر اهل بیت (ع) [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 123-144]
 • تمکّن یوسف تمکّن یوسف (ع) جلوهاى از چیرگى خداوند [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 340-353]
 • تناسب مطالعه زبان شناختی روابط متنی در قرآن [دوره 16، شماره 64، 1389، صفحه 220-242]
 • تناسب نقش علوم قرآنی در فقه القرآن [دوره 1، شماره 4، 1374، صفحه 191-208]
 • تناسب اصول و مبانی تفسیر «الفرقان» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 282-305]
 • تناسب آیات نقد روایات تعجیل پیامبر در تکرار آیات هنگام نزول [دوره 18، شماره 72، 1391، صفحه 32-50]
 • تناسب آیات هدفمندی سوره‌های قرآن در تفسیر مراغی [دوره 15، شماره 57، 1388، صفحه 50-81]
 • تناسب در تکرار الفاظ قرآن پژوهشی در نظریه «اعجاز عددی و ریاضی قرآن» [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 142-173]
 • تناسب سنى درآمدی بر جامعه شناسی خانواده در قرآن [دوره 12، شماره 48، 1385، صفحه 42-77]
 • تنزیل درآمدی بر تفسیر عرفانی و بررسی ریشه‏ های آن در اسلام [دوره 11، 42-43، 1384، صفحه 264-285]
 • تنزیل معناشناسى تأویل در روایات [دوره 10، 37-38، 1383، صفحه 302-313]
 • تنزیل بازنگرى در حقیقت تأویل [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 96-129]
 • تنزیل تأویل قرآن در منظر اهل بیت(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 196-211]
 • تنزیل نخستین صحیفه تفسیرى، مصحف على(ع) [دوره 2، 5-6، 1375، صفحه 214-245]
 • تنزیل قرآن نظریه ای نوین در معنای ظاهر و تنزیل قرآن [دوره 21، شماره 78، 1395، صفحه 64-85]
 • تنزیل قرآن امام علی (ع) پایه‏ گذار علوم قرآنی [دوره 7، 27-28، 1380، صفحه 242-265]
 • تنقیح مناط روش‌های به‌کارگیری قاعده جری و تطبیق در حوزه فهم قرآن [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 4-27]
 • تنوع موضوعات وحدت موضوعی سوره‌های قرآن کریم در ترازوی نقد [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 206-261]
 • تواتر قرائات پژوهشی در قرائت صحیح قرآن [دوره 20، شماره 75، 1394، صفحه 4-27]
 • تواضع قرآن و شاخصه‌های اخلاق نبوی (ص) [دوره 12، 46-47، 1385، صفحه 42-65]
 • توبه آخرین نزول؛ مائده یا توبه؟ رهیافتی جدید به مسأله آخرین سوره نازل شده قرآن کریم [دوره 20، شماره 76، 1394، صفحه 86-111]
 • توبه مصداق‌‌شناسی عبارت «آمّینَ البَیتَ الحَرامَ» در سوره مائده [دوره 20، شماره 77، 1394، صفحه 46-71]
 • توبه شناخت آخرین سوره نازل شده و تأثیر آن بر چگونگی تعامل با غیر مسلمانان [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 56-79]
 • توبه آدم (ع) تحلیل داستان آدم در قرآن (2) قصّه آدم و تحلیل‏ های انسان شناختی [دوره 4، 15-16، 1377، صفحه 96-125]
 • توجیه پذیری قرآن و توجیه اخلاق فطری [دوره 19، شماره 73، 1392، صفحه 72-95]
 • توحید مسیح شناسی در قرآن و عهد جدید [دوره 17، 65-66، 1390، صفحه 352-371]
 • توحید ارزش بنیادین در نظام تربیتی قرآن کریم [دوره 16، شماره 61، 1389، صفحه 114-137]
 • توحید قرآن؛ جمهوریت و مردم سالاری [دوره 12، شماره 45، 1385، صفحه 144-161]
 • توحید اصول و خاستگاه‏ های مشترک ادیان [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 42-73]
 • توحید قرآن و عهدین؛ نقاط همسو و ناهمسو [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 74-101]
 • توحید زیر ساخت‏های تفسیر المیزان (2) [دوره 8، شماره 32، 1381، صفحه 202-215]
 • توحید زیر ساخت هاى تفسیر المیزان (1) [دوره 8، 29-30، 1381، صفحه 300-313]
 • توحید المیزان و مسئله انتظار از دین [دوره 3، 9-10، 1376، صفحه 12-27]
 • توحید تحلیل انتقادی نظریه عزیزه هبری پیرامون «عدالت توحیدی» در قرآن کریم [دوره 21، شماره 81، 1395، صفحه 56-77]
 • توحید استقلالی «أمر بین الأمرین» در ترازوی براهین عقلی وآیات قرآن (قسمت دوم) [دوره 13، 49-50، 1386، صفحه 148-175]
 • توحیدنگری ارزش یا ارزش‌های بنیادین در اخلاق [دوره 18، شماره 69، 1391، صفحه 30-59]
 • تورات مقصود از «تورات و انجیل» در قرآن [دوره 23، شماره 86، 1397، صفحه 76-101]
 • توسعه قرآن، حکومت و توسعه فرهنگ (مبانی، راهکار و کارکرد) [دوره 14، 54-55، 1387، صفحه 86-141]
 • توسعه اجتماعى قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 3-14]
 • توسعه سیاسى قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 3-14]
 • توسعه فرهنگى قرآن پژوهى نیازمند کار جمعى و جامع نگر [دوره 1، شماره 2، 1374، صفحه 3-14]
 • توسل اوج ها و فرودهای تفسیر «المنار» [دوره 2، 7-8، 1375، صفحه 252-281]
 • توصیف قرآن تبیین و تحلیل حکمت الهی در مهندسی تنزیلی توصیف قرآن در قرآن [دوره 24، شماره 90، 1398، صفحه 51-78]
 • توصیه‌گرا معیار تمایز مفاهیم اخلاقی از غیر اخلاقی [دوره 4، 13-14، 1377، صفحه 10-33]
 • توفی عروج حضرت عیسی (ع)؛ دیدگاه‌ها، چالش‌ها و رویکرد نو به مسأله [دوره 21، شماره 80، 1395، صفحه 134-153]
 • توقیفیت ترتیب قرآن نقدی بر فواید تفسیر ترتیب نزولی [دوره 16، 62-63، 1389، صفحه 124-149]
 • توقیفى بودن سُوَر تناسب و ارتباط میان سوره هاى قرآن [دوره 6، 21-22، 1379، صفحه 298-311]
 • تولید شیر نشانه اى از اعجاز علمى قرآن [دوره 6، 23-24، 1379، صفحه 218-237]